Luận văn Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại công ty TNHH Thương mại VIC

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU . 1PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LAO ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY . 31.1. Khái quát chung về lao động trong doanh nghiệp . 31.1.1. Khái niệm . 31.1.2. Vai trò của lao động trong doanh nghiệp .1.1.3. Phân loại lao động .1.1.4. Các phương pháp quản lý lao động thường được áp dụng . 51.2. Cơ sở lý luận về công tác quản lý và sử lao động . 81.2.1. Hoạch định tài nguyên nhân sự . 81.2.2. Phân tích công việc . 91.2.3. Tuyển dụng lao động . 111.2.4. Phân công lao động . 151.2.5. Đánh giá khả năng hoàn thành công việc . 161.2.6. Trả công lao động . 171.2.7. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 191.3. Hiệu quả sử dụng lao động . 211.3.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng lao động . 211.3.2. Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả sử dụng lao động . 221.3.3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng lao động . 231.3.4. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động . 241.3.4.1. Hiệu suất sử dụng lao động . 241.3.4.2. Năng suất lao động bình quân . 241.3.4.3. Tỷ suất lợi nhuận lao động . 251.3.4.4. Hiệu quả sử dụng chi phí tiền lương . 251.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng lao động . 251.4.1. Môi trường bên ngoài . 251.4.2. Môi trường bên trong doanh nghiệp . 271.5. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng lao động . 27 PHẦN 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY TNHH TM VIC . 292.1. Khái quát về công ty TNHH TM VIC . 292.1.1. Giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển công ty . 292.1.2. Chức năng, nhiệm vụ (ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh) của công ty312.1.2.1. Chức năng của công ty TNHH TM VIC . 312.1.2.2. Nhiệm vụ của công ty TNHH TM VIC . 322.1.2.3. Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của công ty . 322.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH TM VIC . 332.1.4. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH TM VIC . 342.1.5. Thuận lợi và khó khăn của công ty . 352.1.5.1. Những thuận lợi . 362.1.5.2. Những khó khăn . 372.2. Tình hình sử dụng lao động ở công ty TNHH TM VIC . 382.2.1. Mục đích và ý nghĩa của việc tìm hiểu công tác nhân sự trong công ty382.2.2. Đặc điểm lao động của công ty TNHH TM VIC . 392.2.2.1. Đánh giá chung . 392.2.2.2. Cơ cấu lao động của công ty . 402.2.2.3. Tình hình sử dụng lao động . 442.2.3. Phân tích thực trạng sử dụng lao động tại công ty4Error! Bookmark not define2.2.3.1. Hiệu quả sử dụng lao động . 4Error! Bookmark not defined.2.2.3.2. Nguyên nhân ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng lao động . 472.3. Công tác quản lý lao động tại công ty TNHH TM VIC . 482.3.1. Hoạch định nguồn nhân lưc . 482.3.2. Tuyển dụng lao động . 492.3.3. Điều kiện lao động . 542.3.4. Đánh giá mức độ hoàn thành công việc. 572.3.5. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 582.3.6. Chính sách đãi ngộ . 602.3.7. Vấn đề về an toàn lao động trong công ty . 65 2.4. ưu, nhược điểm về tình hình sử dụng lao động tại công ty TNHH TM VIC . 662.4.1. Ưu điểm . 662.4.2. Nhược điểm . 67PHẦN 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH TM VIC . 693.1. Định hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới . 693.2. Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại công ty . 703.2.1. Nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụngnguồn nhân lực . 713.2.2. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, đánh giá năng lực thực hiện công việc của nguồn nhân lực tại Công ty TNHH TM VIC . 733.2.3. Hoàn thiện phân công, bố trí lao động, áp dụng các hình thức tổ chức lao động hợp lý . 773.2.4. Tạo động lực khuyến khích lao động . 783.2.5. Đẩy mạnh công tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ quản lý và nhân viên trong công ty . 80KẾT LUẬN . 82TÀI LIỆU THAM KHẢO . 83

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU . 1

PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LAO ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG

LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY . 3

1.1. Khái quát chung về lao động trong doanh nghiệp . 3

1.1.1. Khái niệm . 3

1.1.2. Vai trò của lao động trong doanh nghiệp .

1.1.3. Phân loại lao động .

1.1.4. Các phương pháp quản lý lao động thường được áp dụng . 5

1.2. Cơ sở lý luận về công tác quản lý và sử lao động . 8

1.2.1. Hoạch định tài nguyên nhân sự . 8

1.2.2. Phân tích công việc . 9

1.2.3. Tuyển dụng lao động . 11

1.2.4. Phân công lao động . 15

1.2.5. Đánh giá khả năng hoàn thành công việc . 16

1.2.6. Trả công lao động . 17

1.2.7. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 19

1.3. Hiệu quả sử dụng lao động . 21

1.3.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng lao động . 21

1.3.2. Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả sử dụng lao động . 22

1.3.3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng lao động . 23

1.3.4. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động . 24

1.3.4.1. Hiệu suất sử dụng lao động . 24

1.3.4.2. Năng suất lao động bình quân . 24

1.3.4.3. Tỷ suất lợi nhuận lao động . 25

1.3.4.4. Hiệu quả sử dụng chi phí tiền lương . 25

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng lao động . 25

1.4.1. Môi trường bên ngoài . 25

1.4.2. Môi trường bên trong doanh nghiệp . 27

1.5. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng lao động . 27

PHẦN 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ CÔNG

TÁC QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY TNHH TM VIC . 29

2.1. Khái quát về công ty TNHH TM VIC . 29

2.1.1. Giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển công ty . 29

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ (ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh) của công ty31

2.1.2.1. Chức năng của công ty TNHH TM VIC . 31

2.1.2.2. Nhiệm vụ của công ty TNHH TM VIC . 32

2.1.2.3. Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của công ty . 32

2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH TM VIC . 33

2.1.4. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH TM VIC . 34

2.1.5. Thuận lợi và khó khăn của công ty . 35

2.1.5.1. Những thuận lợi . 36

2.1.5.2. Những khó khăn . 37

2.2. Tình hình sử dụng lao động ở công ty TNHH TM VIC . 38

2.2.1. Mục đích và ý nghĩa của việc tìm hiểu công tác nhân sự trong công ty38

2.2.2. Đặc điểm lao động của công ty TNHH TM VIC . 39

2.2.2.1. Đánh giá chung . 39

2.2.2.2. Cơ cấu lao động của công ty . 40

2.2.2.3. Tình hình sử dụng lao động . 44

2.2.3. Phân tích thực trạng sử dụng lao động tại công ty4Error! Bookmark not define

2.2.3.1. Hiệu quả sử dụng lao động . 4Error! Bookmark not defined.

2.2.3.2. Nguyên nhân ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng lao động . 47

2.3. Công tác quản lý lao động tại công ty TNHH TM VIC . 48

2.3.1. Hoạch định nguồn nhân lưc . 48

2.3.2. Tuyển dụng lao động . 49

2.3.3. Điều kiện lao động . 54

2.3.4. Đánh giá mức độ hoàn thành công việc. 57

2.3.5. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 58

2.3.6. Chính sách đãi ngộ . 60

2.3.7. Vấn đề về an toàn lao động trong công ty . 65

2.4. ưu, nhược điểm về tình hình sử dụng lao động tại công ty TNHH TM VIC . 66

2.4.1. Ưu điểm . 66

2.4.2. Nhược điểm . 67

PHẦN 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO

ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH TM VIC . 69

3.1. Định hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới . 69

3.2. Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại công ty . 70

3.2.1. Nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụngnguồn nhân lực . 71

3.2.2. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, đánh giá năng lực thực hiện

công việc của nguồn nhân lực tại Công ty TNHH TM VIC . 73

3.2.3. Hoàn thiện phân công, bố trí lao động, áp dụng các hình thức tổ chức

lao động hợp lý . 77

3.2.4. Tạo động lực khuyến khích lao động . 78

3.2.5. Đẩy mạnh công tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ quản lý và nhân

viên trong công ty . 80

KẾT LUẬN . 82

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 83

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY