Luận văn Nâng cao năng lực cán bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2007 – 2015

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I. NĂNG LỰC CÁN BỘ VÀ SỰ CẦN THIẾT NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ TRUNG ƯƠNG HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM. 51.1. Khái niệm cán bộ, năng lực cán bộ và biểu hiện của chúng 51.1.1. Khái niệm cán bộ 51.1.2. Năng lực cán bộ và biểu hiện của chúng 51.2. Các yếu tố cấu thành năng lực và các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực 81.2.1. Các yếu tố cấu thành năng lực 81.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực 101.3. Các tiêu chí và phương pháp đánh giá năng lực cán bộ 131.3.1. Các tiêu chí đánh giá năng lực cán bộ 131.3.2. Phương pháp đánh giá năng lực cán bộ 151.3.3. Nội dung mô hình đánh giá năng lực dựa trên bản phân tích công việc 161.4. Sự cần thiết nâng cao năng lực cán bộ nói chung và của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam nói riêng. 221.4.1. Ảnh hưởng của năng lực cán bộ đến hoạt động của Tổ chức 221.4.2. Sự cần thiết nâng cao năng lực cán bộ nói chung 231.4.3. Sự cần thiết nâng cao năng lực cán bộ Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 24CHƯƠNG II. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CÁN BỘ TRUNG ƯƠNG HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 282.1. Những đặc điểm của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam ảnh hưởng đến năng lực cán bộ Trung ương Hội 282.1.1. Giới thiệu sơ lược về Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 282.1.2. Đặc điểm cơ cấu tổ chức chung của cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 282.1.3. Đặc điểm về hoạt động của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 302.1.4. Đặc điểm về lao động 322.2. Đánh giá năng lực cán bộ Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 382.2.1. Xác định khung năng lực cần thiết của cán bộ Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn mới. 382.2.2. Đánh giá năng lực hiện tại của cán bộ Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam. 422.2.1.1. Cơ cấu điều tra của luận văn 422.2.2.2 Đánh giá năng lực hiện tại của cán bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 432.2.3.3. Khoảng cách năng lực hiện tại và năng lực cần thiết 482.2.3. Ảnh hưởng khoảng cách năng lực của cán bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. 632.2.4. Nguyên nhân dẫn đến khoảng cách năng lực của cán bộ Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 66CHƯƠNG III. NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ TRUNG ƯƠNG HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM 703.1. Quan điểm và định hướng phát triển Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn mới. 703.1.1. Mục tiêu, nhiệm vụ của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đến năm 2015 703.1.2. Định hướng chiến lược năng lực cán bộ Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đến năm 2015. 713.2. Khoảng cách năng lực hiện tại và năng lực mục tiêu của cán bộ Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đến năm 2015 743.3. Các giải pháp nâng cao năng lực của cán bộ Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đến năm 2015 753.3.1. Nâng cao chất lượng đầu vào của cán bộ Trung ương Hội 753.3.2. Tăng cường và nâng cao năng lực cán bộ Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đến năm 2015. 783.3.2.1. Chuẩn hoá khung năng lực cán bộ Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đến năm 2015 783.3.2.2. Nâng cao năng lực cho lãnh đạo quản lý 793.3.2.3. Đào tạo và nâng cao năng lực cho chuyên viên Trung ương Hội 833.3.2.4. Xây dựng đội ngũ chuyên gia giỏi một số lĩnh vực 853.3.2.5. Giải pháp sử dụng chuyên gia giỏi bên ngoài Trung ương Hội 863.3.2.6. Tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế, chuyên gia nuớc ngoài trong các chương trình cử cán bộ sang làm việc, học tập tại một số nước khu vực và thế giới là thành viên của WTO 873.3.2.7. Tăng cường đào tạo tiếng Anh cho cán bộ Trung ương Hội 883.3.3. Xây dựng môi trường làm việc năng động, hiệu quả 893.3.4. Bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ 903.4. Các kiến nghị 90KẾT LUẬN 92TÀI LIỆU THAM KHẢO 94PHỤ LỤC 95

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I. NĂNG LỰC CÁN BỘ VÀ SỰ CẦN THIẾT NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ TRUNG ƯƠNG HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM. 5

1.1. Khái niệm cán bộ, năng lực cán bộ và biểu hiện của chúng 5

1.1.1. Khái niệm cán bộ 5

1.1.2. Năng lực cán bộ và biểu hiện của chúng 5

1.2. Các yếu tố cấu thành năng lực và các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực 8

1.2.1. Các yếu tố cấu thành năng lực 8

1.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực 10

1.3. Các tiêu chí và phương pháp đánh giá năng lực cán bộ 13

1.3.1. Các tiêu chí đánh giá năng lực cán bộ 13

1.3.2. Phương pháp đánh giá năng lực cán bộ 15

1.3.3. Nội dung mô hình đánh giá năng lực dựa trên bản phân tích công việc 16

1.4. Sự cần thiết nâng cao năng lực cán bộ nói chung và của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam nói riêng. 22

1.4.1. Ảnh hưởng của năng lực cán bộ đến hoạt động của Tổ chức 22

1.4.2. Sự cần thiết nâng cao năng lực cán bộ nói chung 23

1.4.3. Sự cần thiết nâng cao năng lực cán bộ Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 24

CHƯƠNG II. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CÁN BỘ TRUNG ƯƠNG HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 28

2.1. Những đặc điểm của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam ảnh hưởng đến năng lực cán bộ Trung ương Hội 28

2.1.1. Giới thiệu sơ lược về Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 28

2.1.2. Đặc điểm cơ cấu tổ chức chung của cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 28

2.1.3. Đặc điểm về hoạt động của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 30

2.1.4. Đặc điểm về lao động 32

2.2. Đánh giá năng lực cán bộ Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 38

2.2.1. Xác định khung năng lực cần thiết của cán bộ Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn mới. 38

2.2.2. Đánh giá năng lực hiện tại của cán bộ Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam. 42

2.2.1.1. Cơ cấu điều tra của luận văn 42

2.2.2.2 Đánh giá năng lực hiện tại của cán bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 43

2.2.3.3. Khoảng cách năng lực hiện tại và năng lực cần thiết 48

2.2.3. Ảnh hưởng khoảng cách năng lực của cán bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. 63

2.2.4. Nguyên nhân dẫn đến khoảng cách năng lực của cán bộ Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 66

CHƯƠNG III. NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ TRUNG ƯƠNG HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM 70

3.1. Quan điểm và định hướng phát triển Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn mới. 70

3.1.1. Mục tiêu, nhiệm vụ của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đến năm 2015 70

3.1.2. Định hướng chiến lược năng lực cán bộ Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đến năm 2015. 71

3.2. Khoảng cách năng lực hiện tại và năng lực mục tiêu của cán bộ Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đến năm 2015 74

3.3. Các giải pháp nâng cao năng lực của cán bộ Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đến năm 2015 75

3.3.1. Nâng cao chất lượng đầu vào của cán bộ Trung ương Hội 75

3.3.2. Tăng cường và nâng cao năng lực cán bộ Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đến năm 2015. 78

3.3.2.1. Chuẩn hoá khung năng lực cán bộ Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đến năm 2015 78

3.3.2.2. Nâng cao năng lực cho lãnh đạo quản lý 79

3.3.2.3. Đào tạo và nâng cao năng lực cho chuyên viên Trung ương Hội 83

3.3.2.4. Xây dựng đội ngũ chuyên gia giỏi một số lĩnh vực 85

3.3.2.5. Giải pháp sử dụng chuyên gia giỏi bên ngoài Trung ương Hội 86

3.3.2.6. Tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế, chuyên gia nuớc ngoài trong các chương trình cử cán bộ sang làm việc, học tập tại một số nước khu vực và thế giới là thành viên của WTO 87

3.3.2.7. Tăng cường đào tạo tiếng Anh cho cán bộ Trung ương Hội 88

3.3.3. Xây dựng môi trường làm việc năng động, hiệu quả 89

3.3.4. Bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ 90

3.4. Các kiến nghị 90

KẾT LUẬN 92

TÀI LIỆU THAM KHẢO 94

PHỤ LỤC 95

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY