Luận văn Nghiên cứu giá trị dịch vụ hệ sinh thái cho sinh kế người dân vùng đệm Vườn quốc gia Xuân Thủy, Nam Định

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN.3

1.1. Cơ sở khoa học nghiên cứu giá trị dịch vụ hệ sinh thái .3

1.1.1. Hệ sinh thái và các dịch vụ của chúng .3

1.1.2. Mối quan hệ giữa dịch vụ hệ sinh thái đối với con người và sự phát triển

kinh tế xã hội.6

1.1.3. Sinh kế 5 xã vùng đệm (VQGXT) phụ thuộc vào ĐNN.8

1.1.4. Nghiên cứu giá trị dịch vụ hệ sinh thái .10

1.2. Sử dụng tài nguyên phát triển sản xuất và bảo vệ môi trường. .14

Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.19

2.1. Phương pháp nghiên cứu, khảo sát thực địa.19

2.2. Phương pháp điều tra xã hội .19

2.3. Phương pháp kế thừa.19

2.4. Phương pháp chuyên gia.20

2.5. Phương pháp đánh giá giá trị tài nguyên và môi trường (Đánh giá hệ sinh thái).20

2.5.1. Khái niệm tổng giá trị kinh tế:.21

2.5.2. Các phương pháp tính giá trị kinh tế trong luận văn .23

2.6. Phân tích chức năng.25

2.6.1. Chức năng sản xuất/dịch vụ cung cấp.26

2.6.2. Chức năng điều tiết/các dịch vụ điều tiết .26

2.6.3. Chức năng hỗ trợ/các dịch vụ hỗ trợ.26

2.6.4. Chức năng thông tin/dịch vụ văn hóa.262.7. Phân tích các chủ thể liên quan.27

2.8. Phương pháp phân tích tổng hợp: .28

2.9. Phương pháp viễn thám, hệ thống thông tin địa lý: .28

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ.29

3.1. Đánh giá khái quát đặc điểm tự nhiên, tài nguyên, môi trường và kinh tế xã

hội khu vực nghiên cứu .29

3.1.1. Đặc điểm tự nhiên .29

3.1.2. Lịch sử hình thành, hiện trạng sử dụng, quản lý nguồn tài nguyên và các

vấn đề tồn tại ở Vườn quốc gia Xuân Thủy.35

3.1.2.1. Lịch sử hình thành Vườn quốc gia Xuân Thủy .35

3.1.2.2. Hiện trạng sử dụng nguồn tài nguyên ĐNN.36

3.1.2.3. Tác động của tự nhiên và nhân tạo đến môi trường, sinh thái VQGXT .37

3.1.2.4. Thực trạng quản lý tài nguyên môi trường ở vùng lõi VQGXT .41

3.1.3. Đặc điểm xã hội của 5 xã thuộc vùng đệm.42

3.1.4. Các sinh kế chính của người dân vùng đệm VQG Xuân Thủy.43

3.1.4.1. Nông nghiệp trồng lúa:.44

3.1.4.2. Phát triển kinh tế biển.44

3.1.4.3. Thương mại dịch vụ .46

3.1.4.4. Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.46

3.2. Hiện trạng các HST và dịch vụ hệ sinh thái ở VQGXT.47

3.2.1. HST Rừng ngập mặn ven biển.48

3.2.1.1. Đặc tính rừng ngập mặn .48

3.2.1.2. Hiện trạng quản lý.503.2.1.3. Các loại hình dịch vụ:.51

3.2.2. HST nước mặn nuôi trồng thủy sản (Đầm nuôi tôm) .56

3.2.2.1. Đặc tính của các đầm nuôi tôm.56

3.2.2.2. Hiện trạng quản lý.58

3.2.2.3. Các dịch vụ: .58

3.2.3. HST Bãi bồi ngập triều.59

3.2.3.1. Đặc tính của bãi bồi ngập triều .59

3.2.3.2. Hiện trạng quản lý ở các diện tích này.62

3.2.3.3. Các dịch vụ .63

3.2.4. HST Cồn cát.64

3.2.4.1. Đặc tính của cồn cát .64

3.2.4.2. Hiện trạng quản lý.65

3.2.4.3. Các dịch vụ .66

3.2.5. HST các kênh rạch (lạch triều, sông, biển) .66

3.2.5.1. Đặc điểm thủy văn các lạch triều, sông, biển .66

3.2.5.2. Hiện trạng quản lý.67

3.2.5.3. Các dịch vụ .67

3.3. Giá trị kinh tế của các dịch vụ hệ sinh thái.68

3.3.1. Sản lượng tôm.68

3.3.2. Giá trị nuôi cua.71

3.3.3. Giá trị sản xuất rong câu.72

3.3.4. Sản lượng ngao.73

3.3.5. Đánh bắt cá .743.3.6. Thu gom thực phẩm (khai thác thủ công) .75

3.3.7. Mật ong.77

3.3.8. Giá trị phòng hộ đê biển .79

3.3.9. Du lịch sinh thái .81

3.3.7. Đánh giá giá trị kinh tế các dịch vụ hệ sinh thái đối với sinh kế người

dân vùng đệm .83

3.3.7.1. Giá trị kinh tế tổng cộng.83

3.3.7.2. Lợi ích của các chủ thể liên quan.84

3.3.7.3. Thảo luận về kết quả .85

3.4. Đề xuất giải pháp phát triển sản xuất bền vững, bảo vệ môi trường .86

3.4.1. Phát triển các phương tiện sinh kế khác nhau .86

3.4.2. Đổi mới phương thức nuôi trồng thủy sản đặc biệt là nuôi tôm.87

3.4.3. Thực hiện chi trả dịch vụ môi trường.88

3.4.4. Lồng ghép thông tin về giá trị kinh tế của VQG trong các chương trình

giáo dục và truyền thông để nâng cao nhận thức của người dân.88

3.4.5. Mở rộng diện tích VQGXT .89

3.4.6. Các nghiên cứu tiếp theo trong tương lai .89

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY