Luận văn Nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty lắp máy Việt Nam

MỤ C LỤ CLời cam đoanMục lụcDanh mục các bảng biểuMở đầuCHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH 11.1 NĂNG LỰC CẠNH TRA NH CỦA DOANH NGHIỆ P1.1.1 Khái niệm năng lực cạnh tranh 11.1.2 Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 11.1.2.1. Yêu cầu của WTO 21.1.2.2. Các khó khăn 31.1.2.3. Các thách thức 31.1.2.4. Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp 41.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng và cấu thành năng lực cạnh tranh của ngành cơkhí xây lắp 51.1.3.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 51.1.3.2 Các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của doan h nghiệp 91.2 MỘT SỐ CÔNG CỤ P HÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH 11CHƯƠNG 2:PHÂN TÍCH NĂNG LỰ C CẠNH TRANH CỦA T ỔNG CÔNG TYLẮP MÁY VIỆT NAM 172.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PH ÁT TRIỂN 172.1.1 Lịch sử hình thành 172.1.2 Các thành viên LILAMA 182.2 QUÁ TRÌNH HOẠT Đ ỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 192.3 PHÂN TÍCH N HỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LƯ CCẠNH TRANH CỦA TỔ NG CÔNG TY 212.3.1 Môi trường bên ngoài 222.3.1.1 Môi trư ờng vỹ mô 222.3.1.2 Môi trường vi mô 252.3.2 Phân tích môi trường nội bộ 322.3.2.1 Chiến lược phát triển 322.3.2.2 Chất lượng nguồn nhân lực 342.3.2.3 Thương hiệu của LILAMA 382.3.2.4 Năng lực tài chính 392.3.2.5 Các ngành sản xuất bổ trợ cho ngành 402.3.2.6 Chất lượng và tiến độ của sản phẩm 422.3.2.7 Trình độ công nghệ, khoa học kỹ thuật 422.3.2.8 Năng lực thiết bị thi công 432.3.2.9 Hiểu rõ và nắm bắt thị trường vật tư, thiết bị 442.3.2.10 Trình độ vi tính ho a áp dụng trong công việc 46CHƯƠNG IIINÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỔNG CÔNG TY LẮPMÁY VIỆT NAM 513.1 QUAN ĐIỂM VÀ M ỤC TIÊU NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANHCỦA TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM 513.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA LILAMA 523.2.1: Giải pháp xây dựng chiến lược kinh doanh cho LILAMA 523.2.1.1: Lập bảng ma trận SWO T 523.2.1.2 Xây dựng và lựa chọn chiến lược 553.2.1.3 Giải pháp xây dựng chiến lược kinh doanh cho LILAMA, trong đó xác địnhchiến lược tổng thầu EPC làm chủ đạo 553.2.2 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển 613.2.3 Giải pháp đầu tư xây dựng các ngành sản xuất thiết bị phục vụ cho pháttriển tổng thầu EPC 663.2.4 Giải pháp về nghiên cứu chuyển giao công nghệ 673.2.5 Giải pháp nghiên cứu phát triển thị trường và xây dựng thương hiệu, vănhóa LILAMA 693.2.6 Giải pháp áp dụng công nghệ thông tin 743.2.7 Giải pháp xây dựng hệ thống quản lý chất lươ ng vật tư, thiết bịđầu vào 743.3. KIẾN NGHỊ 753.3.1 Đối với Chính Phủ 753.3.2 Đối với B? Xy d?ng 763.3.3 Đối với các UBND các Tỉnh, Thành phố 76KẾ T LUẬ N 77TÀ I LIỆ U THAM KHẢ OPHỤ LỤC

MỤ C LỤ C

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các bảng biểu

Mở đầu

CHƯƠNG 1:

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH 1

1.1 NĂNG LỰC CẠNH TRA NH CỦA DOANH NGHIỆ P

1.1.1 Khái niệm năng lực cạnh tranh 1

1.1.2 Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 1

1.1.2.1. Yêu cầu của WTO 2

1.1.2.2. Các khó khăn 3

1.1.2.3. Các thách thức 3

1.1.2.4. Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp 4

1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng và cấu thành năng lực cạnh tranh của ngành cơ

khí xây lắp 5

1.1.3.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 5

1.1.3.2 Các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của doan h nghiệp 9

1.2 MỘT SỐ CÔNG CỤ P HÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH 11

CHƯƠNG 2:

PHÂN TÍCH NĂNG LỰ C CẠNH TRANH CỦA T ỔNG CÔNG TY

LẮP MÁY VIỆT NAM 17

2.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PH ÁT TRIỂN 17

2.1.1 Lịch sử hình thành 17

2.1.2 Các thành viên LILAMA 18

2.2 QUÁ TRÌNH HOẠT Đ ỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 19

2.3 PHÂN TÍCH N HỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LƯ C

CẠNH TRANH CỦA TỔ NG CÔNG TY 21

2.3.1 Môi trường bên ngoài 22

2.3.1.1 Môi trư ờng vỹ mô 22

2.3.1.2 Môi trường vi mô 25

2.3.2 Phân tích môi trường nội bộ 32

2.3.2.1 Chiến lược phát triển 32

2.3.2.2 Chất lượng nguồn nhân lực 34

2.3.2.3 Thương hiệu của LILAMA 38

2.3.2.4 Năng lực tài chính 39

2.3.2.5 Các ngành sản xuất bổ trợ cho ngành 40

2.3.2.6 Chất lượng và tiến độ của sản phẩm 42

2.3.2.7 Trình độ công nghệ, khoa học kỹ thuật 42

2.3.2.8 Năng lực thiết bị thi công 43

2.3.2.9 Hiểu rõ và nắm bắt thị trường vật tư, thiết bị 44

2.3.2.10 Trình độ vi tính ho a áp dụng trong công việc 46

CHƯƠNG III

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỔNG CÔNG TY LẮP

MÁY VIỆT NAM 51

3.1 QUAN ĐIỂM VÀ M ỤC TIÊU NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH

CỦA TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM 51

3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA LILAMA 52

3.2.1: Giải pháp xây dựng chiến lược kinh doanh cho LILAMA 52

3.2.1.1: Lập bảng ma trận SWO T 52

3.2.1.2 Xây dựng và lựa chọn chiến lược 55

3.2.1.3 Giải pháp xây dựng chiến lược kinh doanh cho LILAMA, trong đó xác định

chiến lược tổng thầu EPC làm chủ đạo 55

3.2.2 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển 61

3.2.3 Giải pháp đầu tư xây dựng các ngành sản xuất thiết bị phục vụ cho phát

triển tổng thầu EPC 66

3.2.4 Giải pháp về nghiên cứu chuyển giao công nghệ 67

3.2.5 Giải pháp nghiên cứu phát triển thị trường và xây dựng thương hiệu, văn

hóa LILAMA 69

3.2.6 Giải pháp áp dụng công nghệ thông tin 74

3.2.7 Giải pháp xây dựng hệ thống quản lý chất lươ ng vật tư, thiết bị

đầu vào 74

3.3. KIẾN NGHỊ 75

3.3.1 Đối với Chính Phủ 75

3.3.2 Đối với B? Xy d?ng 76

3.3.3 Đối với các UBND các Tỉnh, Thành phố 76

KẾ T LUẬ N 77

TÀ I LIỆ U THAM KHẢ O

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY