Luận văn Nâng cao hiệu quả công tác thu thuế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

MỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN iLỜI CẢM ƠN iiDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iiiDANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ivDANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ vMỤC LỤC viPHẦN 1- MỞ ĐẦU 11. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 12. MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 23. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN 3PHẦN 2- NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 4CHƯƠNG 1 4TỔNG QUAN LÝ LUẬN VỀ THUẾ VÀ CÔNG TÁC 4QUẢN LÝ THU THUẾ 41.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ THUẾ NHÀ NƯỚC 41.1.1. Khái niệm về thuế 41.1.2. Bản chất, chức năng của thuế 51.1.3. Hệ thống thuế và phân loại thuế 81.1.3.1. Khái niệm hệ thống thuế 81.1.3.2 Phân loại thuế 101.1.3.2.1. Phân loại theo tính chất kinh tế của thuế 101.1.3.2.2. Phân loại theo đối tượng đánh thuế 111.1.4. Vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường 121.2. QUẢN LÝ THUẾ 171.2.1. Khái niệm 171.2.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế 171.2.3. Nội dung cơ bản của công tác quản lý thuế 201.2.3.1. Tổ chức bộ máy 201.2.3.2. Chức trách, nhiệm vụ chủ yếu của cơ quan thuế các cấp 211.2.4. Nhiệm vụ cơ bản của công tác quản lý thuế 231.2.4.1. Quản lý đối tượng nộp thuế 231.2.4.2. Quản lý đối tượng tính thuế 241.2.4.3. Công tác tính thuế 251.2.4.4. Nộp thuế vào ngân sách nhà nước 261.2.4.5. Công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế 271.3. MỘT SỐ QUAN ĐIỂM ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ 271.4. KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRONG KHU VỰC VÀ NƯỚC TA VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ 341.4.1. Kinh nghiệm của một số nước về công tác quản lý thuế 341.4.1.1. Hàn Quốc 341.4.1.2. Anh quốc 371.4.2. Một số nét về công tác quản lý thuế ở nước ta 441.4.2.1. Những thành tựu đạt được 441.4.2.2. Những tồn tại trong công tác quản lý thuế 47CHƯƠNG 2ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 512.1. ĐẶC ĐIỂM VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 512.1.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên của tỉnh Thừa Thiên Huế 512.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế 542.1.2.1. Đặc điểm kinh tế - xã hội 542.1.2.2. Những thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế (số liệu đến 2005) 542.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 552.2.1. Phương pháp thu thập số liệu 562.2.2. Phương pháp phân tích 562.2.2.1. Phương pháp duy vật lịch sử và duy vật biện chứng 562.2.2.2. Các phương pháp phân tích thống kê và phân tích định lượng 562.2.3. Các chỉ tiêu nghiên cứu 572.2.3.1. Các chỉ tiêu phân tích công tác quản lý thu thuế 572.2.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác quản lý thu thuế 58CHƯƠNG 3THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 593.1. TÌNH HÌNH THU THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2001-2005 593.1.1. Tình hình thực hiện nguồn thu thuế 593.1.2. Hiệu quả công tác quản lý thuế 653.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 673.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của ngành thuế Thừa Thiên Huế 673.2.1.1. Cơ cấu bộ máy 673.2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ 683.2.2. Tình hình phân bố CBCC ngành Thuế Thừa Thiên Huế 713.2.3. Công tác quản lý thu thuế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 713.2.3.1. Phân cấp quản lý thu 713.2.3.2. Công tác quản lý với các đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ 743.2.3.3 Công tác quản lý đối với các đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp 803.2.3.4. Quản lý thu thuế đối với hộ cá thể khai thác đánh bắt hải sản (thuế nghề cá) 833.2.3.5. Quản lý thu thuế đối với các đối tượng nộp thuế khác 853.2.3.6. Tin học hoá công tác quản lý thu thuế 863.2.4. Những vấn đề còn tồn tại trong công tác quản lý thu thuế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 873.2.4.1. Tồn tại trong công tác quản lý đối tượng nộp thuế 873.2.4.2. Tồn tại trong công tác xác định doanh số tính thuế 903.2.4.3. Tồn tại trong công tác tính thuế 923.2.4.4. Tồn tại trong công tác hành thu và xử lý nợ đọng thuế 933.2.4.5. Các công tác khác 94CHƯƠNG 4MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 994.1. MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ 994.1.1. Mục tiêu 994.1.2. Phương hướng nâng cao hiệu quả quản lý thu thuế tại tỉnh Thừa Thiên Huế 1034.2. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ THU THUẾ 1044.2.1. Giải pháp cụ thể mang tính địa phương 1044.2.1.1. Quản lý chặt chẽ đối tượng nộp thuế trên cơ sở thực hiện tốt chế độ cấp mã số thuế 1044.2.1.2. Quản lý tốt căn cứ tính thuế trên cơ sở hệ thống các định mức kinh tế - kỹ thuật và công tác kế toán lưu giữ sổ sách hoá đơn, chứng từ 1064.2.1.3. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra thuế 1084.2.1.4. Xây dựng mô hình bộ máy theo chức năng 1094.2.1.5. Cải cách và áp dụng quy trình quản lý thuế mới 1114.2.1.6. Hiện đại hóa, tin học hóa quản lý thuế, nâng cao chất lượng nguồn lực 1134.2.1.8. Đẩy mạnh việc ủy nhiệm thu thuế các hộ kinh doanh cá thể hiện đang nộp thuế khoán cho chính quyền phường, xã 1184.2.2. Giải pháp mang tính vĩ mô 1194.2.2.1. Nhóm giải pháp về chính sách thuế 1194.2.2.2. Nhóm giải pháp về quản lý thuế, hành chính thuế 1294.3. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 1324.3.1. Tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của Hội đồng nhân dân và UBND địa phương; có quy chế phối hợp giữa các ngành 1324.3.1.1 Tranh thủ sự lãnh chỉ đạo của UBND tỉnh. 1324.3.1.2. Cần thiết phải ban hành quy chế phối hợp giữa các ngành. 1334.3.2. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng cục thuế; phối hợp chặt chẽ với Sở KHĐT, Kho bạc NN, Cục Hải quan 1334.3.3. Đổi mới nhận thức về song trùng lãnh đạo giữa ngành thuế với chính quyền địa phương các cấp 1344.3.4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 135PHẦN 3 - KÊT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1381. KẾT LUẬN 1382. KIẾN NGHỊ 139TÀI LIỆU THAM KHẢO 142

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

LỜI CẢM ƠN ii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iii

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU iv

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ v

MỤC LỤC vi

PHẦN 1- MỞ ĐẦU 1

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1

2. MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3

4. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN 3

PHẦN 2- NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 4

CHƯƠNG 1 4

TỔNG QUAN LÝ LUẬN VỀ THUẾ VÀ CÔNG TÁC 4

QUẢN LÝ THU THUẾ 4

1.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ THUẾ NHÀ NƯỚC 4

1.1.1. Khái niệm về thuế 4

1.1.2. Bản chất, chức năng của thuế 5

1.1.3. Hệ thống thuế và phân loại thuế 8

1.1.3.1. Khái niệm hệ thống thuế 8

1.1.3.2 Phân loại thuế 10

1.1.3.2.1. Phân loại theo tính chất kinh tế của thuế 10

1.1.3.2.2. Phân loại theo đối tượng đánh thuế 11

1.1.4. Vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường 12

1.2. QUẢN LÝ THUẾ 17

1.2.1. Khái niệm 17

1.2.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế 17

1.2.3. Nội dung cơ bản của công tác quản lý thuế 20

1.2.3.1. Tổ chức bộ máy 20

1.2.3.2. Chức trách, nhiệm vụ chủ yếu của cơ quan thuế các cấp 21

1.2.4. Nhiệm vụ cơ bản của công tác quản lý thuế 23

1.2.4.1. Quản lý đối tượng nộp thuế 23

1.2.4.2. Quản lý đối tượng tính thuế 24

1.2.4.3. Công tác tính thuế 25

1.2.4.4. Nộp thuế vào ngân sách nhà nước 26

1.2.4.5. Công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế 27

1.3. MỘT SỐ QUAN ĐIỂM ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC

QUẢN LÝ THUẾ 27

1.4. KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRONG KHU VỰC VÀ NƯỚC TA

VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ 34

1.4.1. Kinh nghiệm của một số nước về công tác quản lý thuế 34

1.4.1.1. Hàn Quốc 34

1.4.1.2. Anh quốc 37

1.4.2. Một số nét về công tác quản lý thuế ở nước ta 44

1.4.2.1. Những thành tựu đạt được 44

1.4.2.2. Những tồn tại trong công tác quản lý thuế 47

CHƯƠNG 2

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 51

2.1. ĐẶC ĐIỂM VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 51

2.1.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên của tỉnh Thừa Thiên Huế 51

2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế 54

2.1.2.1. Đặc điểm kinh tế - xã hội 54

2.1.2.2. Những thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế (số liệu đến 2005) 54

2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 55

2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu 56

2.2.2. Phương pháp phân tích 56

2.2.2.1. Phương pháp duy vật lịch sử và duy vật biện chứng 56

2.2.2.2. Các phương pháp phân tích thống kê và phân tích định lượng 56

2.2.3. Các chỉ tiêu nghiên cứu 57

2.2.3.1. Các chỉ tiêu phân tích công tác quản lý thu thuế 57

2.2.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác quản lý thu thuế 58

CHƯƠNG 3

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

THỪA THIÊN HUẾ 59

3.1. TÌNH HÌNH THU THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

GIAI ĐOẠN 2001-2005 59

3.1.1. Tình hình thực hiện nguồn thu thuế 59

3.1.2. Hiệu quả công tác quản lý thuế 65

3.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TẠI TỈNH

THỪA THIÊN HUẾ 67

3.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của ngành thuế Thừa Thiên Huế 67

3.2.1.1. Cơ cấu bộ máy 67

3.2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ 68

3.2.2. Tình hình phân bố CBCC ngành Thuế Thừa Thiên Huế 71

3.2.3. Công tác quản lý thu thuế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 71

3.2.3.1. Phân cấp quản lý thu 71

3.2.3.2. Công tác quản lý với các đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ 74

3.2.3.3 Công tác quản lý đối với các đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp

trực tiếp 80

3.2.3.4. Quản lý thu thuế đối với hộ cá thể khai thác đánh bắt hải sản (thuế nghề cá) 83

3.2.3.5. Quản lý thu thuế đối với các đối tượng nộp thuế khác 85

3.2.3.6. Tin học hoá công tác quản lý thu thuế 86

3.2.4. Những vấn đề còn tồn tại trong công tác quản lý thu thuế trên địa bàn tỉnh

Thừa Thiên Huế 87

3.2.4.1. Tồn tại trong công tác quản lý đối tượng nộp thuế 87

3.2.4.2. Tồn tại trong công tác xác định doanh số tính thuế 90

3.2.4.3. Tồn tại trong công tác tính thuế 92

3.2.4.4. Tồn tại trong công tác hành thu và xử lý nợ đọng thuế 93

3.2.4.5. Các công tác khác 94

CHƯƠNG 4

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 99

4.1. MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ 99

4.1.1. Mục tiêu 99

4.1.2. Phương hướng nâng cao hiệu quả quản lý thu thuế tại tỉnh Thừa Thiên Huế 103

4.2. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ THU THUẾ 104

4.2.1. Giải pháp cụ thể mang tính địa phương 104

4.2.1.1. Quản lý chặt chẽ đối tượng nộp thuế trên cơ sở thực hiện tốt chế

độ cấp mã số thuế 104

4.2.1.2. Quản lý tốt căn cứ tính thuế trên cơ sở hệ thống các định mức kinh tế - kỹ thuật và công tác kế toán lưu giữ sổ sách hoá đơn, chứng từ 106

4.2.1.3. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra thuế 108

4.2.1.4. Xây dựng mô hình bộ máy theo chức năng 109

4.2.1.5. Cải cách và áp dụng quy trình quản lý thuế mới 111

4.2.1.6. Hiện đại hóa, tin học hóa quản lý thuế, nâng cao chất lượng

nguồn lực 113

4.2.1.8. Đẩy mạnh việc ủy nhiệm thu thuế các hộ kinh doanh cá thể hiện đang nộp thuế khoán cho chính quyền phường, xã 118

4.2.2. Giải pháp mang tính vĩ mô 119

4.2.2.1. Nhóm giải pháp về chính sách thuế 119

4.2.2.2. Nhóm giải pháp về quản lý thuế, hành chính thuế 129

4.3. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 132

4.3.1. Tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của Hội đồng nhân dân và UBND địa phương; có quy chế phối hợp giữa các ngành 132

4.3.1.1 Tranh thủ sự lãnh chỉ đạo của UBND tỉnh. 132

4.3.1.2. Cần thiết phải ban hành quy chế phối hợp giữa các ngành. 133

4.3.2. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng cục thuế; phối hợp chặt chẽ với Sở KHĐT, Kho bạc NN, Cục Hải quan 133

4.3.3. Đổi mới nhận thức về song trùng lãnh đạo giữa ngành thuế với chính quyền địa phương các cấp 134

4.3.4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 135

PHẦN 3 - KÊT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 138

1. KẾT LUẬN 138

2. KIẾN NGHỊ 139

TÀI LIỆU THAM KHẢO 142

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY