Luận văn Nghiên cứu áp dụng các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính trong công tác lưu trữ ở các cơ quan nhà nước cấp tỉnh

PHẦN MỞ ĐẦU.7

1. Tính cấp thiết của đề tài.7

2. Tình hình nghiên cứu.9

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu .11

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài .11

5. Phương pháp nghiên cứu .12

6. Bố cục của đề tài.13

7. Các nguồn tài liệu tham khảo .14

8. Đóng góp của đề tài .15

ChƯơng 1 .17

KHÁI QUÁT CÁC QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỀ.17

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH .17

1.1. Các khái niệm .17

1.1.1. Hành chính.17

1.1.2. Vi phạm hành chính.18

1.1.3. Xử phạt vi phạm hành chính.22

1.2. Hệ thống các văn bản quy định về xử phạt vi phạm hành chính .24

1.2.1. Các văn bản quy định về xử phạt vi phạm hành chính .24

1.2.2. Nội dung các quy định về xử phạt vi phạm hành chính hiện hành.26

ChƯơng 2 .

XÁC ĐỊNH CÁC HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG

CÔNG TÁC LƯU TRỮ Ở CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH

2.1. Quy định của nhà nước Việt Nam về vi phạm hành chính trong công tác lưu trữ

2.1.1. Quy định về trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ trong công tác lưu trữ. .

2.1.2. Các hành vi bị nghiêm cấm.

2.2. Quy định của một số nước trên thế giới xử phạt vi phạm hành chính

2.2.1. Trung Quốc .

2.2.2. Pháp .

2.2.3. Hàn Quốc .

2.2.4. Nga.

2.2.5. Slovenia .

2.3. Một số vi phạm hành chính trong công tác lưu trữ từ thực tế hoạt động của các cơ quan

nhà nước cấp tỉnh.

2.3.1.Vi phạm hành chính do các cán bộ, công chức, viên chức thực hiện.

2.3.2.Vi phạm hành chính do các cá nhân, tổ chức khác thực hiện.

2.4. Xác định các hành vi vi phạm hành chính trong công tác lưu trữ

2.4.1. Vi phạm trong công tác thu thập tài liệu lưu trữ

2.4.2. Vi phạm trong công tác xác định giá trị tài liệu lưu trữ.

2.4.3. Vi phạm trong công tác bảo quản tài liệu lưu trữ .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY