Luận văn Nghiên cứu chuỗi cung ứng của mặt hàng cá tra, cá basa tại công ty cổ phần Nam Việt

MỤC LỤC TrangLời cảm ơnLời cam đoanMục lụcDanh mục các chữ viết tắtDanh mục các bảng biểuDanh mục các biểu đồMỞ ĐẦU .11. Tính cấp thiết của đề tài .12. Mục tiêu nghiên cứu. .43. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 44. Phương pháp nghiên cứu .45. Ý nghĩa của đề tài .56. Cấu trúc của luận văn .6Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Lý thuyết về lợi thế cạnh tranh của Michael E. Porter 71.1.1 Lợi thế cạnh tranh theo quan điểm của Michael E. Porter.71.1.2 Những nhân tố quyết định lợi thế cạnh tranh quốc gia theo Mô hình kim cương của Michael E. Porter .71.2 Lý thuyết về chuỗi cung ứng .101.2.1 Định nghĩa về chuỗi cung ứng .101.2.2 Chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng .121.2.3 Mục tiêu của chuỗi cung ứng .161.2.4 Để nâng cao năng lực cạnh tranh thì cần làm gì trong chuỗi cung ứng .171.3 Tổng quan chuỗi cung ứng của mặt hàng thủy sản Việt Nam .201.4 Sự cần thiết để cải thiện chuỗi cung ứng trong ngành chế biến Cá Tra, Cá Basa1.5 Tiêu chuẩn Global GAP và tiêu chuẩn BRC .231.5.1 Tiêu chuẩn Global GAP 231.5.2 Tiêu chuẩn BRC 251.6 Truy xuất nguồn gốc trong chuỗi cung ứng .261.6.1 Khái niệm chung 261.6.2 Hệ thống truy xuất nguồn gốc .271.6.3 Sơ đồ minh họa quá trình cung cấp và truy xuất thông tin theo chuỗi cho sản phẩm thủy sản nuôi .28KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 .29Chương 2: THỰC TRẠNG CHUỖI CUNG ỨNG MẶT HÀNG CÁ TRA, CÁ BASA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT2.1 Giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ phần Nam Việt 302.1.1 Quá trình hình thành và phát triển .302.1.2 Cơ cấu tổ chức hoạt động kinh doanh .332.1.2.1 Sơ đồ tổ chức .332.1.2.2 Tình hình sử dụng lao động (2007-2009) .342.1.3 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (2007 – 2009) .352.1.3.1 Đánh giá kết quả kinh doanh 352.1.3.2 Đánh giá hiệu quả kinh doanh .372.1.3.3 Phân tích tình hình tài chính .392.1.4 Định hướng phát triển của công ty trong tương lai .442.2 Thực trạng chuỗi cung ứng mặt hàng Cá Tra, Cá Basa tại Công ty Cổ phần Nam Việt .452.2.1 Con giống và thức ăn .452.2.2 Vùng nuôi 462.2.3 Thu hoạch 552.2.4 Vận chuyển từ vùng nuôi về nhà máy .562.2.5 Sản xuất, chế biến . .562.2.6 Đóng gói và bảo quản .602.2.7 Vận chuyển từ nhà máy đến nước nhập khẩu .602.2.8 Khách hàng .612.3 Phân tích cơ hội và nguy cơ, điểm mạnh và điểm yếu của chuỗi cung ứng mặt hàng Cá Tra, Cá Basa tại Công ty Cổ phần Nam Việt .612.3.1 Cơ hội .642.3.2 Nguy cơ .692.3.3 Điểm mạnh .762.3.3.1 Hậu cần đầu vào .762.3.3.2 Sản xuất, chế biến .782.3.3.3 Marketing và bán hàng .792.3.3.4 Dịch vụ khách hàng 802.3.4 Điểm yếu .812.3.4.1 Hậu cần đầu vào .812.3.4.2 Sản xuất, chế biến . 852.3.4.3 Hậu cần đầu ra . 87KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 .93Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI TIẾN CHUỖI CUNG ỨNG VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT3.1 Giải pháp hội nhập dọc ngược chiều để giải quyết nguồn nguyên liệu đầu vào .943.2 Giải pháp quản trị hoạt động sản xuất .963.3 Giải pháp hội nhập dọc thuận chiều để giải quyết thị trường đầu ra. .993.4 Giải pháp truy xuất nguồn gốc . .106 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

MỤC LỤC

Trang

Lời cảm ơn

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng biểu

Danh mục các biểu đồ

MỞ ĐẦU .1

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Mục tiêu nghiên cứu. .4

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4

4. Phương pháp nghiên cứu .4

5. Ý nghĩa của đề tài .5

6. Cấu trúc của luận văn .6

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN

1.1 Lý thuyết về lợi thế cạnh tranh của Michael E. Porter 7

1.1.1 Lợi thế cạnh tranh theo quan điểm của Michael E. Porter.7

1.1.2 Những nhân tố quyết định lợi thế cạnh tranh quốc gia theo Mô hình kim cương của Michael E. Porter .7

1.2 Lý thuyết về chuỗi cung ứng .10

1.2.1 Định nghĩa về chuỗi cung ứng .10

1.2.2 Chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng .12

1.2.3 Mục tiêu của chuỗi cung ứng .16

1.2.4 Để nâng cao năng lực cạnh tranh thì cần làm gì trong chuỗi cung ứng .17

1.3 Tổng quan chuỗi cung ứng của mặt hàng thủy sản Việt Nam .20

1.4 Sự cần thiết để cải thiện chuỗi cung ứng trong ngành chế biến Cá Tra, Cá Basa

1.5 Tiêu chuẩn Global GAP và tiêu chuẩn BRC .23

1.5.1 Tiêu chuẩn Global GAP 23

1.5.2 Tiêu chuẩn BRC 25

1.6 Truy xuất nguồn gốc trong chuỗi cung ứng .26

1.6.1 Khái niệm chung 26

1.6.2 Hệ thống truy xuất nguồn gốc .27

1.6.3 Sơ đồ minh họa quá trình cung cấp và truy xuất thông tin theo chuỗi cho sản phẩm thủy sản nuôi .28

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 .29

Chương 2: THỰC TRẠNG CHUỖI CUNG ỨNG MẶT HÀNG CÁ TRA, CÁ BASA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

2.1 Giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ phần Nam Việt 30

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển .30

2.1.2 Cơ cấu tổ chức hoạt động kinh doanh .33

2.1.2.1 Sơ đồ tổ chức .33

2.1.2.2 Tình hình sử dụng lao động (2007-2009) .34

2.1.3 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (2007 – 2009) .35

2.1.3.1 Đánh giá kết quả kinh doanh 35

2.1.3.2 Đánh giá hiệu quả kinh doanh .37

2.1.3.3 Phân tích tình hình tài chính .39

2.1.4 Định hướng phát triển của công ty trong tương lai .44

2.2 Thực trạng chuỗi cung ứng mặt hàng Cá Tra, Cá Basa tại Công ty Cổ phần Nam Việt .45

2.2.1 Con giống và thức ăn .45

2.2.2 Vùng nuôi 46

2.2.3 Thu hoạch 55

2.2.4 Vận chuyển từ vùng nuôi về nhà máy .56

2.2.5 Sản xuất, chế biến . .56

2.2.6 Đóng gói và bảo quản .60

2.2.7 Vận chuyển từ nhà máy đến nước nhập khẩu .60

2.2.8 Khách hàng .61

2.3 Phân tích cơ hội và nguy cơ, điểm mạnh và điểm yếu của chuỗi cung ứng mặt hàng Cá Tra, Cá Basa tại Công ty Cổ phần Nam Việt .61

2.3.1 Cơ hội .64

2.3.2 Nguy cơ .69

2.3.3 Điểm mạnh .76

2.3.3.1 Hậu cần đầu vào .76

2.3.3.2 Sản xuất, chế biến .78

2.3.3.3 Marketing và bán hàng .79

2.3.3.4 Dịch vụ khách hàng 80

2.3.4 Điểm yếu .81

2.3.4.1 Hậu cần đầu vào .81

2.3.4.2 Sản xuất, chế biến . 85

2.3.4.3 Hậu cần đầu ra . 87

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 .93

Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI TIẾN CHUỖI CUNG ỨNG VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

3.1 Giải pháp hội nhập dọc ngược chiều để giải quyết nguồn nguyên liệu đầu vào .94

3.2 Giải pháp quản trị hoạt động sản xuất .96

3.3 Giải pháp hội nhập dọc thuận chiều để giải quyết thị trường đầu ra. .99

3.4 Giải pháp truy xuất nguồn gốc . .106

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY