Luận văn Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã ở tỉnh Phú Thọ hiện nay

MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ 8 1.1. Chính quyền cấp xã và vị trí, vai trò của đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã 8 1.2. Khái niệm chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã và những yếu tố tác động đến chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã 18 1.3. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã là yêu cầu khách quan, cấp bách hiện nay 32 Chương 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ CỦA TỈNH PHÚ THỌ HIỆN NAY 43 2.1. Một số nét về đặc điểm kinh tế - xã hội ở tỉnh Phú Thọ 43 2.2. Thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã ở tỉnh Phú Thọ (nhiệm kỳ 1999 - 2004) 47 2.3. Thực tiễn công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã của tỉnh Phú Thọ 64 Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ Ở TỈNH PHÚ THỌ HIỆN NAY 71 3.1. Quan điểm về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã 71 3.2. Các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã của tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay 75 KẾT LUẬN 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 104 PHẦN PHỤ LỤC 108

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ 8

1.1. Chính quyền cấp xã và vị trí, vai trò của đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã 8

1.2. Khái niệm chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã và những yếu tố tác động đến chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã 18

1.3. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã là yêu cầu khách quan, cấp bách hiện nay 32

Chương 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ CỦA TỈNH PHÚ THỌ HIỆN NAY 43

2.1. Một số nét về đặc điểm kinh tế - xã hội ở tỉnh Phú Thọ 43

2.2. Thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã ở tỉnh Phú Thọ (nhiệm kỳ 1999 - 2004) 47

2.3. Thực tiễn công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã của tỉnh Phú Thọ 64

Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ Ở TỈNH PHÚ THỌ HIỆN NAY 71

3.1. Quan điểm về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã 71

3.2. Các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã của tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay 75

KẾT LUẬN 101

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 104

PHẦN PHỤ LỤC 108

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY