Luận văn Nghiên cứu đề xuất định hướng sinh kế bền vững gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị của tài nguyên địa hình ở Vịnh Bái Tử Long

Danh muc từ viết tắt .1

Danh mục bảng.2

Danh mục hình .3

MỞ ĐẦU .5

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .9

1.1. TÀI NGUYÊN ĐỊA HÌNH .9

1.1.1. Các khái niệm.9

1.1.2. Các tiêu chí đánh giá tài nguyên địa hình .12

1.1.3. Tổng quan các nghiên cứu tài nguyên địa hình phục vụ phát triển

kinh tế xã hội và xóa đói giảm nghèo. .18

1.2. SINH KẾ BỀN VỮNG.21

1.2.1. Khái niệm sinh kế bền vững.21

1.2.2. Tính bền vững của sinh kế .22

1.2.3. Tiêu chí đánh giá tính bền vững của sinh kế.23

1.2.3.1. Khung sinh kế bền vững.24

1.2.3.2. Một số khung sinh kế bền vững tiêu biểu.25

1.3. NGHIÊN CỨU SINH KẾ BỀN VỮNG GĂN VỚI BẢO TỒN THIÊN

NHIÊN .28

1.4. CÁC QUAN ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .29

1.4.1. Các quan điểm nghiên cứu.29

1.4.2. Phương pháp nghiên cứu .30

CHƯƠNG 2. ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN ĐỊA HÌNH VÀ THỰC TRẠNG SINH

KẾ CỘNG ĐỒNG KHU VỰC VỊNH BÁI TỬ LONG.33

2.1. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI ĐỊA HÌNH KHU VỰC VỊNH BÁI TỬ

LONG .33

2.1.1. Nhóm các nhân tố tự nhiên .33

2.1.1.1. Đặc điểm thạch học và kiến tạo.33

2.1.1.2. Đặc điểm khí hậu.38

2.1.1.3. Đặc điểm thủy văn – hải văn.41

2.1.1.4. Các tai biến thiên nhiên .43

2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội.43

2.1.2.1. Dân số và lao động .44

2.1.2.2. Kinh tế.45

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY