Luận văn Nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay của ngân hàng BIDV tỉnh Quảng trị

MỤC LỤC

Lời cam đoan.i

Lời cảm ơn . ii

Tóm tắt luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế. iii

Danh mục các từ viết tắt và ký hiệu.iv

Danh mục bảng biểu.v

Danh mục sơ đồ, biểu đồ.vi

Mục lục. vii

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài .3

2.1. Mục tiêu chung.3

2.2. Mục tiêu cụ thể.3

3. Phương pháp nghiên cứu.4

3.1 Về phương pháp nghiên cứu .4

3.2. Phương pháp thu thập tài liệu .4

3.3. Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo.5

3.4. Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu.5

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.6

4.1. Đối tượng và nội dung nghiên cứu.6

4.2. Phạm vi nghiên cứu.6

CHƯƠNG 1 .7

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CHO

VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.7

1.1. Tổng quan về ngân hàng về Ngân hàng thương mại .7

1.1.1. Khái niệm Ngân hàng thương mại .7

1.1.2. Hoạt động chủ yếu của Ngân hàng thương mại.8

1.2. Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại .10

1.2.1. Khái niệm về tín dụng ngân hàng .10

Trường Đại học Kinh tế Huếviii

1.2.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng .11

1.2.3. Phân loại tín dụng ngân hàng.13

1.3. Chất lượng tín dụng Ngân hàng .14

1.3.1. Khái niệm chất lượng tín dụng Ngân hàng .14

1.3.2. Các quan niệm về chất lượng tín dụng.15

1.3.3. Các yếu tố cấu thành chất lượng tín dụng cho vay của NHTM.16

1.3.4. Đánh giá chất lượng tín dụng cho vay từ phía khách hàng.18

1.3.5 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay Ngân hàng.19

1.3.6. Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay tại NHTM .23

1.4. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng cho vay .26

1.4.1. Nâng cao chất lượng tín dụng cho vay quyết định sự tồn tại và phát triển củacác NHTM.26

1.4.2. Nâng cao chất lượng tín dụng cho vay là đòi hỏi bức thiết đối với sự phát

triển của nền kinh tế - xã hội.27

1.5 Bài học kinh nghiệm của hệ thống NHTM ở một số nước trên thế giới về quản

lý và nâng cao chất lượng tín dụng cho vay.28

1.5.1. Kinh nghiệm của NHTM một số nước trên thế giới .28

1.5.2. Những bài học kinh nghiệm.30

1.6. Tình hình nghiên cứu chất lượng dịch vụ Ngân hàng.31

CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CHO VAY TẠI BIDV

TỈNH QUẢNG TRỊ .33

2.1. Giới thiệu khái quát về BIDV .33

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển .33

2.1.2. Cơ cấu bộ tổ chức bộ máy của BIDV .36

2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của BIDV giai đoạn 2010-2012.39

2.2. Thực trạng chất lượng tín dụng cho vay tại ngân hàng BIDV Quảng Trị .48

2.2.1. Đánh giá chung về chất lượng tín dụng cho vay BIDV Quảng Trị .48

2.2.2. Thực trạng quản lý chất lượng dịch vụ cho vay ở BIDV Quảng Trị .50

Trường Đại học Kinh tế Huếix

2.2.3. Những tồn tại và nguyên nhân ảnh hưởng tới hoạt động tín dụng cho vay của

BIDV Quảng Trị .53

2.3. Đánh giá chất lượng dịch vụ cho vay của BIDV Quảng Trị.56

2.3.1. Thông tin chung về đối tượng khách hàng được điều tra .56

2.3.2. Kiểm định phân phối và độ tin cậy của các biến số phân tích .59

2.3.3. Phân tích hồi qui xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ cho

vay của BIDV Quảng Trị .66

2.3.4. Phân tích chất lượng dịch vụ cho vay theo từng đối tượng khách hàng .69

2.3.5. Phân tích chất lượng dịch vụ cho vay theo quy mô vốn vay .70

2.3.6. Phân tích chất lượng dịch vụ cho vay theo thời hạn vay vốn .72

2.3.7. Phân tích chất lượng dịch vụ cho vay theo mục đích vay vốn.73

2.3.8. Phân tích chất lượng dịch vụ cho vay theo độ tuổi khách hàng.75

2.3.9. Phân tích chất lượng dịch vụ cho vay theo giới tính khách hàng .76

CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHO

VAY TẠI BIDV TỈNH QUẢNG TRỊ .78

3.1. Định hướng hoạt động của BIDV Tỉnh Quảng Trị .78

3.1.1. Chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Trị đến năm 2015.78

3.1.2. Định hướng của Ngân hành BIDV Việt Nam đến năm 2015 .78

3.1.3. Định hướng kinh doanh của Ngân hành BIDV tỉnh Quảng Trị đến năm 2015.79

3.2.1. Nhóm giải pháp về mạng lưới, con người và cơ sở vật chất.81

3.2.2. Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng công tác thông tin tín dụng cho vay.83

3.2.3. Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định, giám sát và

xử lý nợ vay.83

3.2.4. Nhóm giải pháp tăng cường kiểm soát hoạt động tín dụng cho vay.87

3.2.5. Nhóm các giải pháp vĩ mô khác.88

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ.91

1. KẾT LUẬN.91

2. ĐỀ NGHỊ .92

2.1. Đề nghị với Nhà nước và Chính phủ .92

Trường Đại học Kinh tế Huếx

2.2. Đề nghị với UBND tỉnh Quảng Trị.93

2.3. Đề nghị đối với Ngân hàng Nhà nước, BIDV Việt Nam.94

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.96

PHỤ LỤC.98

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY