Luận văn Nghiên cứu lý thuyết mô phỏng hệ thống trên máy tính, ứng dụng thiết kế mô hình lò điện hồ quang luyện thép siêu cao công suất

MỤC LỤCMỞ ĐẦU . 9CHưƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG TRÊN MÁY TÍNH . 121.1 Vai trò của mô hình hoá hệ thống . 131.1.1 Một số định nghĩa cơ bản . 141.1.2 Hệ thống và mô hình hệ thống . 141.1.3 Vai trò của phương pháp mô hình hoá hệ thống . 151.2 Khái niệm cơ bản về mô hình hoá hệ thống . 191.2.1 Khái niệm chung . 191.2.2 Đặc điểm của mô hình hoá hệ thống . 201.2.3 Phân loại mô hình hệ thống . 221.2.4 Một số nguyên tắc khi xây dựng mô hình . 241.3 Phương pháp mô phỏng . 251.3.1 Khái niệm chung về mô phỏng . 251.3.2 Bản chất của phương pháp mô phỏng . 251.3.3 Các bước nghiên cứu mô phỏng . 271.3.4 Các ngôn ngữ và thiết bị mô phỏng . 291.3.5 Các phương pháp mô phỏng và phạm vi ứng dụng . 31CHưƠNG 2. MỘT SỐ PHưƠNG PHÁP MÔ PHỎNG HỆ THỐNG . 322.1 Mô phỏng hệ thống liên tục . 322.1.1 Khái niệm chung về mô hình hệ thống liên tục . 322.1.2 Dùng máy tính để mô phỏng hệ thống liên tục . 322.1.3 Biến đổi Z và các tính chất . 352.1.4 Hàm truyền số của hệ gián đoạn . 372.1.5 Hàm truyền số của hệ liên tục . 382.1.6 Trình tự tìm hàm truyền số . 392.1.7 Cách chọn bước cắt mẫu T . 39 2.2 Mô hình hoá các hệ ngẫu nhiên . 412.2.1 Khái niệm chung . 412.2.2 Phân phối xác suất của các biến ngẫu nhiên . 422.2.3 Số ngẫu nhiên phân phối đều U (0,1) . 462.2.4 Phương pháp tạo các biến ngẫu nhiên có phân phối mong muốn . 492.3 Mô phỏng các hệ thống sản xuất . 522.3.1 Khái niệm chung . 522.3.2 Những lợi ích đem lại của mô phỏng hệ thống sản xuất 522.3.3 Phương pháp xây dụng mô hình mô phỏng các sự kiệngián đoạn . 532.3.4 Dòng sự kiện đầu vào và thời gian phục vụ . 562.3.5 Thiết kế và phân tích thực nghiệm mô phỏng . 572.3.6 Số lần chạy mô phỏng và chiều dài mô phỏng . 582.3.7 Điều kiện khởi động và ngừng mô phỏng . 582.3.8 Cách tạo dòng thời gian mô phỏng . 592.4 Thu thập và phân tích dữ liệu đầu vào . 602.4.1 Khái niệm chung . 602.4.2 Các phương pháp thu thập dữ liệu đầu vào . 612.4.3 Phương pháp tìm phân phối xác suất của dữ liệuđầu vào . 622.4.4 Kiểm tra tính phù hợp giữa phân phối xác suất lý thuyết với các dữ liệu thực tế . 632.4.5 Mô hình dòng đầu vào . 642.5 Kiểm chứng và hợp thức hoá mô hình . 652.5.1 Khái niệm chung . 652.5.2 Vai trò của kiểm chứng và hợp thức hoá mô hình trong mô phỏng . 662.5.3 Phương pháp kiểm chứng mô hình . 692.5.4 Phương pháp hợp thức hoá mô hình mô phỏng . 71 2.6 Xử lý và phân tích các dữ liệu đầu ra của mô phỏng . 742.6.1 Khái niệm chung . 742.6.2 Mục đích của việc xử lý các dữ liệu đầu ra của mô phỏng752.6.3 Phương pháp đánh giá dữ liệu đầu ra . 762.6.4 Phân tích dữ liệu đầu ra mô phỏng của hệ giới hạn . 782.6.5 Phân tích dữ liệu đầu ra mô phỏng của hệ không giới hạn . 812.6.6 Sử dụng kết quả mô phỏng . 82Chương 3. ỨNG DỤNG . 843.1 Bài toán . 843.2 Khảo sát hệ thống . 853.2.1 Lịch sử phương pháp lò điện . 853.2.2 Tình hình sản xuất thép theo phương pháp lò điện . 863.2.3 Những tiến bộ trong công nghệ luyện thép lò điện hồ quang. 893.2.4 Xu thế đổi mới và phát triển công nghệ sản xuất thép . 903.2.5 Cấu tạo và hoạt động của lò điện hồ quang siêu cao công suất . 923.3 Khảo sát, lựa chọn lò mẫu . 943.4 Phân tích, lựa chọn phương án thiết kế mô hình . 973.5 Tính toán kích thước hình học nội hình lò . 1003.6 Thiết kế hình học mô hình . 1033.7 Cài đặt thử nghiệm . 105KẾT LUẬN . 106TÀI LIỆU THAM KHẢO . 107

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU . 9

CHưƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG TRÊN MÁY TÍNH . 12

1.1 Vai trò của mô hình hoá hệ thống . 13

1.1.1 Một số định nghĩa cơ bản . 14

1.1.2 Hệ thống và mô hình hệ thống . 14

1.1.3 Vai trò của phương pháp mô hình hoá hệ thống . 15

1.2 Khái niệm cơ bản về mô hình hoá hệ thống . 19

1.2.1 Khái niệm chung . 19

1.2.2 Đặc điểm của mô hình hoá hệ thống . 20

1.2.3 Phân loại mô hình hệ thống . 22

1.2.4 Một số nguyên tắc khi xây dựng mô hình . 24

1.3 Phương pháp mô phỏng . 25

1.3.1 Khái niệm chung về mô phỏng . 25

1.3.2 Bản chất của phương pháp mô phỏng . 25

1.3.3 Các bước nghiên cứu mô phỏng . 27

1.3.4 Các ngôn ngữ và thiết bị mô phỏng . 29

1.3.5 Các phương pháp mô phỏng và phạm vi ứng dụng . 31

CHưƠNG 2. MỘT SỐ PHưƠNG PHÁP MÔ PHỎNG HỆ THỐNG . 32

2.1 Mô phỏng hệ thống liên tục . 32

2.1.1 Khái niệm chung về mô hình hệ thống liên tục . 32

2.1.2 Dùng máy tính để mô phỏng hệ thống liên tục . 32

2.1.3 Biến đổi Z và các tính chất . 35

2.1.4 Hàm truyền số của hệ gián đoạn . 37

2.1.5 Hàm truyền số của hệ liên tục . 38

2.1.6 Trình tự tìm hàm truyền số . 39

2.1.7 Cách chọn bước cắt mẫu T . 39

2.2 Mô hình hoá các hệ ngẫu nhiên . 41

2.2.1 Khái niệm chung . 41

2.2.2 Phân phối xác suất của các biến ngẫu nhiên . 42

2.2.3 Số ngẫu nhiên phân phối đều U (0,1) . 46

2.2.4 Phương pháp tạo các biến ngẫu nhiên có phân phối mong muốn . 49

2.3 Mô phỏng các hệ thống sản xuất . 52

2.3.1 Khái niệm chung . 52

2.3.2 Những lợi ích đem lại của mô phỏng hệ thống sản xuất 52

2.3.3 Phương pháp xây dụng mô hình mô phỏng các sự kiệngián đoạn . 53

2.3.4 Dòng sự kiện đầu vào và thời gian phục vụ . 56

2.3.5 Thiết kế và phân tích thực nghiệm mô phỏng . 57

2.3.6 Số lần chạy mô phỏng và chiều dài mô phỏng . 58

2.3.7 Điều kiện khởi động và ngừng mô phỏng . 58

2.3.8 Cách tạo dòng thời gian mô phỏng . 59

2.4 Thu thập và phân tích dữ liệu đầu vào . 60

2.4.1 Khái niệm chung . 60

2.4.2 Các phương pháp thu thập dữ liệu đầu vào . 61

2.4.3 Phương pháp tìm phân phối xác suất của dữ liệuđầu vào . 62

2.4.4 Kiểm tra tính phù hợp giữa phân phối xác suất lý thuyết với

các dữ liệu thực tế . 63

2.4.5 Mô hình dòng đầu vào . 64

2.5 Kiểm chứng và hợp thức hoá mô hình . 65

2.5.1 Khái niệm chung . 65

2.5.2 Vai trò của kiểm chứng và hợp thức hoá mô hình trong mô phỏng . 66

2.5.3 Phương pháp kiểm chứng mô hình . 69

2.5.4 Phương pháp hợp thức hoá mô hình mô phỏng . 71

2.6 Xử lý và phân tích các dữ liệu đầu ra của mô phỏng . 74

2.6.1 Khái niệm chung . 74

2.6.2 Mục đích của việc xử lý các dữ liệu đầu ra của mô phỏng75

2.6.3 Phương pháp đánh giá dữ liệu đầu ra . 76

2.6.4 Phân tích dữ liệu đầu ra mô phỏng của hệ giới hạn . 78

2.6.5 Phân tích dữ liệu đầu ra mô phỏng của hệ không giới hạn . 81

2.6.6 Sử dụng kết quả mô phỏng . 82

Chương 3. ỨNG DỤNG . 84

3.1 Bài toán . 84

3.2 Khảo sát hệ thống . 85

3.2.1 Lịch sử phương pháp lò điện . 85

3.2.2 Tình hình sản xuất thép theo phương pháp lò điện . 86

3.2.3 Những tiến bộ trong công nghệ luyện thép lò điện hồ quang. 89

3.2.4 Xu thế đổi mới và phát triển công nghệ sản xuất thép . 90

3.2.5 Cấu tạo và hoạt động của lò điện hồ quang siêu cao công suất . 92

3.3 Khảo sát, lựa chọn lò mẫu . 94

3.4 Phân tích, lựa chọn phương án thiết kế mô hình . 97

3.5 Tính toán kích thước hình học nội hình lò . 100

3.6 Thiết kế hình học mô hình . 103

3.7 Cài đặt thử nghiệm . 105

KẾT LUẬN . 106

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 107

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY