Luận văn Một số kiến nghị góp phần hoàn thiện công tác lập báo cáo tài chính và phân tích tình hình tài chính tại công ty dịch vụ hàng hải Phương Đông

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 11. KHÁI NIỆM VÀ MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 11.1 Khái niệm báo cáo tài chính (BCTC) 11.2 Mục đích của việc lập báo cáo tài chính 12. Bản chất, vai trò của báo cáo tài chính 22.1.Bản chất: 22.2. Vai trò của báo cáo tài chính : 33. Nội dung của báo cáo tài chính . 43.1. Bảng cân đối kế toán (BCĐKT) 43.1.1 Khái niệm, nội dung, ý nghĩa của BCĐKT 43.1.2 Kết cấu của BCĐKT: 53.1.3. Nguồn số liệu và nguyên tắc lập BCĐKT: 73.2. Báo cáo “ kết quả hoạt động kinh doanh”(BCKQHĐKD) 183.2.1Khái niệm, kết cấu của BCKQHĐKD 183.2.2 Nguồn số liệu và phương pháp lập BCKQHĐKINH DOANH 193.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (BCLCTT) 213.3.1 Khái niệm, kết cấu của BCLCTT 213.3.2 Nguồn số liệu để lập BCLCTT 213.3.3 Phương pháp lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 213.4. Thuyết minh báo cáo tài chính 273.4.1 Khái niệm và kết cấu 273.4.2 Nguồn số liệu và phương pháp lập thuyết minh báo cáo tài chính 284 Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp (PTTHTCDN) 294.1. Khái niệm và mục đích của PTTHTCDN 294.1.1 Khái niệm 294.1.2 Mục đích của phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 294.2. Nhiệm vụ, nguồn tài liệu để phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 294.3. Nội dung của phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 304.3.1 Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp thông qua BCĐKT 304.3.2 Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp thông qua BCKQHĐKD 304.3.3 Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán 314.3.4 Phân tích hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời 31CHƯƠNG 2THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ HÀNG HẢI PHƯƠNG ĐÔNG (ORIMAS) 37I Giới thiệu về công ty và những đặc điểm kinh tế 371. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 371.1.Quá trình hình thành: 371.2. Sự phát triển của công ty: 382.Phân tích các đặc điểm kinh tế, kĩ thuật 402.1.Đặc điểm sản phẩm kinh doanh của đơn vị: 402.2.Tổ chức bộ máy quản lý: 412.3 Tổ chức bộ máy kế toán 432.4 Tổ chức cơ cấu sản xuất 452.5 Đặc điểm về lao động: 452.6 Máy móc thiết bị : 462.7 Nguyên vật liệu : 46II. Nội dung BCTC và chế độ lập BCTC tại công ty Dịch vụ hàng hải Phương Đông 47III.Phân tích thực trạng tài chính 561.Phân tích thực trạng tài chính qua BCĐKT 562. Phân tích cơ cấu và sự biến động vốn 603. Phân tích cấu trúc tài chính và tình hình đầu tư. 634. Phân tích tình hình sử dụng nguồn tài trợ vốn trong năm 655. Đánh giá khái quát mức độ độc lập hay phụ thuộc về tài chính của công ty 686. Phân tích tình hình tài chính qua BCKQHĐKINH DOANH 707. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán. 748.phân tích hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời. 76IV.Một số nhận xét về công tác lập BCTC và tình hình tài chính tại công ty dịch vụ hàng hải phương đông 80CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ HÀNG HẢI PHƯƠNG ĐÔNG. 83I.Một số kiến nghị góp phần hoàn thiện công tác phân tích hoạt động tài chính tại công ty. 831. Tổ chức công tác phân tích tài chính 832, Ý kiến xây dựng hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính 85II. Một số biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty Dịch vụ hàng hải Phương Đông 861. Hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính 862. Bố trí cơ cấu vốn hợp lý. 873. Tăng cường tham gia hoạt động trên thị trường tài chính 88III. Kiến nghị đối với các cơ quan quản lý nhà nước 881. Kiến nghị về hoàn thiện chế độ kế toán 892. Kiến nghị về công tác kiểm toán 893. Các kiến nghị khác 90KẾT LUẬN 93

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1

1. KHÁI NIỆM VÀ MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1

1.1 Khái niệm báo cáo tài chính (BCTC) 1

1.2 Mục đích của việc lập báo cáo tài chính 1

2. Bản chất, vai trò của báo cáo tài chính 2

2.1.Bản chất: 2

2.2. Vai trò của báo cáo tài chính : 3

3. Nội dung của báo cáo tài chính . 4

3.1. Bảng cân đối kế toán (BCĐKT) 4

3.1.1 Khái niệm, nội dung, ý nghĩa của BCĐKT 4

3.1.2 Kết cấu của BCĐKT: 5

3.1.3. Nguồn số liệu và nguyên tắc lập BCĐKT: 7

3.2. Báo cáo “ kết quả hoạt động kinh doanh”(BCKQHĐKD) 18

3.2.1Khái niệm, kết cấu của BCKQHĐKD 18

3.2.2 Nguồn số liệu và phương pháp lập BCKQHĐKINH DOANH 19

3.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (BCLCTT) 21

3.3.1 Khái niệm, kết cấu của BCLCTT 21

3.3.2 Nguồn số liệu để lập BCLCTT 21

3.3.3 Phương pháp lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 21

3.4. Thuyết minh báo cáo tài chính 27

3.4.1 Khái niệm và kết cấu 27

3.4.2 Nguồn số liệu và phương pháp lập thuyết minh báo cáo tài chính 28

4 Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp (PTTHTCDN) 29

4.1. Khái niệm và mục đích của PTTHTCDN 29

4.1.1 Khái niệm 29

4.1.2 Mục đích của phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 29

4.2. Nhiệm vụ, nguồn tài liệu để phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 29

4.3. Nội dung của phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 30

4.3.1 Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp thông qua BCĐKT 30

4.3.2 Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp thông qua BCKQHĐKD 30

4.3.3 Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán 31

4.3.4 Phân tích hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời 31

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ HÀNG HẢI PHƯƠNG ĐÔNG (ORIMAS) 37

I Giới thiệu về công ty và những đặc điểm kinh tế 37

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 37

1.1.Quá trình hình thành: 37

1.2. Sự phát triển của công ty: 38

2.Phân tích các đặc điểm kinh tế, kĩ thuật 40

2.1.Đặc điểm sản phẩm kinh doanh của đơn vị: 40

2.2.Tổ chức bộ máy quản lý: 41

2.3 Tổ chức bộ máy kế toán 43

2.4 Tổ chức cơ cấu sản xuất 45

2.5 Đặc điểm về lao động: 45

2.6 Máy móc thiết bị : 46

2.7 Nguyên vật liệu : 46

II. Nội dung BCTC và chế độ lập BCTC tại công ty Dịch vụ hàng hải Phương Đông 47

III.Phân tích thực trạng tài chính 56

1.Phân tích thực trạng tài chính qua BCĐKT 56

2. Phân tích cơ cấu và sự biến động vốn 60

3. Phân tích cấu trúc tài chính và tình hình đầu tư. 63

4. Phân tích tình hình sử dụng nguồn tài trợ vốn trong năm 65

5. Đánh giá khái quát mức độ độc lập hay phụ thuộc về tài chính của công ty 68

6. Phân tích tình hình tài chính qua BCKQHĐKINH DOANH 70

7. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán. 74

8.phân tích hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời. 76

IV.Một số nhận xét về công tác lập BCTC và tình hình tài chính tại công ty dịch vụ hàng hải phương đông 80

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ HÀNG HẢI PHƯƠNG ĐÔNG. 83

I.Một số kiến nghị góp phần hoàn thiện công tác phân tích hoạt động tài chính tại công ty. 83

1. Tổ chức công tác phân tích tài chính 83

2, Ý kiến xây dựng hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính 85

II. Một số biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty Dịch vụ hàng hải Phương Đông 86

1. Hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính 86

2. Bố trí cơ cấu vốn hợp lý. 87

3. Tăng cường tham gia hoạt động trên thị trường tài chính 88

III. Kiến nghị đối với các cơ quan quản lý nhà nước 88

1. Kiến nghị về hoàn thiện chế độ kế toán 89

2. Kiến nghị về công tác kiểm toán 89

3. Các kiến nghị khác 90

KẾT LUẬN 93

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY