Luận văn Nghiên cứu quá trình giải phóng asen từ trầm tích trẻ ven sông

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG

DANH MỤC HÌNH

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN 3

1.1. Giả thiết về quá trình giải phóng asen từ trầm tích trẻ ra nước ngầm 3

1.1.1. Cơ chế khử hòa tan các khoáng ôxit sắt 3

1.1.2. Một số giả thiết khác 4

1.2. Sự phân bố của asen trong trầm tích và khoáng 5

1.2.1. Sự phân bố của asen trong trầm tích 5

1.2.2. Sự phân bố của As trong các khoáng 7

1.2.3. Sự phân bố của As trong các khoáng ôxit sắt 9

1.3. Vai trò của vi khuẩn đối với sự giải phóng asen 12

1.3.1.Vai trò của vi khuẩn khử sắt 12

1.3.2. Vai trò của vi khuẩn khử nitrat, sunfat 13

1.3.3. Vai trò của vi khuẩn khử trực tiếp As 13

1.4.Ảnh hưởng của vật chất hữu cơ tới sự giải phóng asen 15

1.4.1. Vai trò tạo môi trường khử 16

1.4.2. Vai trò cạnh tranh hấp phụ 20

1.4.3. Các vai trò khác của hữu cơ 20

Chương 2 : ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23

2.1. Địa điểm thời gian và đối tượng nghiên cứu 23

2.1.1. Địa điểm nghiên cứu 23

2.1.2. Đối tượng nghiên cứu 24

2.1.3. Thời gian nghiên cứu 24

2.2. Phương pháp nghiên cứu 24

2.2.1. Phương pháp tổng quan tài liệu 24

2.2.2. Phương pháp thực nghiệm 24

2.2.3. Phương pháp xử lí số liệu 33

Chương 3 : KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 34

3.1. Sự phân bố của asen trên các pha khoáng ôxit sắt trong trầm tích 34

3.2. Kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của vi khuẩn, tác nhân hữu cơ và bùn thải đến sự giải phóng asen từ trầm tích ra nước ngầm 40

3.2.1. Kết quả về ảnh hưởng của vi khuẩn tới sự giải phóng asen từ trầm tích ra nước ngầm 41

3.2.2. Kết quả về ảnh hưởng của vật chất hữu cơ tới sự giải phóng asen từ trầm tích ra nước ngầm 44

KẾT LUẬN 53

KIẾN NGHỊ 54

TÀI LIỆU THAM KHẢO 55

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY