Luận văn Nghiên cứu cơ sở khoa học, xác định một số biện pháp kỹ thuật lâm sinh phục hồi rừng thứ sinh nghèo tại huyện Chợ Đồn, Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn

MỤC LỤC TrangĐẶT VẤN ĐỀ 1CHưƠNG I: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 31.1. Trên thế giới 31.1.1. Cấu trúc rừng 31.1.2. Tái sinh rừng tự nhiên 51.1.3. Nghiên cứu về phục hồi: 51.1.3.1. Quan điểm nhận thức về phục hồi rừng 51.1.3.2. Lược sử hình thành và phát triển của các biện pháp kỹ thuật phục hồi rừng 81.2. Ở Việt Nam 131.2.1. Cấu trúc rừng 131.2.2. Tái sinh rừng tự nhiên 141.2.3. Nghiên cứu về phục hồi 161.2.3.1. Quan điểm nhận thức về phục hồi rừng ở Việt Nam 161.2.3.2. Lược sử hình thành và phát triển của các biện pháp kỹ thuật phục hồi rừng 171.2.3.3. Nghiên cứu về khoanh nuôi và phục hồi rừng ở Việt Nam 191.2.3.4. Thống kê các biện pháp kỹ thuật phục hồi rừng 24CHưƠNG II: ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI TẠI KHU VỰC NGHIÊN CỨU 272.1. Huyện Chợ Đồn 272.1.1. Điều kiện tự nhiên - Kinh tế xã hội huyện Chợ Đồn 272.1.1.1. Điều kiện tự nhiên 272.1.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội: 282.1.2. Xã Quảng Bạch 302.1.3. Xã Yên Mỹ 302.2. Huyện Bạch Thông 31  2.2.1 Điều kiện tự nhiên - Kinh tế xã hội 312.2.1.1. Điều kiện tự nhiên 312.2.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội 322.2.2. Xã Dương Phong 342.2.3. Xã Lục Bình 342.3. Thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội 35CHưƠNG III: MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM NỘI DUNG VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 373. 1. Mục tiêu nghiên cứu 373.1.1. Về lý luận 373.2.2. Về thực tiễn 373.2. Phạm vi nghiên cứu 373.3. Đối tượng nghiên cứu 373.4. Nội dung nghiên cứu 373.5. Phương pháp nghiên cứu 383.5.1. Ngoại nghiệp 383.5.2. Nội nghiệp 403.5.2.1. Nghiên cứu cây tầng cao 403.5.2.2. Nghiên cứu đặc điểm cây tái sinh. 41CHưƠNG IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 424.1.Hiện trạng sử dụng tài nguyên rừng tại khu vực nghiên cứu 424.1.1. Thực trạng về quy hoạch sử dụng rừng 424.1.2. Quản lý rừng 434.1.3. Các biện pháp kỹ thuật lâm sinh đã và đang áp dụng cho các loại rừng. 444.2. Một số chính sách liên quan đến tái tạo rừng 454.2.1. Chính sách về đất đai 454.2.2. Chính sách về hỗ trợ tài chính 464.2.3. Chính sách về quyền và trách nhiệm của chủ rừng tham gia quảnlý phát triển rừng. 484.3. Một số đặc trưng của các trạng thái rừng nghèo 50  4.3.1. Đặc điểm tầng cây cao 504.3.1.1. Tính đa dạng của tầng cây cao 504.3.1.2. Tổ thành cây tầng cao 514.3.1.3. Trữ lượng gỗ có trong các trạng thái rừng 534.3.2 Đặc điểm cây tái sinh 544.3.2.1. Tổ thành cây tái sinh 544.3.2.2. Mật độ và chất lượng cây tái sinh 554.3.3. Điều kiện đất đai tại khu vực nghiên cứu 574.4. Đề xuất các giải pháp kỹ thuật lâm sinh 584.4.1. Lựa chọn các loài cây mục đích 584.4.2. Những thuận lợi, khó khăn trong quản lý và phát triển rừng 614.4.3. Giải pháp về kỹ thuật 68CHưƠNG V: KẾT LUẬN - TỒN TẠI - KIẾN NGHỊ 765.1. Kết luận 765.1.1. Hiện trạng tài nguyên rừng 765.1.2. Về hình thức quản lý 765.1.3. Về cơ chế chính sách đối với phát triển lâm nghiệp 765.1.4. Lựa chọn loài cây mục đích 775.1.5. Cấu trúc rừng 775.1.6. Các giải pháp lâm sinh 785.2. Tồn tại 785.3. Kiến nghị 78TÀI LIỆU THAM KHẢO 79-81PHỤ LỤC 82-115

MỤC LỤC Trang

ĐẶT VẤN ĐỀ 1

CHưƠNG I: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 3

1.1. Trên thế giới 3

1.1.1. Cấu trúc rừng 3

1.1.2. Tái sinh rừng tự nhiên 5

1.1.3. Nghiên cứu về phục hồi: 5

1.1.3.1. Quan điểm nhận thức về phục hồi rừng 5

1.1.3.2. Lược sử hình thành và phát triển của các biện pháp kỹ thuật phục hồi rừng 8

1.2. Ở Việt Nam 13

1.2.1. Cấu trúc rừng 13

1.2.2. Tái sinh rừng tự nhiên 14

1.2.3. Nghiên cứu về phục hồi 16

1.2.3.1. Quan điểm nhận thức về phục hồi rừng ở Việt Nam 16

1.2.3.2. Lược sử hình thành và phát triển của các biện pháp kỹ thuật phục hồi rừng 17

1.2.3.3. Nghiên cứu về khoanh nuôi và phục hồi rừng ở Việt Nam 19

1.2.3.4. Thống kê các biện pháp kỹ thuật phục hồi rừng 24

CHưƠNG II: ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI TẠI

KHU VỰC NGHIÊN CỨU 27

2.1. Huyện Chợ Đồn 27

2.1.1. Điều kiện tự nhiên - Kinh tế xã hội huyện Chợ Đồn 27

2.1.1.1. Điều kiện tự nhiên 27

2.1.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội: 28

2.1.2. Xã Quảng Bạch 30

2.1.3. Xã Yên Mỹ 30

2.2. Huyện Bạch Thông 31

2.2.1 Điều kiện tự nhiên - Kinh tế xã hội 31

2.2.1.1. Điều kiện tự nhiên 31

2.2.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội 32

2.2.2. Xã Dương Phong 34

2.2.3. Xã Lục Bình 34

2.3. Thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội 35

CHưƠNG III: MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM NỘI DUNG VÀ

PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37

3. 1. Mục tiêu nghiên cứu 37

3.1.1. Về lý luận 37

3.2.2. Về thực tiễn 37

3.2. Phạm vi nghiên cứu 37

3.3. Đối tượng nghiên cứu 37

3.4. Nội dung nghiên cứu 37

3.5. Phương pháp nghiên cứu 38

3.5.1. Ngoại nghiệp 38

3.5.2. Nội nghiệp 40

3.5.2.1. Nghiên cứu cây tầng cao 40

3.5.2.2. Nghiên cứu đặc điểm cây tái sinh. 41

CHưƠNG IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 42

4.1.Hiện trạng sử dụng tài nguyên rừng tại khu vực nghiên cứu 42

4.1.1. Thực trạng về quy hoạch sử dụng rừng 42

4.1.2. Quản lý rừng 43

4.1.3. Các biện pháp kỹ thuật lâm sinh đã và đang áp dụng cho các loại rừng. 44

4.2. Một số chính sách liên quan đến tái tạo rừng 45

4.2.1. Chính sách về đất đai 45

4.2.2. Chính sách về hỗ trợ tài chính 46

4.2.3. Chính sách về quyền và trách nhiệm của chủ rừng tham gia quảnlý phát triển rừng. 48

4.3. Một số đặc trưng của các trạng thái rừng nghèo 50

4.3.1. Đặc điểm tầng cây cao 50

4.3.1.1. Tính đa dạng của tầng cây cao 50

4.3.1.2. Tổ thành cây tầng cao 51

4.3.1.3. Trữ lượng gỗ có trong các trạng thái rừng 53

4.3.2 Đặc điểm cây tái sinh 54

4.3.2.1. Tổ thành cây tái sinh 54

4.3.2.2. Mật độ và chất lượng cây tái sinh 55

4.3.3. Điều kiện đất đai tại khu vực nghiên cứu 57

4.4. Đề xuất các giải pháp kỹ thuật lâm sinh 58

4.4.1. Lựa chọn các loài cây mục đích 58

4.4.2. Những thuận lợi, khó khăn trong quản lý và phát triển rừng 61

4.4.3. Giải pháp về kỹ thuật 68

CHưƠNG V: KẾT LUẬN - TỒN TẠI - KIẾN NGHỊ 76

5.1. Kết luận 76

5.1.1. Hiện trạng tài nguyên rừng 76

5.1.2. Về hình thức quản lý 76

5.1.3. Về cơ chế chính sách đối với phát triển lâm nghiệp 76

5.1.4. Lựa chọn loài cây mục đích 77

5.1.5. Cấu trúc rừng 77

5.1.6. Các giải pháp lâm sinh 78

5.2. Tồn tại 78

5.3. Kiến nghị 78

TÀI LIỆU THAM KHẢO 79-81

PHỤ LỤC 82-115

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY