Luận văn Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kết hôn trái pháp luật trong tình hình xã hội hiện nay

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các bảng

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾT

HÔN TRÁI PHÁP LUẬT THEO PHÁP LUẬTVIỆT NAM6

1.1. Quan niệm về kết hôn trái pháp luật 6

1.1.1. Quan niệm kết hôn hợp pháp là cơ sở để xác định việc kết

hôn trái pháp luật6

1.1.2. Quan niệm về kết hôn trái pháp luật 10

1.2. Hệ quả của việc kết hôn trái pháp luật và việc xử lý 14

1.2.1. Hệ quả về mặt pháp lý 14

1.2.2. Hệ quả về mặt xã hội 15

1.2.3. Mục đích, ý nghĩa của việc xử lý kết hôn trái pháp luật 16

1.3. Các yếu tố tác động đến việc kết hôn trái pháp luật 17

1.3.1. Kinh tế - xã hội 17

1.3.2. Văn hóa truyền thống 19

1.3.3. Cơ chế quản lý và pháp luật 19

1.3.4. Hội nhập quốc tế 21

1.3.5. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật - công nghệ 22

1.4. Pháp luật về kết hôn trái pháp luật ở việt nam qua các giai

đoạn phát triển23

1.4.1. Những quy định về kết hôn trái pháp luật trong cổ luật Việt Nam 23

1.4.2. Những quy định về kết hôn trái pháp luật trong pháp luật

Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám năm 194526

1.4.3. Những quy định về kết hôn trái pháp luật trong giai đoạn từ

năm 1945 đến năm 197528

1.4.4. Những quy định về kết hôn trái pháp luật trong pháp luật

Việt Nam từ năm 1975 đến nay31

Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ

KẾT HÔN TRÁI PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄNÁP DỤNG35

2.1. Thực trạng các trường hợp kết hôn trái pháp luật và điều

chỉnh pháp luật ở Việt Nam hiện nay35

2.2. Thực trạng kết hôn trái pháp luật do vi phạm độ tuổi kết hôn 36

2.3. Kết hôn trái pháp luật do vi phạm về sự tự nguyện 41

2.4. Kết hôn với những người đang có vợ hoặc có chồng 48

2.5. Kết hôn với những người mất năng lực hành vi dân sự 54

2.6. Kết hôn giữa những người cùng dòng máu về trực hệ,

những người có họ trong phạm vi ba đời hoặc đã từng có

quan hệ thích thuộc58

2.7. Kết hôn giữa những người cùng giới tính 61

2.8. Kết hôn trái pháp luật do vi phạm về đăng ký kết hôn 67

2.9. Vấn đề hủy kết hôn trái pháp luật 72

2.9.1. Người có quyền yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật 72

2.9.2. Việc xử lý cụ thể đối với từng trường hợp kết hôn trái pháp luật 75

2.9.3. Hậu quả pháp lý của hủy việc kết hôn trái pháp luật 79

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN

HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ KẾT HÔN

TRÁI PHÁP LUẬT Ở NƯỚC TA HIỆN NAY82

3.1. Nhu cầu khách quan và phương hướng hoàn thiện pháp luật

về kết hôn trái pháp luật82

3.1.1. Nhu cầu khách quan 82

3.1.2. Phương hướng hoàn thiện pháp luật về kết hôn và kết hôn

trái pháp luật84

3.2. Một số giải pháp và kiến nghị trong việc quy định về kết

hôn trái pháp luật và xử lý việc kết hôn trái pháp luật ở việtnam86

3.2.1. Các giải pháp lập pháp 86

3.2.2. Giải pháp trong việc áp dụng pháp luật 895 6

KẾT LUẬN 91

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 92

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY