Luận văn Một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại tỉnh Bến Tre

MỤC LỤC Trang Lời cam đoan Mục lục Danh mục các bảng biểu Danh mục các hình vẽ, đồthịMỞ ĐẦU .1 1-Đặt vấn đề:.8 2-Mục tiêu nghiên cứu:.10 3-Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: .10 4-Phương pháp nghiên cứu: .10 4.1-Phương pháp thu thập và xửlý sốliệu:.10 4.2-Thước đo hiệu quảkinh tếtrang trại .11 4.2.1- Tổng thu nhập của hoạt động kinh tếtrang trại/nông hộ(Total Revenue – TR).12 4.2.2-Lợi nhuận của hoạt động kinh tếtrang trại/nông hộ(Profit - P):.12 4.2.3-Thu nhập lao động gia đình của hoạt động kinh tếtrang trại/nông hộ(Family Labor Income - FLI): .12 4.2.4-Tỉsuất lợi nhuận (Profit – Cost Ratio, PCR): .12 4.3-Mô hình kinh tếlượng - giải thích các biến trong mô hình và giảthiết giá trịkỳvọng của biến độc lập: .13 CHƯƠNG I. CƠSỞLÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN.16 1.1. Các lý thuyết liên quan trong quá trình phân tích của đềtài: .16 1.1.1. Lý thuyết lợi thếkinh tếtheo qui mô: .16 1.1.2. Lý thuyết vềchuyển giao công nghệsản xuất nông nghiệp: .17 1.1.3. Mô hình Harrod- Domar.18 1.1.4. Mô hình phân phối lại cùng với tăng trưởng của World Bank: .18 1.2. Các khái niệm cơbản và xu hướng phát triển trang trại gia đình trên thếgiới: .19 1.2.1. Các khái niệm cơbản : .19 1.2.2. Xu hướng phát triển trang trại gia đình ởmột sốnước Châu Âu:.20 1.2.3. Xu hướng phát triển trang trại gia đình ởmột sốnước Châu Á:.21 1.3.Thực tiễn ởViệt Nam: .23 1.3.1. Quá trình nhận thức và lý luận phát triển kinh tếtrang trại ởViệt Nam .23 1.3.1.1 Kinh tếtrang trại và kinh tếnông hộtrong nông nghiệp nông thôn Việt Nam .23 1.3.1.2. Tính tất yếu khách quan trong việc phát triển kinh tếtrang trại ởViệt Nam: .28 1.3.1.3. Vai trò của kinh tếtrang trại trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn Việt Nam: .31 1.3.2. Thực tiễn phát triển kinh tếtrang trại ởViệt Nam: .32 1.3.2.1- Thực trạng phát triển kinh tếtrang trại giai đoạn trước khi có NQ 03/2000/NQ-CP:.32 1.3.2.2-Thực trạng phát triển kinh tếtrang trại giai đoạn sau khi có Nghịquyết 03/2000/NQ-CP .33 CHƯƠNG II-PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG .38 2. 1.Tổng quan tình hình kinh tếxã hội tỉnh Bến Tre:.38 2.1.1.Vịtrí địa lý và điều kiện tựnhiên:.38 2.1.2. Điều kiện kinh tếxã hội tỉnh Bến Tre:.39 2.1.3. Tổng quan vềtình hình phát triển nông nghiệp tỉnh Bến Tre:.41 2.2.Quá trình hình thành và phát triển kinh tếtrang trại tỉnh Bến Tre: .43 2.2.1- Quá trình hình thành và phát triển: .43 2.2.2. Phân tích hiệu quảphát triển kinh tếtrang trại: .45 2.2.2.1. Phân tích sơbộkết quả điều tra, khảo sát: .45 2.2.2.2. So sánh hiệu quảkinh tếcủa trang trại và nông hộ:.52 2.3. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quảhoạt động sản xuất - kinh doanh nông nghiệp trong khu vực điều tra: .53 CHƯƠNG III. HỆTHỐNG CÁC GIẢI PHÁP .59 3.1.Cơsởcủa việc xây dựng giải pháp .59 3.1.1.Tính tất yếu của việc phát triển mô hình kinh tếtrang trại .59 3.1.2. Quan điểm và định hướng phát triển kinh tếtrang trại .60 3.2. Nội dung các giải pháp: .61 3.2.1. Các vấn đềcụthểcần xem xét sau kết quảphân tích, đánh giá:.61 3.2.2. Gợi ý giải pháp: .62 KẾT LUẬN .60 Tài liệu tham khảo 62Phụlục 1 .63Phụlục 2 .64Phụlục 3 .65

MỤC LỤC

Trang

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các bảng biểu

Danh mục các hình vẽ, đồthị

MỞ ĐẦU .1

1-Đặt vấn đề:.8

2-Mục tiêu nghiên cứu:.10

3-Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: .10

4-Phương pháp nghiên cứu: .10

4.1-Phương pháp thu thập và xửlý sốliệu:.10

4.2-Thước đo hiệu quảkinh tếtrang trại .11

4.2.1- Tổng thu nhập của hoạt động kinh tếtrang trại/nông hộ(Total Revenue – TR).12

4.2.2-Lợi nhuận của hoạt động kinh tếtrang trại/nông hộ(Profit - P):.12

4.2.3-Thu nhập lao động gia đình của hoạt động kinh tếtrang trại/nông hộ

(Family Labor Income - FLI): .12

4.2.4-Tỉsuất lợi nhuận (Profit – Cost Ratio, PCR): .12

4.3-Mô hình kinh tếlượng - giải thích các biến trong mô hình và giảthiết giá trị

kỳvọng của biến độc lập: .13

CHƯƠNG I. CƠSỞLÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN.16

1.1. Các lý thuyết liên quan trong quá trình phân tích của đềtài: .16

1.1.1. Lý thuyết lợi thếkinh tếtheo qui mô: .16

1.1.2. Lý thuyết vềchuyển giao công nghệsản xuất nông nghiệp: .17

1.1.3. Mô hình Harrod- Domar.18

1.1.4. Mô hình phân phối lại cùng với tăng trưởng của World Bank: .18

1.2. Các khái niệm cơbản và xu hướng phát triển trang trại gia đình trên thếgiới: .19

1.2.1. Các khái niệm cơbản : .19

1.2.2. Xu hướng phát triển trang trại gia đình ởmột sốnước Châu Âu:.20

1.2.3. Xu hướng phát triển trang trại gia đình ởmột sốnước Châu Á:.21

1.3.Thực tiễn ởViệt Nam: .23

1.3.1. Quá trình nhận thức và lý luận phát triển kinh tếtrang trại ởViệt Nam .23

1.3.1.1 Kinh tếtrang trại và kinh tếnông hộtrong nông nghiệp nông thôn Việt Nam .23

1.3.1.2. Tính tất yếu khách quan trong việc phát triển kinh tếtrang trại ởViệt Nam: .28

1.3.1.3. Vai trò của kinh tếtrang trại trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại

hóa nông nghiệp nông thôn Việt Nam: .31

1.3.2. Thực tiễn phát triển kinh tếtrang trại ởViệt Nam: .32

1.3.2.1- Thực trạng phát triển kinh tếtrang trại giai đoạn trước khi có NQ

03/2000/NQ-CP:.32

1.3.2.2-Thực trạng phát triển kinh tếtrang trại giai đoạn sau khi có Nghịquyết

03/2000/NQ-CP .33

CHƯƠNG II-PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG .38

2. 1.Tổng quan tình hình kinh tếxã hội tỉnh Bến Tre:.38

2.1.1.Vịtrí địa lý và điều kiện tựnhiên:.38

2.1.2. Điều kiện kinh tếxã hội tỉnh Bến Tre:.39

2.1.3. Tổng quan vềtình hình phát triển nông nghiệp tỉnh Bến Tre:.41

2.2.Quá trình hình thành và phát triển kinh tếtrang trại tỉnh Bến Tre: .43

2.2.1- Quá trình hình thành và phát triển: .43

2.2.2. Phân tích hiệu quảphát triển kinh tếtrang trại: .45

2.2.2.1. Phân tích sơbộkết quả điều tra, khảo sát: .45

2.2.2.2. So sánh hiệu quảkinh tếcủa trang trại và nông hộ:.52

2.3. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quảhoạt động sản xuất - kinh doanh

nông nghiệp trong khu vực điều tra: .53

CHƯƠNG III. HỆTHỐNG CÁC GIẢI PHÁP .59

3.1.Cơsởcủa việc xây dựng giải pháp .59

3.1.1.Tính tất yếu của việc phát triển mô hình kinh tếtrang trại .59

3.1.2. Quan điểm và định hướng phát triển kinh tếtrang trại .60

3.2. Nội dung các giải pháp: .61

3.2.1. Các vấn đềcụthểcần xem xét sau kết quảphân tích, đánh giá:.61

3.2.2. Gợi ý giải pháp: .62

KẾT LUẬN .60

Tài liệu tham khảo 62

Phụlục 1 .63

Phụlục 2 .64

Phụlục 3 .65

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY