Luận văn Nghiên cứu chất lượng sản phẩm du lịch biển Sầm Sơn

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU . 1

1. Lí do chọn đề tài. 1

2. Lịch sử nghiên cứu . 2

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu . 6

5. Phương pháp nghiên cứu. 7

6. Bố cục của luận văn. 8

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN LIÊN QUAN ĐẾN

CHẤT LưỢNG SẢN PHẨM DU LỊCH BIỂN. 9

1.1. Du lịch biển: Khái niệm, phân loại, đặc điểm.

1.1.1. Khái niệm du lịch biển.

1.1.2. Chất lượng sản phẩm du lịch biển: một số vấn đề lý luận . 16

1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm du lịch biển. 18

1.1.4. Lưu ý khi nghiên cứu chất lượng sản phẩm du lịch biển . 19

1.2. Đánh giá chất lượng sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, tắm biển . 20

1.2.1. Căn cứ đánh giá. 20

1.2.2. Phương pháp đánh giá . 21

1.2.3. Nội dung đánh giá. 22

1.2.4. Các tiêu chí đánh giá . 22

Tiểu kết chương 1 . 27

Chương 2. THỰC TRẠNG CHẤT LưỢNG SẢN PHẨM DU LỊCH

BIỂN Ở SẦM SƠN. 28

2.1. Khái quát về du lịch Sầm Sơn . 28

2.1.1. Tài nguyên du lịch . 28

2.1.2. Điều kiện về kinh tế - xã hội. 31

2.1.3. Hiện trạng quản lý và kinh doanh du lịch Sầm Sơn. 33

2.1.4. Hiện trạng lao động trong lĩnh vực du lịch ở Sầm Sơn. 35

2.2. Sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, tắm biển ở Sầm Sơn. 36

2.3. Đánh giá chất lượng sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển ở Sầm Sơn . 41

2.4. Nhận xét chung . 49

2.4.1. Điểm mạnh . 49

2.4.2. Hạn chế và những nguyên nhân . 51Tiểu kết chương 2 . 55

Chương 3. KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LưỢNG SẢN

PHẨM DU LỊCH BIỂN Ở SẦM SƠN . 57

3.1. Căn cứ đề xuất giải pháp . 57

3.1.1. Định hướng phát triển du lịch của Sầm Sơn đến năm 2020. 57

3.1.2. Định hướng nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch . 61

3.2. Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch biển ở

Sầm Sơn . 62

3.2.1. Giải pháp bảo tồn các giá trị của tài nguyên du lịch ở Sầm Sơn 63

3.2.2. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch ở Sầm Sơn . 64

3.3. Một số kiến nghị. 70

3.3.1. Kiến nghị đối với cơ quan quản lý địa phương . 70

3.3.2. Kiến nghị đối với người dân địa phương. 71

KẾT LUẬN . 72

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 75

PHỤ LỤC. 79

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY