Luận văn Một số yếu tố chính ảnh hưởng tới hành vi tiêu dùng quần áo thời trang nữ- Khu vực thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC Trang Chương mở đầu:.11. Giới thiệu đềtài nghiên cứu. .1 2. Mục tiêu nghiên cứu. .4 3. Phạm vi và phương pháp nghiên cứu. .4 4. Ý nghĩa thực tiễn của đềtài nghiên cứu. .5 5. Kết cấu của đềtài nghiên cứu .6 Chương 1: Cơsởlý luận và mô hình nghiên cứu.71.1 Cơsởlý luận của đềtài nghiên cứu. .7 1.1.1 Mô hình hành vi của người tiêu dùng.7 1.1.2 Các yếu tốvăn hoá.9 1.1.3 Các yếu tốxã hội. .10 1.1.4 Các yếu tốcá nhân. .12 1.1.5 Các yếu tốtâm lý. .14 1.2 Các giảthuyết và mô hình nghiên cứu. .19 1.2.1 Các giảthuyết. .19 1.2.2 Mô hình nghiên cứu. .21 Kết luận chương1 . 23 Chương 2: Thiết kếnghiên cứu.24 2.1 Thiết kếnghiên cứu. .24 2.1.1 Phương pháp nghiên cứu. .24 2.1.2 Qui trình nghiên cứu. .25 2.2 Xây dựng các thang đo. .28 2.2.1 Xây dựng thang đo vềnhóm các yếu tốmôi trường (EFI).28 2.2.2 Xây dựng thang đo vềyếu tốcá nhân (IFI). .28 2.2.3 Xây dựng thang đo vềyếu tốtâm lý(PFI) .29 2.2.4 Xây dựng Thang đo quyết định mua hàng (CDM).29 Tổng kết chương2. .31 Chương 3 : Kết quảphân tích yếu tốchính ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng quần áo thời trang của phụnữkhu vực Tp.HCM.323.1 Đặc điểm của mẫu khảo sát. .32 3.2 Kiểm định thang đo và mô hình nghiên cứu. .33 3.2.1 Kiểm định Cronbach’s Alpha với các thang đo lý thuyết .34 3.2.2 Phân tích yếu tốkhám phá (EFA).36 3.3 Phân tích hồi qui.39 3.4 Kết quảcác giảthiết và mô hình nghiên cứu. .40 3.4.1 Kết quảkiểm định vềgiảthuyết H1. .40 3.4.2 Kết quảkiểm định vềgiảthuyết H2. .40 3.4.3 Kết quảkhảo sát vềgiảthuyết H3. .40 3.4.4 Kết quảkiểm định mô hình nghiên cứu.41 3.5 Phân tích ảnh hưởng của các biến định tính đến hành vi tiêu dùng. 42 3.5.1 Ảnh hưởng của biến độtuổi. .42 3.5.2 Ảnh hưởng của biến trình độhọc vấn.43 3.5.3 Ảnh hưởng của biến thu nhập.44 3.6 Đềxuất một sốgiải pháp cho các doanh nghiệp kinh doanh quần áo thời trang tại Tp.HồChí Minh. . 46 3.6.1 Xây dựng và đào tạo kỷnăng bán hàng cho nhân viên. .47 3.6.2 Xây dựng các chương trình Marketing.48 3.6.3 Xây dựng và phát triển hệthống kênh phân phối.52 3.6.4 Thực hiện chương trình khách hàng trung thành . 53 Tổng kết chương 3 .56 Phần kết luận.57 1. Kết quảchính và đóng góp của đềtài nghiên cứu. .58 2. Hạn chếvà hướng nghiên cứu tiếp theo.60

MỤC LỤC

Trang

Chương mở đầu:.1

1. Giới thiệu đềtài nghiên cứu. .1

2. Mục tiêu nghiên cứu. .4

3. Phạm vi và phương pháp nghiên cứu. .4

4. Ý nghĩa thực tiễn của đềtài nghiên cứu. .5

5. Kết cấu của đềtài nghiên cứu .6

Chương 1: Cơsởlý luận và mô hình nghiên cứu.7

1.1 Cơsởlý luận của đềtài nghiên cứu. .7

1.1.1 Mô hình hành vi của người tiêu dùng.7

1.1.2 Các yếu tốvăn hoá.9

1.1.3 Các yếu tốxã hội. .10

1.1.4 Các yếu tốcá nhân. .12

1.1.5 Các yếu tốtâm lý. .14

1.2 Các giảthuyết và mô hình nghiên cứu. .19

1.2.1 Các giảthuyết. .19

1.2.2 Mô hình nghiên cứu. .21

Kết luận chương1 . 23

Chương 2: Thiết kếnghiên cứu.24

2.1 Thiết kếnghiên cứu. .24

2.1.1 Phương pháp nghiên cứu. .24

2.1.2 Qui trình nghiên cứu. .25

2.2 Xây dựng các thang đo. .28

2.2.1 Xây dựng thang đo vềnhóm các yếu tốmôi trường (EFI).28

2.2.2 Xây dựng thang đo vềyếu tốcá nhân (IFI). .28

2.2.3 Xây dựng thang đo vềyếu tốtâm lý(PFI) .29

2.2.4 Xây dựng Thang đo quyết định mua hàng (CDM).29

Tổng kết chương2. .31

Chương 3 : Kết quảphân tích yếu tốchính ảnh hưởng

đến hành vi tiêu dùng quần áo thời trang

của phụnữkhu vực Tp.HCM.32

3.1 Đặc điểm của mẫu khảo sát. .32

3.2 Kiểm định thang đo và mô hình nghiên cứu. .33

3.2.1 Kiểm định Cronbach’s Alpha với các thang đo lý thuyết .34

3.2.2 Phân tích yếu tốkhám phá (EFA).36

3.3 Phân tích hồi qui.39

3.4 Kết quảcác giảthiết và mô hình nghiên cứu. .40

3.4.1 Kết quảkiểm định vềgiảthuyết H1. .40

3.4.2 Kết quảkiểm định vềgiảthuyết H2. .40

3.4.3 Kết quảkhảo sát vềgiảthuyết H3. .40

3.4.4 Kết quảkiểm định mô hình nghiên cứu.41

3.5 Phân tích ảnh hưởng của các biến định tính

đến hành vi tiêu dùng. 42

3.5.1 Ảnh hưởng của biến độtuổi. .42

3.5.2 Ảnh hưởng của biến trình độhọc vấn.43

3.5.3 Ảnh hưởng của biến thu nhập.44

3.6 Đềxuất một sốgiải pháp cho các doanh nghiệp kinh doanh

quần áo thời trang tại Tp.HồChí Minh. . 46

3.6.1 Xây dựng và đào tạo kỷnăng bán hàng cho nhân viên. .47

3.6.2 Xây dựng các chương trình Marketing.48

3.6.3 Xây dựng và phát triển hệthống kênh phân phối.52

3.6.4 Thực hiện chương trình khách hàng trung thành . 53

Tổng kết chương 3 .56

Phần kết luận.57

1. Kết quảchính và đóng góp của đềtài nghiên cứu. .58

2. Hạn chếvà hướng nghiên cứu tiếp theo.60

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY