Luận văn Nghiên cứu, đề xuất giải pháp bảo tồn hiệu quả (di sản thế giới) phố cổ Hội An để phát triển du lịch bền vững

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN.i

LỜI CẢM ƠN.ii

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT.iii

DANH MỤC BẢNG .iv

DANH MỤC HÌNH .iv

MỤC LỤC .v

PHẦN MỞ ĐẦU .1

1. Lý do lựa chọn đề tài nghiên cứu .1

2. Mục tiêu nghiên cứu.2

3. Dự kiến đóng góp của đề tài.2

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .3

5. Các phương pháp nghiên cứu.3

6. Đặc điểm, đặc trưng của đối tượng và phạm vi nghiên cứu.4

7. Cấu trúc luận văn.4

Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU .5

1.1. Cơ sở lý luận.5

1.1.1. Cơ sở lý luận về phát triển du lịch bền vững.5

1.1.1.1. Một số khái niệm .5

1.1.1.2. Các tiêu chí của phát triển du lịch bền vững .10

1.1.1.3. Mục tiêu của phát triển du lịch bền vững.13

1.1.1.4. Nguyên tắc của phát triển du lịch bền vững.14

1.1.2. Cơ sở lý luận về bảo tồn di sản văn hoá.15

1.1.2.1. Khái niệm di sản văn hoá .15

1.1.2.2. Phân loại di sản văn hoá .17vi

1.1.2.3. Mối quan hệ giữa bảo tồn di sản văn hoá với phát triển du lịch bền vững .18

1.1.3. Khái quát về phát triển du lịch tại tỉnh Quảng Nam và thành phố Hội An .19

1.1.3.1. Phát triển du lịch tại tỉnh Quảng Nam.19

1.1.3.2. Phát triển du lịch tại Hội An.22

1.2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu.24

1.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới .24

1.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước .29

Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .33

2.1. Đối tượng nghiên cứu.33

2.2. Phạm vi nghiên cứu .34

2.3. Phương pháp nghiên cứu.34

Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN .38

3.1. Nghiên cứu các giá trị đặc sắc của di sản phố cổ Hội An .38

3.1.1. Khái quát về thành phố Hội An.38

3.1.2. Những giá trị đặc sắc của Phố cổ Hội An .39

3.1.3. Đánh giá về giá trị của di sản phố cổ Hội An.46

3.2. Phân tích thực trạng phát triển du lịch tại thành phố Hội An dưới góc độ bền vững 47

3.2.1. Chủ trương, chính sách về bảo tồn và phát triển du lịch di sản phố cổ Hội An.47

3.2.2. Công tác đầu tư phát triển nguồn lực .49

3.2.2.1. Công tác đầu tư quy hoạch .49

3.2.2.2. Đầu tư cho công tác bảo tồn di sản phố cổ Hội An.51

3.2.2.3. Phát triển cơ sở hạ tầng .57

3.2.2.4. Công tác xúc tiến, xây dựng sản phẩm du lịch.62

3.2.2.5. Công tác quản lý .67

3.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh du lịch.68vii

3.2.3.1. Doanh thu du lịch .68

3.2.3.2. Lượng khách du lịch.69

3.2.3.3. Ảnh hưởng của phát triển du lịch đến tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội của địaphương.69

3.3. Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của Hội An.73

3.4. Các giải pháp phát huy việc bảo tồn di sản thế giới phố cổ Hội An để phát triển du

lịch bền vững .80

3.4.1. Giải pháp hoàn thiện quy hoạch phát triển du lịch bền vững tại Phố cổ Hội An.80

3.4.2. Giải pháp về tăng cường công tác bảo tồn và phát triển giá trị của Di sản thế giới

Phố cổ Hội An .82

3.4.3. Giải pháp tăng cường huy động vốn đầu tư .83

3.4.4. Giải pháp về tổ chức và quản lý của chính quyền địa phương.85

3.4.5. Giải pháp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến và đa dạng hóa sản phẩm du lịch.87

3.4.6. Giải pháp đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực .89

3.4.7. Giải pháp phát triển du lịch gắn với cộng đồng .91

3.4.8. Giải pháp bảo tồn Phố cổ Hội An phát triển du lịch bền vững trong bối cảnh biến

đổi khí hậu .93

KẾT LUẬN .96

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY