Luận văn Nghiên cứu chế tạo vật liệu chứa sắt kích thước nano ứng dụng trong xử lý nước

MỞ ĐẦU

Chương 1 : TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU

1.1 Tổng quan về vật liệu chứa sắt kích thước nano

1.1.1. Đặc điểm của vật liệu nano

1.1.2. Khái quát các phương pháp chế tạo vật liệu sắt kích thước nano

1.2. Ứng dụng vật liệu chứa sắt kích thước nano cho xử lý môi trường nước

1.2.1. Ứng dụng xử lý nitrat

1.2.2. Ứng dụng xử lý hợp chất clo hữu cơ

Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 Đối tượng nghiên cứu

2.2 Các phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Phương pháp tạo vật liệu chứa sắt kích thước nano

2.2.2. Ứng dụng vật liệu trong xử lý nitrat

2.2.3. Ứng dụng vật liệu trong xử lý hợp chất clo hữu cơ

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1. Kết quả nghiên cứu chế tạo vật liệu

3.1.1 Kết quả nghiên cứu chế tạo vật liệu không bổ sung chất hoạt hóa bề mặt

3.1.2 Kết quả phân tích đặc tính vật liệu

3.2. Kết quả nghiên cứu khả năng xử lý nitrat của vật liệu

3.2.1. Kết quả xây dựng đường chuẩn phân tích nitrat, nitrit và amoni

3.2.2 Kết quả nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả xử lý

3.2.3. Kết quả khảo sát sản phẩm của quá trình khử

3.3. Khả năng xử lý hợp chất clo hữu cơ vòng thơm của vật liệu

3.3.1. Kết quả xây dựng đường chuẩn phân tích clobenzen

3.3.2. Kết quả nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả xử lý

3.3.3. Khảo sát sản phẩm cuối cùng của quá trình xử lý

3.3.4. Xác định khả năng hấp phụ của hợp chất FeOOH

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY