Luận văn Nghiên cứu ảnh hưởng của enso tới mưa gió mùa mùa hè trên lãnh thổ Việt Nam

MỤC LỤC

Lời cảm ơn i

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT iii

DANH MỤC BẢNG BIỂU vi

DANH MỤC HÌNH VẼ vii

ĐẶT VẤN ĐỀ 1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN NHỮNG NGHIÊN CỨU VỀ ENSO VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA ENSO 4

1.1. Những nghiên cứu về ENSO trên thế giới 4

1.2. Những nghiên cứu về ENSO tại Việt Nam 16

CHƯƠNG II: NGUỒN SỐ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22

2.1. Nguồn số liệu 22

2.1.1. Số liệu ENSO 22

2.1.2. Số liệu hoàn lưu 22

2.1.3. Số liệu mưa 23

2.2. Phương pháp nghiên cứu 25

2.2.1. Phương pháp xác định thời kì ENSO 25

2.2.1. Phương pháp phân nhóm các mùa gió mùa mùa hè ENSO 31

2.2.3. Phương pháp xác định chỉ số gió mùa, mưa gió mùa và một số đặc trưng gió mùa ở Việt Nam 35

2.2.4. Phương pháp phân tích đánh giá ảnh hưởng của ENSO tới gió mùa mùa hè và mưa gió mùa mùa hè 38

CHƯƠNG III: ẢNH HƯỞNG CỦA ENSO TỚI GIÓ MÙA MÙA HÈ VÀ MƯA GIÓ MÙA MÙA HÈ Ở VIỆT NAM 40

3.1. Xu thế biến động một số đặc trưng ENSO thời kỳ 1950 - 2010 40

3.2. Xu thế biến động một số đặc trưng gió mùa thời kỳ 1950 - 2010 47

3.3. Ảnh hưởng của ENSO tới gió mùa mùa hè trên lãnh thổ Việt Nam 50

3.3.1. Đối với nhóm mùa gió mùa mùa hè El Nino phát triển 51

3.3.2. Đối với nhóm mùa gió mùa mùa hè El Nino suy yếu 54

3.3.3. Đối với nhóm mùa gió mùa mùa hè La Nina phát triển 57

3.3.4. Đối với nhóm mùa gió mùa mùa hè La Nina suy yếu 60

3.3.5. Nhận xét chung 63

3.4. Ảnh hưởng của ENSO tới mưa gió mùa mùa hè trên lãnh thổ Việt Nam 66

3.4.1. Đối với nhóm mùa gió mùa mùa hè El Nino phát triển 66

3.4.2. Đối với nhóm mùa gió mùa mùa hè El Nino suy yếu 71

3.4.3. Đối với nhóm mùa gió mùa mùa hè La Nina phát triển 76

3.4.4. Đối với nhóm mùa gió mùa mùa hè La Nina suy yếu 80

KẾT LUẬN 84

KIẾN NGHỊ 85

Tài liệu tiếng Việt 86

Tài liệu tiếng Anh 87

PHẦN PHỤ LỤC 90

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY