Luận văn Nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN .1

LỜI CAM ĐOAN.2

MỤC LỤC.2

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .8

MỞ ĐẦU .9

1. Lí do chọn đề tài.9

2. Mục tiêu đề tài và nhiệm vụ nghiên cứu .10

3. Phạm vi nghiên cứu.10

4. Lịch sử nghiên cứu.11

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu.11

6. Cấu trúc luận văn .13

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠ CẤU KINH TẾ VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤUKINH TẾ.15

1.1. Cơ cấu kinh tế .15

1.1.1. Khái niệm cơ cấu, cơ cấu kinh tế.15

1.1.1.1. Cơ cấu.15

1.1.1.2. Cơ cấu kinh tế .15

1.1.2. Đặc điểm của cơ cấu kinh tế.15

1.1.3. Phân loại cơ cấu kinh tế .16

1.1.3.1. Cơ cấu ngành kinh tế.17

1.1.3.2. Cơ cấu thành phần kinh tế.18

1.1.3.3. Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ .19

1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc hình thành cơ cấu kinh tế.19

1.1.4.1. Nhóm nhân tố tác động từ bên trong (trong nước).19

1.1.4.2. Nhóm nhân tố tác động từ bên ngoài (ngoài nước).20

1.1.5. Một số chỉ tiêu cơ bản để đánh giá cơ cấu kinh tế.211.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế.21

1.2.1. Khái niệm .21

1.2.2. Tính tất yếu khách quan phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế .22

1.2.3. Xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế.23

1.2.4. Các nguyên tắc chuyển dịch cơ cấu kinh tế .23

1.2.5. Các nhân tố tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế.24

1.2.5.1. Nhu cầu của con người luôn thay đổi và tăng lên không ngừng.24

1.2.5.2. Sự tiến bộ khoa học và công nghệ.24

1.2.5.3. Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa, liên minh, liên kết giữa các nước trở thành hiện

tượng phổ biến và có tính chủ đạo. Tự do hóa thương mại trở thành điều kiện quan trọng cho sự

phát triển.24

1.2.5.4. Doanh nghiệp và sự phát triển không ngừng của các doanh nghiệp.25

1.2.5.5. Đường lối, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế có ý nghĩa là động lực đối với sự hình

thành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.25

1.3. Một vài mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên thế giới .26

1.3.1. Mô hình chuyển dịch hướng nội.26

1.3.2. Mô hình chuyển dịch hướng ngoại .26

1.3.3. Mô hình kết hợp giữa nội lực và ngoại lực .27

1.4. Sơ lược về chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam.27

1.4.1. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế.28

1.4.2. Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế .29

1.4.3. Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ .30

1.4.4. Chuyển dịch cơ cấu lao động .31

1.5. Chỉ tiêu công nghiệp hóa xét về mặt kinh tế.32

Tóm tắt chương 1.33

Chương 2: THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ HUYỆN DUYÊN

HẢI, TỈNH TRÀ VINH THỜI KỲ 2000 - 2009 .34

2.1. Các nguồn lực tác động đến CDCCKT huyện Duyên Hải. .342.1.1. Vị trí địa lý .34

2.1.2. Nguồn lực tự nhiên. .35

2.1.2.1. Khí hậu. .35

2.1.2.2. Địa hình..35

2.1.2.3. Đất đai..36

2.1.2.4. Thủy văn .38

2.1.2.5. Khoáng sản..39

2.1.2.6. Sinh vật .39

2.1.3. Nguồn lực kinh tế - xã hội. .40

2.1.3.1. Dân cư, lao động. .40

2.1.3.2. Cơ sở hạ tầng.44

2.1.3.3. Vốn đầu tư..46

2.1.3.4. Đường lối chính sách..46

2.1.4. Đánh giá chung.48

2.1.4.1 Thuận lợi..48

2.1.4.2. Những khó khăn.49

2.2. Hiện trạng CDCCKT huyện Duyên Hải, thời kỳ 2000 – 2009.50

2.2.1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành .50

2.2.1.1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo khu vực kinh tế .50

2.2.1.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội bộ khu vực kinh tế.54

2.2.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo thành phần kinh tế .60

2.2.2.1. Chuyển dịch cơ cấu GTSX theo thành phần kinh tế .60

2.2.2.2. Chuyển dịch cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế.62

2.2.3. Chuyển dịch cơ cấu theo lãnh thổ .62

2.2.3.1. Chuyển dịch GTSX theo lãnh thổ .62

2.2.3.2. Chuyển dịch cơ cấu GTSX phân theo khu vực kinh tế của các địa phương trong huyện .64

2.3. Đánh giá hiện trạng CDCCKT huyện Duyên Hải thời kỳ 2000 – 2009.67

2.3.1. Những mặt đã đạt được.672.3.2. Những khó khăn và thách thức.68

Tóm tắt chương 2.71

Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ

HUYỆN DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH ĐẾN NĂM 2020.73

3.1. Cơ sở để định hướng, quan điểm chỉ đạo và định hướng CDCCKT .73

3.1.1. Cơ sở để định hướng.73

3.1.1.1. Dựa vào vị trí địa lý, vị thế của của huyện Duyên Hải trong tỉnh và chiến lược phát triển

kinh tế biển của nước ta..73

3.1.1.2. Dựa vào phương hướng phát triển KT- XH huyện đến năm 2020.74

3.1.1.3. Dựa vào sự thay đổi ranh giới hành chính cấp xã .75

3.1.1.4. Dựa vào cơ hội và thách thức đến từ sự hội nhập WTO của nước ta.75

3.1.2. Quan điểm chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế.76

3.1.2.1. Những quan điểm chung.76

3.1.2.2. Những quan điểm cụ thể.77

3.1.3. Định hướng và các phương án CDCCKT .78

3.1.3.1. Phương án tiếp cận .78

3.1.3.2. Các phương án phát triển.78

3.1.3.3. Lựa chọn phương án.83

3.2. Mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở huyện Duyên Hải .84

3.2.1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành .84

3.2.1.1. Chuyển dịch cơ cấu GDP theo khu vực kinh tế. .84

3.2.1.2. Chuyển dịch cơ cấu lao động.85

3.2.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo thành phần kinh tế .87

3.2.2.1. Chuyển dịch cơ cấu GTSX theo thành phần kinh tế .87

3.2.2.2. Chuyển dịch cơ cấu lao động.87

3.2.3. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ. .88

3.2.3.1. Chuyển dịch cơ cơ cấu GTSX theo lãnh thổ..88

3.2.3.2. Chuyển dịch cơ cấu GTSX phân theo khu vực kinh tế của các địa phương trong huyện .883.3. Những giải pháp.90

3.3.1. Nhóm giải pháp chung . .90

3.3.1.1. Đa dạng hóa các nguồn huy động vốn đầu tư phát triển .90

3.3.1.2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thu hút nhân tài .91

3.3.1.3. Tập trung nguồn lực phát triển kinh tế vùng động lực và kinh tế biển.93

3.3.1.4. Giải pháp về thị trường.93

3.3.1.5. Phát triển khoa học công nghệ .94

3.3.1.6. Giải pháp về bảo vệ môi trường.95

3.3.2. Nhóm giải pháp riêng..96

3.3.2.1. Tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng CNH - HĐH gắn với vấn đề

nông dân nông thôn.96

3.3.2.2. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, phát

triển văn hóa đảm bảo an ninh xã hội .99

3.3.2.3. Đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của khu vực công

nghiệp.100

3.3.2.4. Tạo bước phát triển vượt bậc của khu vực dịch vụ.100

Tóm tắt chương 3.102

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .104

1.Kết luận .104

2.Kiến nghị .107

TÀI LIỆU THAM KHẢO .109

PHỤ LỤC.112

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY