Luận văn Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tạo động lực làm việc của công chức tại UBND thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

MỤC LỤC

Lời cam đoan .i

Lời cảm ơn .ii

Tóm lược luận văn . iii

Danh mục các chữ viết tắt và ký hiệu.iv

Danh mục các bảng, biểu.v

Danh mục các sơ đồ, đồ thị, hình vẽ .vi

Mục lục.vii

PHẦN 1: MỞ ĐẦU. 1

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI . 1

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU . 3

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 3

Phương pháp phân tích, xử lý số liệu . 5

4. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 6

5. KẾT CẤU LUẬN VĂN . 6

PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU . 8

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM

VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG . 8

1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC . 8

1.1.1. Khái niệm động lực làm việc . 8

1.1.2. Khái niệm về tạo động lực . 9

1.1.3. Vai trò. 10

1.1.4. Ý nghĩa . 10

1.2. KHÁI NIỆM CÔNG CHỨC VÀ ĐẶC ĐIỂM NGUỒN NHÂN LỰC

TRONG TỔ CHỨC CÔNG. 11

1.2.1. Khái niệm công chức. 11

1.2.2. Đặc điểm quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công. 11

1.3 MỘT SỐ HỌC THUYẾT VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC VÀ CÁC

NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC. 14

1.3.1 Một số học thuyết về tạo động lực làm việc. 14

1.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc . 18

1.3.2.1 Lương, thưởng và phúc lợi. 19

1.3.2.2. Chính sách quản lý nguồn nhân lực. 21

1.3.2.3. Đào tạo nhân sự và phát triển nhân sự . 21

1.3.2.4. Đánh giá hiệu quả công việc. 23

1.3.2.5. Khen thưởng, động viên. 23

1.3.2.6. Môi trường và điều kiện làm việc. 24

1.4. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY VỀ TẠO ĐỘNG LỰC

LÀM VIỆC . 26

CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TẠO ĐỘNG

LỰC LÀM VIỆC CHO CÔNG CHỨC TẠI UBND THÀNH PHỐ HUẾ. 29

2.1. GIỚI THIỆU VỀ UBND THÀNH PHỐ HUẾ. 29

2.1.1. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban chuyên môn thuộc

UBND Thành phố Huế. 29

2.1.2. Cơ cấu độı ngũ công chức của UBND thành phố Huế . 34

2.1.2.1. Cơ cấu theo giới tính và độ tuổi. 34

2.1.2.2. Cơ cấu theo độ tuổi và tiền lương, trình độ tin học và ngoại ngữ . 35

2.1.2.3. Cơ cấu theo trình độ chuyên môn nghiệp vụ . 39

2.1.2.4. Cơ cấu theo trình độ lý luận chính trị và bồi dưỡng chương trình

quản lý nhà nước. 39

2.2. MỘT SỐ CHÍNH SÁCH TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO ĐỘI NGŨ

CÔNG CHỨC Ở UBND THÀNH PHỐ HUẾ . 41

2.2.1. Về lương, thưởng và phúc lợi. 41

2.2.2. Về quản lý nhân sự. 42

2.2.3. Về đào tạo và phát triển. 43

2.2.4. Đánh giá hiệu quả công việc . 44

2.2.5. Khen thưởng và kỷ luật . 44

2.2.6. Môi trường làm việc. 44

2.3. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM

VIỆC CỦA ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC Ở UBND THÀNH PHỐ HUẾ. 46

2.3.1. Thông tin cơ bản về mẫu điều tra. 46

2.3.2. Phân tích nhân tố khám phá (EFA) đối với các biến quan sát cấu thành

động lực làm việc cho công chức tại UBND Thành phố Huế. 47

2.3.2.1. Phân tích nhân tố khám phá (EFA). 47

2.3.2.2. Kiểm tra độ tin cậy của thang đo các nhân tố cấu thành động lực

làm việc cho công chức tại UBND Thành phố Huế . 51

2.3.2.3. Mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh . 52

2.4. PHÂN TÍCH HỒI QUY VÀ PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN CÁC NHÂN

TỐ ẢNH HƯỞNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA CÔNG CHỨC Ở

UBND THÀNH PHỐ HUẾ. 53

2.4.1. Phân tích tương quan. 53

2.4.2. Phân tích hồi qui các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của công

chức ở UBND thành phố Huế . 55

2.5. KIỂM ĐỊNH MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC VÀ CÁC

ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA . 59

2.5.1. Kiểm định giá trị trung bình về các nhân tố tạo động lực làm việc cho

công chức tại UBND thành phố Huế. 59

2.5.2. Kiểm định các đặc điểm cá nhân ảnh hưởng đến động lực làm việc . 63

2.5.2.1. Kiểm định về các nhân tố tạo động lực giữa các nhóm công chức

chia theo giới tính. 64

2.5.2.2. Kiểm định về các nhân tố tạo động lực giữa các nhóm công chức

chia theo độ tuổi. 64

2.5.2.3. Kiểm định về các nhân tố tạo động lực giữa các nhóm công chức

chia theo trình độ học vấn. 65

2.5.3. Tóm tắt chương 2 . 67

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾx

CHƯƠNG 3 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO ĐỘNG

LỰC LÀM VIỆC CHO ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC TẠI UBND THÀNH PHỐHUẾ . 68

3.1. CƠ SỞ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP. 68

3.1.1. Quan điểm của Nhà nước về phát triển đội ngũ công chức trong thời gian tới. 68

3.1.2. Định hướng phát triển đội ngũ công chức của UBND thành phố Huế

trong thời gian tới . 70

3.1.2.1. Định hướng trong việc tạo động lực làm việc cho công chức liên

quan đến lương thưởng và phúc lợi . 70

3.1.2.2. Định hướng trong việc tạo động lực làm việc cho công chức liên

quan đến môi trường làm việc . 71

3.1.2.3. Định hướng trong việc tạo động lực làm việc cho công chức liên

quan đến thăng tiến và phát triển nghề nghiệp . 71

3.1.2.4. Định hướng trong việc tạo động lực làm việc cho công chức liên

quan đến đánh giá hiệu quả công việc . 72

3.1.2.5. Định hướng trong việc tạo động lực làm việc cho công chức liên

quan đến khen thưởng, động viên. 73

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO ĐỘI

NGŨ CÔNG TẠI UBND THÀNH PHỐ HUẾ . 73

3.2.1. Giải pháp tạo động lực làm việc cho công chức liên quan đến lương

thưởng và phúc lợi. 73

3.2.2. Giải pháp tạo động lực làm việc cho công chức liên quan đến môi

trường làm việc. 74

3.2.3. Giải pháp tạo động lực làm việc cho công chức liên quan đến thăng tiến

và phát triển . 75

3.2.4. Giải pháp tạo động lực làm việc cho công chức liên quan đến đánh giá

hiệu quả công việc . 75

3.2.5. Giải pháp tạo động lực làm việc cho công chức liên quan đến khen

thưởng, động viên. 76

3.2.6. Một số giải pháp cụ thể khác. 76

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 78

1. KẾT LUẬN. 78

2. KIẾN NGHỊ. 80

2.1. Đối với tỉnh Thừa Thiên Huế . 80

2.2. Đối với UBND thành phố Huế. 81

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 82

PHỤ LỤC I . 84

PHỤ LỤC II. 87

PHỤ LỤC III . 93

PHỤ LỤC IV . 95

PHỤ LỤC V . 97

PHỤ LỤC VI . 98

ĐẠI HỌC KIN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY