Luận văn Nghiên cứu phát triển thƣơng hiệu du lịch Hà Giang

MỞ ĐẦU . 1

1. Lý do chọn đề tài.1

2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài .2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.2

4. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu.2

5. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .3

6. Phương pháp nghiên cứu.5

7. Đóng góp của luận văn 5

8. Bố cục của luận văn .5

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THưƠNG HIỆU, THưƠNG HIỆU

ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH . 7

1.1. Khái niệm.7

1.1.1. Thương hiệu .7

1.1.2. Thương hiệu du lịch .9

1.1.3. Điểm đến du lịch, thương hiệu điểm đến du lịch .10

1.2. Ý nghĩa, vai trò của xây dựng thương hiệu điểm đến du lịch .13

1.3. Quy trình xây dựng thương hiệu điểm đến du lịch.15

1.3.1. Quy trình chung xây dựng thương hiệu .15

1.3.2. Quy trình xây dựng thương hiệu điểm đến du lịch.15

1.3.3. Đề xuất quy trình xây dựng thương hiệu điểm đến du lịch.19

1.4. Các yếu tố ảnh hưởng quá trình xây dựng thương hiệu điểm đến du lịch.20

1.5. Bài học kinh nghiệm trong xây dựng thương hiệu điểm đến du lịch .22

1.5.1. Bài học kinh nghiệm quốc tế .22

1.5.2. Bài học kinh nghiệm ở Việt Nam.25

Tiểu kết chương 1.28

Chương 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ KHẢ NĂNG XÂY DỰNG

THưƠNG HIỆU DU LỊCH HÀ GIANG. 29

2.1. Tổng quan về tài nguyên du lịch, thực trạng phát triển du lịch.29

2.1.1. Tài nguyên du lịch.29

2.1.2. Thực trạng phát triển du lịch .33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY