Luận văn Nâng cao hiệu quả quản lý thuế nhập khẩu tại Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC Trang bìa Lời cam đoan Lời tri ân Danh mục các chữviết tắt Danh mục các sơ đồ, biểu đồGiải thích từngữchuyên ngành LỜI MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀNGOẠI THƯƠNG, THUẾNHẬP KHẨU VÀ HẢI QUAN . 4 I.TỔNG QUAN VỀNGOẠI THƯƠNG VÀ THUẾNHẬP KHẨU . .4 1. Hoạt động ngoại thương và chính sách ngoại thương . . .4 1.1.Hoạt động ngoại thương trong thời kỳhội nhập kinh tếquốc tế . .4 1.2. Chính sách ngoại thương và các biện pháp thực hiện chính sách ngoại thương . 4 1.2.1. Chính sách ngoại thương . 4 1.2.2. Các biện pháp thực hiện chính sách ngoại thương . . 5 2.Thuếquan- một trong những biện pháp thực hiện chính sách ngoại thương-Những vấn đềchung . .5 3. Thuếnhập khẩu . .5 3.1. Khái niệm thuếnhập khẩu . .5 Xét vềphương diện kinh tế . 6Xét vềphương diện pháp lý .63.2. Vai trò của chính sách thuếnhập khẩu .7 3.2.1. Kiểm soát hàng hóa nhập khẩu . .7 3.2.2. Bảo hộsản xuất trong nước . . .8 3.2.3. Huy động nguồn lực cho Ngân sách Nhà nước . . 8 3.2.4. Thực hiện các chính sách đối ngoại . . 8 3.3. Chính sách thuếnhập khẩu trong giai đoạn hiện nay . . 9 3.3.1. Cam kết ràng buộc trong hiệp định thương mại Việt Nam- Hoa kỳ( BTA) .9 3.3.2.Cam kết ràng buộc trong AFTA . . .9 3.3.3. Cam kết cắt giảm thuếnhập khẩu trong APEC . .10 3.3.4. Cam kết trong khu vực mậu dịch tựdo ASEAN-Trung Quốc, ASEAN-Ấn Độ . . 10 3.3.5. Cam kết vềthuếkhi gia nhập WTO . .11 3.4. Công cụphi thuếquan- một công cụhỗtrợchính sách thuế . 11 3.4.1. Khái niệm vềcông cụphi thuếquan . 11 3.4.2. Bản chất của công cụphi thuếquan . . 12 3.4.3. Các loại công cụphi thuếquan . .12 3.4.3.1. Các biện pháp hạn chếvềsốlượng . 12 3.4.3.2. Các biện pháp tài chính, tiền tệ . . .12 3.4.3.3. Các biện pháp mang tính kỹthuật . .12 3.4.4. Mối quan hệgiữa công cụthuếquan và phi thuếquan trong hội nhập kinh tếquốc tế . . .13 II/ TỔNG QUAN VỀHẢI QUAN . .13 1. Lịch sửra đời, quá trình tổchức hoạt động của Hải quan Việt Nam .13 2. Nhiệm vụcủa Hải quan.16 3. Phạm vi địa bàn hoạt động của Hải quan.16 4. Nội dung quản lý của Hải quan đối với thuếnhập khẩu trong giai đoạn hiện nay . . .17 4.1. Khái niệm . 17 4.2. Khuôn khổpháp lý điều chỉnh hoạt động quản lý thuếnhập khẩu của cơquan Hải quan . .18 4.3. Nội dung quản lý thuế . .20 4.3.1. Quản lý khai thuế . .20 4.3.1.1. Tiếp nhận khai báo thuếcủa Doanh nghiệp . . 22 4.3.1.2. Kiểm tra việc khai báo thuếcủa DN . .23 4.3.1.3. Thực hiện công tác kếtoán theo dõi thu nộp tiền thuếcủa các tổchức, cá nhân nộp thuế . . .25 4.3.2. Quản lý nộp thuế . 25 4.3.2.1. Hàng kinh doanh theo hợp đồng mua bán . . .27 4.3.2.2. Hàng hoá tạm nhập, tái xuất . .27 4.3.2.3. Hàng là nguyên liệu nhập đểsản xuất hàng xuất khẩu . 28 4.3.3. Hoàn, miễn, giảm thuế . .28 4.3.4.Thanh tra thuế, giải quyết khiếu nại vềthuế . .29 5. Hiệu quảquản lý thuế.29 6. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quảcông tác quản lý thuế.30 7. Kinh nghiệm quản lý thuếcủa các nước trên thếgiới.30 7.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc.30 7.2. Kinh nghiệm của Đài Loan.31 7.3. Kinh nghiệm của các nước Asean.32 7.3.1. Kinh nghiệm của Indonesia.32 7.3.2. Kinh nghiệm của Malaysia.33 7.3.3. Kinh nghiệm của Philippin.33 7.3.4. Kinh nghiệm của Thái Lan.34 Kết luận chương 1 . 34 CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾNHẬP KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN TP.HCM .36 I/ Đặc điểm kinh tếxã hội của TP.HCM . 36 II/ Thực trạng công tác quản lý thuếtại Cục Hải quan TP.HCM . .38 1. Giới thiệu vềCục Hải quan TP.HCM . . 38 2.Thực trạng công tác quản lý thuếtại Cục Hải quan TP.HCM . .40 2.1. Quản lý khai thuế . . 40 2.2. Quản lý nộp thuế . .42 2.2.1. Quản lý nộp thuế . . 47 2.2.2. Quản lý theo dõi nợ . .43 2.2.2.1. Biện pháp đốc thu thuế . .43 2.2.2.2. Biện pháp đôn đốc thanh khoản thuế . .44 2.2.3. Quản lý cưỡng chếthuế .45 2.3. Công tác hoàn thuế, miễn thuế, không thu thuế . 46 2.4. Công tác thanh tra, xửphạt vi phạm pháp luật vềthuếvà công tác giải quyết khiếu nại vềthuế . 47 3. Những kết quả đạt được . .48 3.1. Kết quảvềmặt quản lý .48 3.1.1. Minh bạch trong hoạt động . .48 3.1.2. Hiện đại hóa hải quan . 49 3.1.3. Công tác quản lý khai thuế, nộp thuế, giám sát quản lý . . .50 3.1.4. Công tác giá tính thuếtheo hiệp định trịgiá GATT . .53 3.1.5. Công tác kiểm tra sau thông quan .54 3.1.6. Công tác thanh tra, xửphạt vi phạm pháp luật vềthuếvà công tác giải quyết khiếu nại vềthuế . .55 3.2. Kết quảthu thuế . . .56 III/ Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thuếnhập khẩu tại Cục Hải quan TP.HCM 58 1.Thuận lợi . .58 2. Khó khăn . .60 2.1. Những tồn tại, hạn chếchung . .60 2.2. Những tồn tại trong công tác quản lý thuế . 64 Kết luận chương 2 . . .67 CHƯƠNG III:MỘT SỐGIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢQUẢN LÝ THUẾNHẬP KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN TP. HCM.68 I. Sựcần thiết phải hoàn thiện và nâng cao hiệu quảquản lý thuếnhập khẩu tại Hải quan TP.HCM .68 II. Một sốgiải pháp nhằm nâng cao hiệu quảquản lý thuếnhập khẩu tại Cục HQ TP.HCM . .69 1.Nhóm giải pháp vềviệc kiến nghịBộtài Chính, Tổng Cục Hải quan bổsung, hoàn thiện các văn bản . 2. Nhóm giải pháp vềtổchức bộmáy, nâng cao năng lực phẩm chất đội ngũcán bộcông chức Hải quan 3. Nhóm giải pháp vềchống gian lận thương mại, tăng cường vềkiểm tra, kiểm soát . . .76 4. Nhóm giải pháp vềtăng cường và hiện đại hoá cơsởvật chất của ngành Hải quan . .77 Kết luận chưong 3 . 78 KẾT LUẬN . .79

MỤC LỤC

Trang bìa

Lời cam đoan

Lời tri ân

Danh mục các chữviết tắt

Danh mục các sơ đồ, biểu đồ

Giải thích từngữchuyên ngành

LỜI MỞ ĐẦU .1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀNGOẠI THƯƠNG, THUẾNHẬP KHẨU VÀ

HẢI QUAN . 4

I.TỔNG QUAN VỀNGOẠI THƯƠNG VÀ THUẾNHẬP KHẨU . .4

1. Hoạt động ngoại thương và chính sách ngoại thương . . .4

1.1.Hoạt động ngoại thương trong thời kỳhội nhập kinh tếquốc tế . .4

1.2. Chính sách ngoại thương và các biện pháp thực hiện chính sách ngoại

thương . 4

1.2.1. Chính sách ngoại thương . 4

1.2.2. Các biện pháp thực hiện chính sách ngoại thương . . 5

2.Thuếquan- một trong những biện pháp thực hiện chính sách ngoại thương-Những

vấn đềchung . .5

3. Thuếnhập khẩu . .5

3.1. Khái niệm thuếnhập khẩu . .5

Xét vềphương diện kinh tế . 6

Xét vềphương diện pháp lý .6

3.2. Vai trò của chính sách thuếnhập khẩu .7

3.2.1. Kiểm soát hàng hóa nhập khẩu . .7

3.2.2. Bảo hộsản xuất trong nước . . .8

3.2.3. Huy động nguồn lực cho Ngân sách Nhà nước . . 8

3.2.4. Thực hiện các chính sách đối ngoại . . 8

3.3. Chính sách thuếnhập khẩu trong giai đoạn hiện nay . . 9

3.3.1. Cam kết ràng buộc trong hiệp định thương mại Việt Nam- Hoa kỳ

( BTA) .9

3.3.2.Cam kết ràng buộc trong AFTA . . .9

3.3.3. Cam kết cắt giảm thuếnhập khẩu trong APEC . .10

3.3.4. Cam kết trong khu vực mậu dịch tựdo ASEAN-Trung Quốc, ASEAN-Ấn Độ . . 10

3.3.5. Cam kết vềthuếkhi gia nhập WTO . .11

3.4. Công cụphi thuếquan- một công cụhỗtrợchính sách thuế . 11

3.4.1. Khái niệm vềcông cụphi thuếquan . 11

3.4.2. Bản chất của công cụphi thuếquan . . 12

3.4.3. Các loại công cụphi thuếquan . .12

3.4.3.1. Các biện pháp hạn chếvềsốlượng . 12

3.4.3.2. Các biện pháp tài chính, tiền tệ . . .12

3.4.3.3. Các biện pháp mang tính kỹthuật . .12

3.4.4. Mối quan hệgiữa công cụthuếquan và phi thuếquan trong hội nhập kinh tế

quốc tế . . .13

II/ TỔNG QUAN VỀHẢI QUAN . .13

1. Lịch sửra đời, quá trình tổchức hoạt động của Hải quan Việt Nam .13

2. Nhiệm vụcủa Hải quan.16

3. Phạm vi địa bàn hoạt động của Hải quan.16

4. Nội dung quản lý của Hải quan đối với thuếnhập khẩu trong giai đoạn hiện nay . . .17

4.1. Khái niệm . 17

4.2. Khuôn khổpháp lý điều chỉnh hoạt động quản lý thuếnhập khẩu của cơ

quan Hải quan . .18

4.3. Nội dung quản lý thuế . .20

4.3.1. Quản lý khai thuế . .20

4.3.1.1. Tiếp nhận khai báo thuếcủa Doanh nghiệp . . 22

4.3.1.2. Kiểm tra việc khai báo thuếcủa DN . .23

4.3.1.3. Thực hiện công tác kếtoán theo dõi thu nộp tiền thuếcủa các tổ

chức, cá nhân nộp thuế . . .25

4.3.2. Quản lý nộp thuế . 25

4.3.2.1. Hàng kinh doanh theo hợp đồng mua bán . . .27

4.3.2.2. Hàng hoá tạm nhập, tái xuất . .27

4.3.2.3. Hàng là nguyên liệu nhập đểsản xuất hàng xuất khẩu . 28

4.3.3. Hoàn, miễn, giảm thuế . .28

4.3.4.Thanh tra thuế, giải quyết khiếu nại vềthuế . .29

5. Hiệu quảquản lý thuế.29

6. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quảcông tác quản lý thuế.30

7. Kinh nghiệm quản lý thuếcủa các nước trên thếgiới.30

7.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc.30

7.2. Kinh nghiệm của Đài Loan.31

7.3. Kinh nghiệm của các nước Asean.32

7.3.1. Kinh nghiệm của Indonesia.32

7.3.2. Kinh nghiệm của Malaysia.33

7.3.3. Kinh nghiệm của Philippin.33

7.3.4. Kinh nghiệm của Thái Lan.34

Kết luận chương 1 . 34

CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾNHẬP KHẨU

TẠI CỤC HẢI QUAN TP.HCM .36

I/ Đặc điểm kinh tếxã hội của TP.HCM . 36

II/ Thực trạng công tác quản lý thuếtại Cục Hải quan TP.HCM . .38

1. Giới thiệu vềCục Hải quan TP.HCM . . 38

2.Thực trạng công tác quản lý thuếtại Cục Hải quan TP.HCM . .40

2.1. Quản lý khai thuế . . 40

2.2. Quản lý nộp thuế . .42

2.2.1. Quản lý nộp thuế . . 47

2.2.2. Quản lý theo dõi nợ . .43

2.2.2.1. Biện pháp đốc thu thuế . .43

2.2.2.2. Biện pháp đôn đốc thanh khoản thuế . .44

2.2.3. Quản lý cưỡng chếthuế .45

2.3. Công tác hoàn thuế, miễn thuế, không thu thuế . 46

2.4. Công tác thanh tra, xửphạt vi phạm pháp luật vềthuếvà công tác giải quyết

khiếu nại vềthuế . 47

3. Những kết quả đạt được . .48

3.1. Kết quảvềmặt quản lý .48

3.1.1. Minh bạch trong hoạt động . .48

3.1.2. Hiện đại hóa hải quan . 49

3.1.3. Công tác quản lý khai thuế, nộp thuế, giám sát quản lý . . .50

3.1.4. Công tác giá tính thuếtheo hiệp định trịgiá GATT . .53

3.1.5. Công tác kiểm tra sau thông quan .54

3.1.6. Công tác thanh tra, xửphạt vi phạm pháp luật vềthuếvà công tác giải

quyết khiếu nại vềthuế . .55

3.2. Kết quảthu thuế . . .56

III/ Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thuếnhập khẩu tại Cục Hải quan

TP.HCM 58

1.Thuận lợi . .58

2. Khó khăn . .60

2.1. Những tồn tại, hạn chếchung . .60

2.2. Những tồn tại trong công tác quản lý thuế . 64

Kết luận chương 2 . . .67

CHƯƠNG III:MỘT SỐGIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO

HIỆU QUẢQUẢN LÝ THUẾNHẬP KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN TP. HCM.68

I. Sựcần thiết phải hoàn thiện và nâng cao hiệu quảquản lý thuếnhập khẩu tại Hải

quan TP.HCM .68

II. Một sốgiải pháp nhằm nâng cao hiệu quảquản lý thuếnhập khẩu tại Cục HQ TP.HCM . .69

1.Nhóm giải pháp vềviệc kiến nghịBộtài Chính, Tổng Cục Hải quan bổsung, hoàn thiện các văn bản . 2. Nhóm giải pháp vềtổchức bộmáy, nâng cao năng lực phẩm chất đội ngũcán bộcông chức Hải quan 3. Nhóm giải pháp vềchống gian lận thương mại, tăng cường vềkiểm tra, kiểm soát . . .76

4. Nhóm giải pháp vềtăng cường và hiện đại hoá cơsởvật chất của ngành Hải quan . .77

Kết luận chưong 3 . 78

KẾT LUẬN . .79

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY