Luận văn Một số phẩm chất tâm lý cơ bản của chuyên viên nhân sự

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Mục lục

MỞ ĐẦU .1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHẨM CHẤT TÂM LÝ CƠ BẢN CỦA

CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ .5

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề.5

1.1.1. Nghiên cứu ở nước ngoài.5

1.1.2. Nghiên cứu ở trong nước.7

1.2. Một số khái niệm công cụ .12

1.2.1. Phẩm chất tâm lý .12

1.2.1.1. Phẩm chất.12

1.2.1.2. Phẩm chất tâm lý.15

1.2.2. Nghề nhân sự .19

1.2.2.1. Nghề nghiệp .19

1.2.2.2. Nghề nhân sự.26

1.2.2.3. Sự phù hợp nghề và vấn đề phẩm chất cá nhân đáp ứng yêu cầu nghề.33

1.2.2.4. Phẩm chất tâm lý đáp ứng yêu cầu của nghề .34

1.2.3. Phẩm chất tâm lý cơ bản của chuyên viên nhân sự .36

1.2.3.1. Những yêu cầu chung đối với chuyên viên nhân sự .36

1.2.3.2. Những yêu cầu về phẩm chất tâm lý.38

1.2.3.3. Phẩm chất tâm lý cơ bản của chuyên viên nhân sự .47

1.2.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển phẩm chất tâm

lý của chuyên viên nhân sự.48

1.2.4.1. Các yếu tố khách quan .49

1.2.4.2. Các yếu tố chủ quan.50

Tiểu kết chương 1.53

Chương 2: THỰC TRẠNG MỘT SỐ PHẨM CHẤT TÂM LÝ CƠ BẢN CỦA

CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ .55

2.1. Tổ chức nghiên cứu .55

2.1.1. Xây dựng phiếu điều tra .552.1.2. Vài nét về khách thể nghiên cứu.56

2.1.2.1. Tổng thể .56

2.1.2.2. Phương pháp chọn mẫu.57

2.1.2.3. Kích thước mẫu.57

2.1.2.4. Mô tả về khách thể nghiên cứu .57

2.2. Mô tả cách thức thu thập và xử lý số liệu.59

2.3. Đề xuất một số PCTL cơ bản của CVNS.61

2.3.1. Cơ sở đề xuất một số PCTL cơ bản của CVNS.61

2.3.2. Đề xuất một số PCTL cơ bản của CVNS .63

2.4. Khảo sát tính cần thiết của một số PCTL cơ bản của CVNS.64

2.4.1. Khảo sát mức độ cần thiết của một số phẩm chất tâm lý cơ bản của

chuyên viên nhân sự .64

2.4.2. Kết quả so sánh các nhóm PC theo các thông số điều tra .68

2.4.2.1 . Kết quả so sánh các nhóm PC theo thông số giới tính.68

2.4.2.2. Kết quả so sánh các nhóm PC theo thông số trình độ đào tạo.69

2.4.2.3 . Kết quả so sánh các nhóm PC theo thông số chuyên ngành đào tạo.71

2.4.2.2. Kết quả so sánh các nhóm PC theo thông số thâm niên công tác .74

2.5. Kết quả nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến sự hình thành và

phát triển một số PCTL cơ bản của CVNS .76

2.5.1. Nhận định chung về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến sự hình

thành, phát triển PCTL của CVNS.77

2.5.2. Kết quả so sánh các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành, phát triển

PCTL của CVNS theo các thông số điều tra.81

2.5.2.1. Kết quả so sánh các yếu tố ảnh hưởng theo giới tính .81

2.5.2.2. Kết quả so sánh các yếu tố ảnh hưởng theo trình độ được đào tạo.83

2.5.2.3. Kết quả so sánh các yếu tố ảnh hưởng theo chuyên ngành đượcđào tạo.86

2.5.2.4. Kết quả so sánh các yếu tố ảnh hưởng theo thâm niên công tác củaCVNS.88

Tiểu kết chương 2.911

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY