Luận văn Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đầu tư của nhà nước tại chi nhánh ngân hàng phát triển Long An

Phần Mở Đầu . . . . 6Chương 1 . . . .. . . . 10Những vấn đềlýluận về cho vay đầ u tư của Nhà nước. 101.1.1. Các khái niệm . . . 101.1.2. Bản chất của cho vay đầu tư của Nhà nư ớ c . . 121.1.3. Sư khác nhau giư a cho vay đầu tư của Nhà nư ớc và cho vay đầu tưcủa ngân hàng thư ơng mại . . . 141.1.4. Vai trò của cho vay đầu tư của Nhà nư ớc đối với nền kinh tế . 151.2.1. Ngân hàng Phát triển là gì? . . .201.2.2. Kinh nghi ệm về cho vay đầu tư của Nhà nư ớc ở một số Ngân hàngPhát triển trên thế giới . . . 211.2.3. Các tổ chư c tài chính thư c hiện chính sách cho vay đầu tư của Nhànư ớc ở Việt Nam tư 1990 đến nay . . .221.4.1. Các tiêu chí đánh giá họat động cho vay đầu tư của Nhà nư ớc . 281.5.2. Như ng yếu t ố ảnh hư ởng đến hoạt động cho vay đầu tư của Nhà nư ớc. . . . 29Chương 2 . . . .. . . . 34Thực trạng về hoạt động cho vay đầu tư củ a nhà nước tại CN.NHPT Lon Angiai đoạn 2001 -2007 . . . 342.2.1. Doanh số cho vay . . . 352.2.2. Chất lư ợng hoạt động cho vay . . 372.3.1. Chính sách của Chính Phủ về cho vay đầu tư của Nhà nư ớc . 402.3.2. Yếu tố nội tại của Ngân hàng phát triể n . . 502.3.3. Khách hàng . . . 59Chương 3 . . . .. . . . 61Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động . . 61Cho vay đầu tư của Nhà nước tại CN. NHPT Long An . 613.1.1. Định hư ớng phát triển kinh tế xã hội Tỉnh Long An . 613.1.2. Chiến lư ợc phát triển của VDB . . 623.1.3. Như ng cam kết khi gia nhập WTO của Vi ệt Nam và kinh nghiệm cácnư ớc về chính sách cho vay đầu tư của Nhà nư ớc . . 633.1.4. Như ng yếu tố tác động đến hoạt động cho vay đầu tư của Nhà nư ớctại CN. NHPT Long An . . . 633.2.1. Điều chỉnh chính sách cho vay đầu tư của Nhà nư ớc phù hợp với xuthế hội nhập . . . . 633.2.2. Nâng cao tiềm lư c tài chánh, quản lý của VDB . .653.2.3. Nâng cao chất lư ợng nguồn nhân lư c của CN.NHPT Long An . 72Kết luận . . . . 74

Phần Mở Đầu . . . . 6

Chương 1 . . . .. . . . 10

Những vấn đềlýluận về cho vay đầ u tư của Nhà nước. 10

1.1.1. Các khái niệm . . . 10

1.1.2. Bản chất của cho vay đầu tư của Nhà nư ớ c . . 12

1.1.3. Sư khác nhau giư a cho vay đầu tư của Nhà nư ớc và cho vay đầu tư

của ngân hàng thư ơng mại . . . 14

1.1.4. Vai trò của cho vay đầu tư của Nhà nư ớc đối với nền kinh tế . 15

1.2.1. Ngân hàng Phát triển là gì? . . .20

1.2.2. Kinh nghi ệm về cho vay đầu tư của Nhà nư ớc ở một số Ngân hàng

Phát triển trên thế giới . . . 21

1.2.3. Các tổ chư c tài chính thư c hiện chính sách cho vay đầu tư của Nhà

nư ớc ở Việt Nam tư 1990 đến nay . . .22

1.4.1. Các tiêu chí đánh giá họat động cho vay đầu tư của Nhà nư ớc . 28

1.5.2. Như ng yếu t ố ảnh hư ởng đến hoạt động cho vay đầu tư của Nhà nư ớc. . . . 29

Chương 2 . . . .. . . . 34

Thực trạng về hoạt động cho vay đầu tư củ a nhà nước tại CN.NHPT Lon An

giai đoạn 2001 -2007 . . . 34

2.2.1. Doanh số cho vay . . . 35

2.2.2. Chất lư ợng hoạt động cho vay . . 37

2.3.1. Chính sách của Chính Phủ về cho vay đầu tư của Nhà nư ớc . 40

2.3.2. Yếu tố nội tại của Ngân hàng phát triể n . . 50

2.3.3. Khách hàng . . . 59

Chương 3 . . . .. . . . 61

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động . . 61

Cho vay đầu tư của Nhà nước tại CN. NHPT Long An . 61

3.1.1. Định hư ớng phát triển kinh tế xã hội Tỉnh Long An . 61

3.1.2. Chiến lư ợc phát triển của VDB . . 62

3.1.3. Như ng cam kết khi gia nhập WTO của Vi ệt Nam và kinh nghiệm các

nư ớc về chính sách cho vay đầu tư của Nhà nư ớc . . 63

3.1.4. Như ng yếu tố tác động đến hoạt động cho vay đầu tư của Nhà nư ớc

tại CN. NHPT Long An . . . 63

3.2.1. Điều chỉnh chính sách cho vay đầu tư của Nhà nư ớc phù hợp với xu

thế hội nhập . . . . 63

3.2.2. Nâng cao tiềm lư c tài chánh, quản lý của VDB . .65

3.2.3. Nâng cao chất lư ợng nguồn nhân lư c của CN.NHPT Long An . 72

Kết luận . . . . 74

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY