Luận văn Một số vấn đề liên quan đến dạng chuẩn trong hệ cơ sở dữ liệu

MỤC LỤCMỞ ĐẦU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 CHƯƠNG I: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MÔ HÌNHCƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.1 Quan hệ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.2 Phụ thuộc hàm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.3 Hệ tiên đề Armstrong. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.4 Hàm đóng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111.5 Sơ đồ quan hệ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111.6 Bao đóng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121.7 Khoá của quan hệ, lược đồ quan hệ, họ f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131.8 Tập các phản khóa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151.9 Nửa dàn giao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151.10 Hệ bằng nhau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161.11 Thể hiện . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171.12 Sơ đồ quan hệ tương đương . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201.13 Thuộc tính cơ bản, thuộc tính thứ cấp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221.14 Một số thuật toán liên quan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22  CHƯƠNG II: DẠNG CHUẨN ĐỐI VỚI QUAN HỆ VÀSƠ ĐỒ QUAN HỆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 2.1 Các khái niệm cơ bản . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372.2 Dạng chuẩn 2NF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .402.3 Dạng chuẩn 3NF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .432.4 Dạng chuẩn BCNF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452.5 Các thuật toán liên quan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46  CHƯƠNG III: CHUẨN HÓA DỮ LIỆU TRONG THỰC TẾ . . . 52 3.1 Dạng chuẩn thứ nhất (1NF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .533.2 Dạng chuẩn 2 (2NF ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .553.3 Dạng chuẩn 3 (3NF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .583.4 Dạng chuẩn Boyce Codd (BCNF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 CHƯƠNG IV: CÀI ĐẶT PHẦN MỀM TÍNH BAO ĐÓNG (A+) VÀ KIỂM TRA TÍNH BCNF CỦA SƠ ĐỒ QUAN HỆ . . . . . . 634.1 Các Thuật toán được sử dụng trong chương trình. . . . . . . . . . . . . . . . . . 634.1.1 Thuật toán tính bao đóng (A+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .634.1.2 Thuật toán kiểm tra một sơ đồ quan hệ có là BCNF hay không . . . . . .634.2 Phân tích thông tin đầu vào . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644.3 Phân tích thông tin đầu ra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .644.4 Thiết kế chương trình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 KẾT LUẬN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

CHƯƠNG I: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MÔ HÌNH

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.1 Quan hệ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.2 Phụ thuộc hàm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.3 Hệ tiên đề Armstrong. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.4 Hàm đóng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.5 Sơ đồ quan hệ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

1.6 Bao đóng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1.7 Khoá của quan hệ, lược đồ quan hệ, họ f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.8 Tập các phản khóa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

1.9 Nửa dàn giao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

1.10 Hệ bằng nhau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

1.11 Thể hiện . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1.12 Sơ đồ quan hệ tương đương . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

1.13 Thuộc tính cơ bản, thuộc tính thứ cấp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

1.14 Một số thuật toán liên quan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

CHƯƠNG II: DẠNG CHUẨN ĐỐI VỚI QUAN HỆ VÀ

SƠ ĐỒ QUAN HỆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

2.1 Các khái niệm cơ bản . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

2.2 Dạng chuẩn 2NF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

2.3 Dạng chuẩn 3NF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

2.4 Dạng chuẩn BCNF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

2.5 Các thuật toán liên quan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

CHƯƠNG III: CHUẨN HÓA DỮ LIỆU TRONG THỰC TẾ . . . 52

3.1 Dạng chuẩn thứ nhất (1NF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

3.2 Dạng chuẩn 2 (2NF ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

3.3 Dạng chuẩn 3 (3NF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

3.4 Dạng chuẩn Boyce Codd (BCNF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

CHƯƠNG IV: CÀI ĐẶT PHẦN MỀM TÍNH BAO ĐÓNG (A+)

VÀ KIỂM TRA TÍNH BCNF CỦA SƠ ĐỒ QUAN HỆ . . . . . . 63

4.1 Các Thuật toán được sử dụng trong chương trình. . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

4.1.1 Thuật toán tính bao đóng (A+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

4.1.2 Thuật toán kiểm tra một sơ đồ quan hệ có là BCNF hay không . . . . . .63

4.2 Phân tích thông tin đầu vào . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

4.3 Phân tích thông tin đầu ra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64

4.4 Thiết kế chương trình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

KẾT LUẬN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

TÀI LIỆU THAM KHẢO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY