Luận văn Nghiên cứu phát triển du lịch nhằm bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích lịch sử cách mạng atk Định hóa – Thái Nguyên

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT. 4

DANH MỤC BẢNG BIỂU. 5

MỞ ĐẦU . 6

1. Lý do chọn đề tài6

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 7

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 7

4. Lịch sử nghiên cứu đề tài 8

5. Phương pháp nghiên cứu 12

6. Bố cục của luận văn 13

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI . 13

1.1. Mộ số vấn đề về di tích lịch sử cách mạng 13

1.1.1. Định nghĩa về di tích lịch sử cách mạng. 13

1.1.2. Đặc điểm của di tích lịch sử cách mạng . 15

1.2. Vai trò của phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy di tích lịch sử cách mạng . 17

1.3. Phát triển du lịch tại di tích lịch sử cách mạng

1.3.1. Đặc điểm chung.

1.3.2. Nhân tố ảnh hưởng.

1.3.3. Nguyên tắc.

1.3.4. Nội dung tổ chức .

1.4. Kinh nghiệm phát triển du lịch tại một số khu di tích lịch sử cách mạng

1.4.1. Kinh nghiệm trên thế giới .

1.4.2. Kinh nghiệm một số địa phương trong nước .

Tiểu kết chương 1

Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI KHU DI TÍCH LỊCH SỬ

CÁCH MẠNG ATK ĐỊNH HÓA – THÁI NGUYÊN .

2.1. Khái quát về khu di tích

2.1.1. Lịch sử hình thành.

2.1.2. Hệ thống điểm di tích thuộc khu di tích .

2.1.3. Hệ thống tài nguyên du lịch đan xen và lân cận

2.1.4. Các giá trị chính của khu di tích.

2.2. Thực trạng hoạt động du lịch tại khu di tích

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY