Luận văn Nghiên cứu biến đổi sử dụng đất phục vụ phát triển sinh kế bền vững khu vực xã Tản lĩnh, huyện Ba vì, thành phố Hà Nội

Danh mục các hình vẽ, đồ thị 3

Danh mục các bảng biểu 4

Danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt 4

MỞ ĐẦU 6

1. Tính cấp thiết của đề tài 6

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 7

3. Phạm vi nghiên cứu 7

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 7

5. Cơ sở dữ liệu và phương pháp nghiên cứu 8

6. Cấu trúc luận văn 14

Chương 1 – TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 15

1.1. Tổng quan về nghiên cứu biến đổi sử dụng đất 15

1.2. Tổng quan về nghiên cứu sinh kế bền vững 17

1.3. Tổng quan về mối quan hệ giữa biến đổi sử dụng đất và sinh kế 20

1.4. Tổng quan các công trình nghiên cứu tại xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 24

Chương 2 – ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI VÀ BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 1993 – 2010 TẠI XÃ TẢN LĨNH, HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 27

2.1. Đặc điểm khu vực nghiên cứu 27

2.2. Hiện trạng sử dụng đất tại xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nộinăm 1993, 2005, 2010 35

2.3. Biến động sử dụng đất tại xã Tản Lĩnh giai đoạn 1993 - 2010 43

Chương 3 –MỐI QUAN HỆ GIỮA BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN TẠI XÃ TẢN LĨNH, HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 49

3.1. Hướng nghiên cứu mối quan hệ kinh tế xã hội sử dụng kết hợp giữa mô hình phân tích nhân tố và không gian hóa bằng hệ thống thông tin địa lý (GIS) 49

3.2. Ứng dụng phân tích thành phần chính và hệ thông tin địa lý (GIS) trong nghiên cứu mối quan hệ giữa biến đổi sử dụng đất nông nghiệp và sinh kế của người dân tại xã Tản Lĩnh 51

3.3. Đánh giá kết quả phân tích và ý nghĩa 66

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 70

TÀI LIỆU THAM KHẢO 72

PHỤ LỤC 75

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY