Luận văn Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty xi măng Hải Phòng trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU . 1Chương 1 . 3CạNH TRANH TRONG NềN KINH Tế THị TRƯờNG - MộT Số VấN Đề Lý LUậN. . 31.1. Một số lý thuyết về cạnh tranh trong nền kinh tế thị tr-ờng. . 31.1.1. Khái niệm cạnh tranh . 31.1.2. Năng lực cạnh tranh và vai trò của nó trong nền kinh tế thị tr-ờng 41.1.2.1. Quan niệm về năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế thị tr-ờng . 41.1.2.2. Vai trò của cạnh tranh trong nền kinh tế thị tr-ờng . 51.1.3. Sự cần thiết khách quan phải nâng cao năng lực cạnh tranh của các DN SX-KD xi măng thuộc VICEM trong nền kinh tế thị tr-ờng. . 61.1.4 Một số nét về khả năng cạnh tranh của công ty xi măng Hải Phòng . 81.1.4.1 Về chất lượng sản phẩm . 81.1.4.2 Về giá cả sản phẩm . 81.1.4.3 Về thương hiệu sản phẩm . 81.1.4.4 Về thị phần sản phẩm . 9CHưƠNG 2 . 10THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY XI MĂNG HẢI PHÕNG . 102.1. Vài nét về quá trình hình thành và phát triển của Công ty xi măng Hải Phòng . 102.1.1 Quá trình hình thành và phát triển . 112.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty xi măng Hải Phòng. . 122.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty xi măng Hải Phòng. 132.1.4 Những thuận lợi và khó khăn của công ty xi măng Hải Phòng. . 182.1.4.1 Thuận lợi: . 182.1.4.2. Khó khăn. . 192.2. CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY XI MĂNG HẢI PHÕNG . 192.2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty xi măng Hải Phòng. . 192.2.1.1. Sản phẩm. . 192.2.1.2. Quy trình công nghệ sản xuất . . 20 2.3. THỰC TRẠNG T ÌNH H ÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY XI MĂNG HẢI PHÕNG . 222.3.1 Phân tích tài sản và nguồn vốn của công ty xi măng Hải Phòng thông qua Bảng cân đối kế toán . 252.3.1.1. Đánh giá tình hình tài sản của công ty xi măng Hải Phòng . 252.3.1.2. Đánh giá tình hình nguồn vốn. . 262.3.2. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty qua bảng kết qua hoạt động kinh doanh . 272.3.3. Phân tích các hệ số tài chính đặc trưng để đánh giá tình hình tài chính công ty xi măng Hải Phòng. . 282.3.3.1. Phân tích các hệ số về khả năng thanh toán . 282.3.3.2. Phân tích các hệ số phản ánh cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu tài sản. 312.3.3.3. Phân tích các chỉ số về hoạt động. . 342.3.3.4. Phân tích các chỉ tiêu sinh lời. . 37CHưƠNG 3 . 41MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY XI MĂNG HẢI PHÕNG . 413.1. Thực trạng hoạt động của ngành công nghiệp xi măng . 413.1.1 Năng lực sản xuất của các doanh nghiệp trong ngành . 423.1.2 Những yếu tố ảnh hưởng tới năng lực sản xuất của doanh nghiệp . 433.1.3 Thị trường, thị phần và các yếu tố ảnh hưởng . 443.1.4. Chiến lược ngành và Dự báo tăng trưởngChiến lược ngành . 443.2 Một số biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty xi măng Hải Phòng . 463.2.1 Giải pháp hoàn thiện và đổi mới công nghệ để nâng cao chất l ượng sản phẩm . 473.2.2 Giải pháp tiết kiệm chi phí để hạ giá thành sản phẩm . 493.2.3 Giải pháp giữ vững và mở rộng thị phần . 53KẾT LUẬN . 58DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 59

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU . 1

Chương 1 . 3

CạNH TRANH TRONG NềN KINH Tế THị TRƯờNG - MộT Số VấN Đề

Lý LUậN. . 3

1.1. Một số lý thuyết về cạnh tranh trong nền kinh tế thị tr-ờng. . 3

1.1.1. Khái niệm cạnh tranh . 3

1.1.2. Năng lực cạnh tranh và vai trò của nó trong nền kinh tế thị tr-ờng 4

1.1.2.1. Quan niệm về năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế thị tr-ờng . 4

1.1.2.2. Vai trò của cạnh tranh trong nền kinh tế thị tr-ờng . 5

1.1.3. Sự cần thiết khách quan phải nâng cao năng lực cạnh tranh của các

DN SX-KD xi măng thuộc VICEM trong nền kinh tế thị tr-ờng. . 6

1.1.4 Một số nét về khả năng cạnh tranh của công ty xi măng Hải Phòng . 8

1.1.4.1 Về chất lượng sản phẩm . 8

1.1.4.2 Về giá cả sản phẩm . 8

1.1.4.3 Về thương hiệu sản phẩm . 8

1.1.4.4 Về thị phần sản phẩm . 9

CHưƠNG 2 . 10

THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY XI MĂNG

HẢI PHÕNG . 10

2.1. Vài nét về quá trình hình thành và phát triển của Công ty xi măng Hải

Phòng . 10

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển . 11

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty xi măng Hải Phòng. . 12

2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty xi măng Hải Phòng. 13

2.1.4 Những thuận lợi và khó khăn của công ty xi măng Hải Phòng. . 18

2.1.4.1 Thuận lợi: . 18

2.1.4.2. Khó khăn. . 19

2.2. CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY XI

MĂNG HẢI PHÕNG . 19

2.2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty xi măng Hải Phòng. . 19

2.2.1.1. Sản phẩm. . 19

2.2.1.2. Quy trình công nghệ sản xuất . . 20

2.3. THỰC TRẠNG T ÌNH H ÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA

CÔNG TY XI MĂNG HẢI PHÕNG . 22

2.3.1 Phân tích tài sản và nguồn vốn của công ty xi măng Hải Phòng

thông qua Bảng cân đối kế toán . 25

2.3.1.1. Đánh giá tình hình tài sản của công ty xi măng Hải Phòng . 25

2.3.1.2. Đánh giá tình hình nguồn vốn. . 26

2.3.2. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty qua bảng kết

qua hoạt động kinh doanh . 27

2.3.3. Phân tích các hệ số tài chính đặc trưng để đánh giá tình hình tài

chính công ty xi măng Hải Phòng. . 28

2.3.3.1. Phân tích các hệ số về khả năng thanh toán . 28

2.3.3.2. Phân tích các hệ số phản ánh cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu tài sản

. 31

2.3.3.3. Phân tích các chỉ số về hoạt động. . 34

2.3.3.4. Phân tích các chỉ tiêu sinh lời. . 37

CHưƠNG 3 . 41

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA

CÔNG TY XI MĂNG HẢI PHÕNG . 41

3.1. Thực trạng hoạt động của ngành công nghiệp xi măng . 41

3.1.1 Năng lực sản xuất của các doanh nghiệp trong ngành . 42

3.1.2 Những yếu tố ảnh hưởng tới năng lực sản xuất của doanh nghiệp . 43

3.1.3 Thị trường, thị phần và các yếu tố ảnh hưởng . 44

3.1.4. Chiến lược ngành và Dự báo tăng trưởngChiến lược ngành . 44

3.2 Một số biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty xi măng Hải

Phòng . 46

3.2.1 Giải pháp hoàn thiện và đổi mới công nghệ để nâng cao chất l ượng sản

phẩm . 47

3.2.2 Giải pháp tiết kiệm chi phí để hạ giá thành sản phẩm . 49

3.2.3 Giải pháp giữ vững và mở rộng thị phần . 53

KẾT LUẬN . 58

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 59

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY