Luận văn Nghiên cứu ảnh hưởng của nước thải phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học lên động vật thí nghiệm

MỤC LỤC Trang ĐẶT VẤN ĐỀ . 1 Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 4 1.1. Vài nét về tình hình nghiên cứu sự ô nhiễm nguồn nước tại việt nam và trên thế giới . 41.1.1. Ô nhiễm môi trường và ô nhiễm nước . 4 1.1.2. Nguyên nhân gây ô nhiễm nước . 5 1.1.3. Tình hình nghiên cứu ô nhiễm nước trên thế giới và ở Việt Nam. 7 1.1.3.1. Trên thế giới . 7 1.1.3.2. Tại Việt Nam . 8 1.2. Vài nét về các kim loại nặng được nghiên cứu trong đề tài . 12 1.2.1. Khái niệm . 12 1.2.2. Ảnh hưởng của kim loại nặng đến sinh vật và con người . 12 1.2.3. Vấn đề ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm . 13 1.2.4. Một số biện pháp xử lí ô nhiễm kim loại nặng trong nước . 15 1.2.5. Cơ chế chung về chuyển hóa kim loại nặng trong cơ thể sinh vật và con người . 171.2.6. Con đường xâm nhập, tích luỹ và đào thải kim loại nặng ở động vật và con người . 181.2.7. Tính chất của một số kim loại nặng nghiên cứu trong đề tài . 20 1.2.7.1. Cadimi (Cd) . 20 1.2.7.2. Chì (Pb) . 21 1.2.7.3. Kẽm (Zn) . 22 1.2.7.4. Mangan (Mn). 23 1.2.7.5. Đồng (Cu). 24 1.3. Bảo vệ môi trường và sự phát triển bền vững . 25 Chương 2. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 27 2.1. Đối tượng nghiên cứu . 27        2.1.1. Nước thải phòng thí nghiệm . 27 2.1.2. Động vật thí nghiệm . 28 2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu . 29 2.1.1. Địa điểm nghiên cứu. 29 2.2.2. Thời gian nghiên cứu . 30 2.3. Vật liệu nghiên cứu . 30 2.3.1. Hoá chất . 30 2.3.2. Thiết bị . 30 2.4. Phương pháp nghiên cứu . 30 2.5. Kỹ thuật phân tích mẫu. 31 2.5.1. Kỹ thuật lấy mẫu và xử lý mẫu . 31 2.5.1.1. Kỹ thuật lấy mẫu nước. 31 2.5.1.2. Kỹ thuật lấy mẫu động vật thí nghiệm dùng cho phân tích. 31 2.5.2. Kỹ thuật phân tích các chỉ tiêu trên động vật thí nghiệm. 32 2.5.2.1. Kỹ thuật xác định hàm lượng Pb, Cd trong động vật thí nghiệm trên thiết bị cực phổ Metrohm 797 VA Computrace . 322.5.2.2. Kỹ thuật xác định hàm lượng các acid amine trong các mô cơ, xương và da của cá thí nghiệm (phần dùng làm thực phẩm) . 33 2.5.2.3. Kỹ thuật xác định protein tổng số . 33 2.5.2.4. Kỹ thuật xác định khoáng tổng số . 34 2.5.2.5. Kỹ thuật làm tiêu bản phân tích tế bào gan cá . 34 2.5.3. Kỹ thuật xác định các chỉ tiêu lý, hóa học của nước thải . 35 2.5.3.1. Kỹ thuật xác định hàm lượng Cd, Pb, Mn, Cu, Zn trong nước thải trên máy quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS). 352.5.3.2. Xác định chỉ số nhu cầu ôxy hóa học (COD-Chemical Oxygen Demand) . 36 2.5.3.3. Xác định chỉ số nhu cầu ôxy hòa tan trong nước (DO-Dissolved Oxygen) . 37 2.5.3.4. Xác định chỉ số nhu cầu ôxy sinh học (BOD5 -Biochemical OxygenDemand) . 38          2.5.3.5. Xác định độ pH. 39 2.5.3.6. Xác định các chỉ số vi sinh vật . 39 Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN . 43 3.1. Kết quả nghiên cứu tính chất của nước thải phòng thí nghiệm . 43 3.2. Kết quả sự tác động của nước thải phòng thí nghiệm đến động vật thí nghiệm . 473.2.1. Kết quả xác định nguy cơ gây chết cá và ốc thí nghiệm . 47 3.2.2. Sự ảnh hưởng của nước thải phòng thí nghiệm đến tế bào gan cá thí nghiệm . 493.2.2.1. Lô đối chứng . 49 3.2.2.2. Lô tác động nước thải phòng thí nghiệm số 3 . 50 3.2.2.3. Lô tác động nước thải phòng thí nghiệm số 1 . 51 3.2.2.4. Lô tác động nước thải phòng thí nghiệm số 2 . 52 3.2.3. Kết quả phân tích chỉ số hoá sinh của cá và ốc các lô thí nghiệm . 53 3.2.4. Kết quả xác định sự tồn lưu kim loại nặng trong cơ thể cá thí nghiệm, và mối tương quan giữa hàm lượng các chất đó trong cơ thể động vật thí nghiệm với hàm lượng của chúng trong nước thải can thiệp vào môi trường nuôi . 57BÀN LUẬN CHUNG . 59 KẾT LUẬN. 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO. 62

MỤC LỤC

Trang

ĐẶT VẤN ĐỀ . 1

Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 4

1.1. Vài nét về tình hình nghiên cứu sự ô nhiễm nguồn nước tại việt nam và trên thế giới . 4

1.1.1. Ô nhiễm môi trường và ô nhiễm nước . 4

1.1.2. Nguyên nhân gây ô nhiễm nước . 5

1.1.3. Tình hình nghiên cứu ô nhiễm nước trên thế giới và ở Việt Nam. 7

1.1.3.1. Trên thế giới . 7

1.1.3.2. Tại Việt Nam . 8

1.2. Vài nét về các kim loại nặng được nghiên cứu trong đề tài . 12

1.2.1. Khái niệm . 12

1.2.2. Ảnh hưởng của kim loại nặng đến sinh vật và con người . 12

1.2.3. Vấn đề ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm . 13

1.2.4. Một số biện pháp xử lí ô nhiễm kim loại nặng trong nước . 15

1.2.5. Cơ chế chung về chuyển hóa kim loại nặng trong cơ thể sinh vật và con người . 17

1.2.6. Con đường xâm nhập, tích luỹ và đào thải kim loại nặng ở động vật và con người . 18

1.2.7. Tính chất của một số kim loại nặng nghiên cứu trong đề tài . 20

1.2.7.1. Cadimi (Cd) . 20

1.2.7.2. Chì (Pb) . 21

1.2.7.3. Kẽm (Zn) . 22

1.2.7.4. Mangan (Mn). 23

1.2.7.5. Đồng (Cu). 24

1.3. Bảo vệ môi trường và sự phát triển bền vững . 25

Chương 2. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 27

2.1. Đối tượng nghiên cứu . 27

2.1.1. Nước thải phòng thí nghiệm . 27

2.1.2. Động vật thí nghiệm . 28

2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu . 29

2.1.1. Địa điểm nghiên cứu. 29

2.2.2. Thời gian nghiên cứu . 30

2.3. Vật liệu nghiên cứu . 30

2.3.1. Hoá chất . 30

2.3.2. Thiết bị . 30

2.4. Phương pháp nghiên cứu . 30

2.5. Kỹ thuật phân tích mẫu. 31

2.5.1. Kỹ thuật lấy mẫu và xử lý mẫu . 31

2.5.1.1. Kỹ thuật lấy mẫu nước. 31

2.5.1.2. Kỹ thuật lấy mẫu động vật thí nghiệm dùng cho phân tích. 31

2.5.2. Kỹ thuật phân tích các chỉ tiêu trên động vật thí nghiệm. 32

2.5.2.1. Kỹ thuật xác định hàm lượng Pb, Cd trong động vật thí nghiệm trên thiết bị cực phổ Metrohm 797 VA Computrace . 32

2.5.2.2. Kỹ thuật xác định hàm lượng các acid amine trong các mô cơ, xương

và da của cá thí nghiệm (phần dùng làm thực phẩm) . 33

2.5.2.3. Kỹ thuật xác định protein tổng số . 33

2.5.2.4. Kỹ thuật xác định khoáng tổng số . 34

2.5.2.5. Kỹ thuật làm tiêu bản phân tích tế bào gan cá . 34

2.5.3. Kỹ thuật xác định các chỉ tiêu lý, hóa học của nước thải . 35

2.5.3.1. Kỹ thuật xác định hàm lượng Cd, Pb, Mn, Cu, Zn trong nước thải trên máy quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS). 35

2.5.3.2. Xác định chỉ số nhu cầu ôxy hóa học (COD-Chemical Oxygen

Demand) . 36

2.5.3.3. Xác định chỉ số nhu cầu ôxy hòa tan trong nước (DO-Dissolved

Oxygen) . 37

2.5.3.4. Xác định chỉ số nhu cầu ôxy sinh học (BOD5 -Biochemical Oxygen

Demand) . 38

2.5.3.5. Xác định độ pH. 39

2.5.3.6. Xác định các chỉ số vi sinh vật . 39

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN . 43

3.1. Kết quả nghiên cứu tính chất của nước thải phòng thí nghiệm . 43

3.2. Kết quả sự tác động của nước thải phòng thí nghiệm đến động vật thí nghiệm . 47

3.2.1. Kết quả xác định nguy cơ gây chết cá và ốc thí nghiệm . 47

3.2.2. Sự ảnh hưởng của nước thải phòng thí nghiệm đến tế bào gan cá thí nghiệm . 49

3.2.2.1. Lô đối chứng . 49

3.2.2.2. Lô tác động nước thải phòng thí nghiệm số 3 . 50

3.2.2.3. Lô tác động nước thải phòng thí nghiệm số 1 . 51

3.2.2.4. Lô tác động nước thải phòng thí nghiệm số 2 . 52

3.2.3. Kết quả phân tích chỉ số hoá sinh của cá và ốc các lô thí nghiệm . 53

3.2.4. Kết quả xác định sự tồn lưu kim loại nặng trong cơ thể cá thí nghiệm, và mối tương quan giữa hàm lượng các chất đó trong cơ thể động vật thí nghiệm với hàm lượng của chúng trong nước thải can thiệp vào môi trường nuôi . 57

BÀN LUẬN CHUNG . 59

KẾT LUẬN. 61

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY