Luận văn Một số mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay

MỤC LỤC

Mở đầu.1

Chƣơng 1. Mâu thuẫn, các phƣơng thức giải quyết mâu thuẫn và một số vấn đề về

nhận thức phƣơng pháp luận kết hợp các mặt đối lập trong quá trình phát

triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay .7

1.1. Vài nét khái quát về mâu thuẫn .7

1.1.1. Khái niệm mâu thuẫn.7

1.1.2. Mặt đối lập.7

1.1.3. Mối quan hệ giữa các mặt đối lập.9

1.1.4. Mâu thuẫn trong xã hội.13

1.2. Các phương thức giải quyết mâu thuẫn .17

1.2.1. Vai trò động lực của việc giải quyết mâu thuẫn .17

1.2.1. Các cách thức, hình thức giải quyết mâu thuẫn.18

1.3. Một số vấn đề về nhận thức phương pháp luận kết hợp các mặt đối lập trong quá

trình phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay .25

Chƣơng 2. Thực trạng một số mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình phát

triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay . 29

2.1. Mâu thuẫn trong quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với ổn định chính trị.29

2.1.1. Quan hệ giữa kinh tế và chính trị.29

2.1.2. Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và ổn định chính trị và mâu thuẫn nảy sinh .34

2.2. Mâu thuẫn trong quan hệ giữa tăng trưởng tế với công bằng xã hội .41

2.2.1. Quan hệ giữa phát triển kinh tế và công bằng xã hội .41

2.2.2. Mâu thuẫn nảy sinh trong quan hệ giữa phát triển kinh tế và công bằng xã hội . 43

2.3. Mâu thuẫn trong quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với giữ gìn bản sắc

văn hóa dân tộc . 48

2.3.1. Bản sắc văn hóa và vai trò vị trí của nó trong bối cảnh hiện nay . 48

2.3.2. Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bản sắc văn hóa dân tộc và mâu thuẫn

phát sinh . 515

Chƣơng 3. Một số giải pháp nhằm góp phần giải quyết một số mâu

thuẫn nảy sinh trong quá trình phát triển kinh tế ở Việt Nạmhiện nay . 58

3.1. Một số giải pháp chung nhằm giải quyết một số mâu thuẫn nảy sinh

trong quá trình phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay. 58

3.1.1. Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình phát triển kinhtế 58

3.1.2. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất

đạo đức cho chủ thể cách mạng . 61

3.1.3. Tăng cường công tác tổng kết thực tiễn phục vụ cho việc kết hợp các

mặt đối lập. 62

3.2. Một số giải pháp cụ thể giải quyết mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình

phát triển kinh tế hiện nay. 64

3.2.1. Giải pháp nhằm đảm bảo tăng trưởng kinh tế gắn với giữ vững ổn

định chính trị . 64

3.2.2. Giải pháp nhằm đảm bảo tăng trưởng kinh tế gắn với công bằng xã hội . 75

3.2.3. Giải pháp nhằm đảm bảo tăng trưởng kinh tế đi liền với giữ gìn bản sắc văn hóa

dân tộc. 76

Kết luận .78

Danh mục tài liệu tham khảo .80

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY