Luận văn Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Quản lý đường bộ và Xây dựng công trình Thừa Thiên Huế

MỤC LỤC

Lời cam đoan . i

Lời cảm ơn . ii

Tóm lược luận văn . iii

Danh mục các chữ viết tắt và kí hiệu . iv

Danh mục sơ đồ. v

Danh mục các bảng .vi

Mục lục . vii

MỞ ĐẦU.1

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .1

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .2

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU .2

4. NHỮNG ĐÓNG GÓP KHOA HỌC CỦA LUẬN VĂN.2

5. BỐ CỤC LUẬN VĂN.3

CHƯƠNG I: TỔNG LUẬN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP.4

1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP. 4

1.1.1 Bản chất hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp .4

1.1.2 Các quan điểm trong việc đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.7

1.1.3 Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu kinh doanh của doanh nghiệp trong

cơ chế thị trường.9

1.2 ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÀNH XÂY DỰNG GIAO THÔNG ẢNH HƯỞNG

ĐẾN HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA DOANH NGHIỆP .10

1.2.1 Đặc điểm xây dựng giao thông.10

1.2.2 Đặc điểm về kinh tế kĩ thuật của sản xuất xây dựng giao thông.12

1.2.3 Hoạt động của doanh nghiệp xây dựng giao thông trong cơ chế thị trường .14

1.2.3.1 Hoạt động thị trường của doanh nghiệp xây dựng giao thông .14

1.2.3.2 Hoạt động sản xuất thi công xây dựng công trình .17

1.2.3.3 Hoạt động tài chính .18

1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA

DOANH NGHIỆP .18

1.3.1 Các nhân tố thuộc về môi trường bên trong .19

1.3.2 Các nhân tố thuộc về môi trường bên ngoài.20

1.4 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH GTVT VIỆT NAM .23

1.5 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU .26

1.6 HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP

NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ KINH DOANH.27

1.6.1 Các chỉ tiêu nghiên cứu .27

1.6.1.1 Chỉ tiêu tổng lợi nhuận.28

1.6.1.2 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh.29

1.6.1.3 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định (VCĐ).29

1.6.1.4 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động(VLĐ).29

1.6.1.5 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động .30

1.6.1.6 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả các công trình.30

1.6.2 Các phương pháp nghiên cứu.31

CHƯƠNG 2: HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC

MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

THỪA THIÊN HUẾ .32

2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH NN 1 TV QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ VÀ

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỪA THIÊN HUẾ.32

2.1.1 Một số nét cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của Công ty.32

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Công ty và các đơn vị trực thuộc.33

2.1.2.1 Chức năng của Công ty .33

2.1.2.2 Nhiệm vụ của Công ty.34

2.1.2.3 Chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc .34

2.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty.36

2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG

TY GIAI ĐOẠN 2006 - 2008.37

2.2.1 Doanh thu và kết cấu của doanh thu của Công ty .37

2.2.2. Chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.42

2.2.3 Kết quả hoạt động SXKD của Công ty .48

2.2.4 Hiệu quả sử dụng các yếu tố sản xuất .52

2.2.4.1 Hiệu quả sử dụng lao động.52

2.2.4.2 Hiệu quả sử dụng tài sản .57

2.2.4.3 Hiệu quả sử dụng vốn .63

2.2.4.4 Đánh giá hiệu quả của một số công trình tiêu biểu.72

2.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦACÔNG TY.80

2.3.1. Nhân tố môi trường bên ngoài.80

2.3.1.1 Chính sách nhà nước .80

2.3.1.2 Chiến lược phát triển kinh tế địa phương.81

2.3.1.3 Sự biến động của giá cả thị trường .82

2.3.1.4 Sự phát triển của khoa học kỹ thuật .84

2.3.1.5 Đối thủ cạnh tranh.84

2.3.2. Nhân tố môi trường nội bộ Công ty .85

2.3.3 Các điều kiện về tự nhiên .91

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH

CỦA CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ ĐƯỜNG

BỘ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỪA THIÊN HUẾ.93

3.1. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP.93

3.1.1. Quan điểm đề xuất giải pháp .93

3.1.2 Định hướng phát triển của Công ty trong những năm tới .94

3.1.3 Kết quả phân tích đánh giá thực trạng SXKD của công ty trong thời gian qua .96

3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN

XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY.96

3.2.1 Mở rộng quy mô kinh doanh và nâng cao chất lượng sản phẩm của Công ty.97

3.2.2 Hoàn thiện cơ chế khoán nội bộ .101

3.2.3 Nâng cao hiệu quả sử dụng các yếu tố sản xuất .102

3.2.3.1 Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động .102

3.2.3.2 Nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên nhiên vật liệu .104

3.2.3.3 Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản.106

3.2.3.4 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn .107

3.2.4 Xây dựng chiến lược của Công ty .110

3.2.5 Đổi mới hệ thống tổ chức và hoạt động của Công ty theo hướng tinh

giảm, tiết kiệm .112

3.2.6 Giải pháp về cơ chế chính sách .114

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.115

I. KẾT LUẬN .115

II. KIẾN NGHỊ .117

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

Trường Đại học

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY