Luận văn Một số giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản tại Công ty HAPROSIMEX SAIGON

Mục LụcLời cam đoanLời cảm ơnLời nói đầu.1Chương I- Những vấn đề lí luận cơ bản về Xuất khẩu và sự cần thiết phải thúc đẩy xuất khẩu nông sản của việt Nam.3I- Cơ sở lý luận của xuất khẩu.3 1.Các lý thuyết thương mại quốc tế .32.Khái niệm xuất khẩu .53.Các hình thức xuất khẩu.64.Nội dung chính của hoạt động xuất khẩu hàng hoá.9II-Thúc đẩy xuất khẩu.181.Khái niệm thúc đẩy xuất khẩu .182.Nội dung thúc dẩy xuất khẩu.183. Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động thúc đẩy xuất khẩu của doanh nghiệp.224.Các nhân tố ảnh hưởng đến thúc đẩy xuất khẩu của doanh nghiệp.24III. Sự cần thiết phải thúc đẩy xuất khẩu nông sản của việt Nam.281.Thúc đẩy xuất khẩu là điều kiện để mở rộng quy môxuất khẩu.282.Toàn cầu hoá và hội nhập đòi hỏi các quốc gia .29phải tăng cường xuất khẩu ra thị trường quốc tế3.Việt Nam có nhiều tiềm năng trong sản xuất & xuất khẩu nông sản.294. Thực trạng xuất khẩu nông sản của Việt Nam.315. Nhu cầu về nông sản trên thị trường quốc tế có xu hướng tăng.35Kết luận chương I.36Chương II - Thực trạng xuất khẩu và thúc đẩy xuất khẩu nông sản của công ty HAPROSIMEX SAIGON.37I-Khái quát về công ty HAPROSIMEX SAIGON.371. Qúa trình hình thành &phát triển của công ty HAPROSIMEX SAIGON.372. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoạt động của công ty.423. Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của công ty.434. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.45II-Đặc điểm kinh tế và kỹ thuật chủ yếu của công ty có ảnh hưởng .48đến việc thúc đẩy xuất khẩu nông sản1. Đặc điểm cơ sở vật chất của Công ty.482. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty.492.1.Đặc điểm về mặt hàng kinh doanh xuất khẩu.492.2.Đặc điểm về thị trường xuất khẩu.513. Đặc điểm về lao động của công ty.53III- Thực trạng hoạt động xuất khẩu và thúc dẩy xuất khẩu .54hàng nông sản của công ty HAPROSIMEX SAIGON1. Thực trạng xuất khẩu nông sản của công ty.542. Các biện pháp mà công ty đã áp dụng để thúc đẩy .61xuất khẩu nông sản trong các năm gần dầy2.1.Hoạt động nghiên cứu thị trường và dự báo thị trường xuất khẩu.612.2.Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại .622.3.Thu mua tạo nguồn hàng xuất khẩu ổn định.632.4.Chính sách giá cả hấp dẫn.642.5.Tăng cường huy động các nguồn vốn để thúc đẩy xuất khẩu.64IV- Đánh giá về hoạt động thúc dẩy xuất khẩu .66nông sản của công ty HAPROSIMEX SAIGON1. Những ưu điểm của công ty trong thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản.662. Những tồn tại trong thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản .673. Nguyên nhân của các tồn tại.67Kết luận chương II.70Chương III. Một số giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản của công ty HAPROSIMEX SAIGON.71I. Thị trường nông sản thế giới.71II. Định hướng xuất khẩu nông sản của Việt Nam và công ty.731. Định hướng xuất khẩu nông sản của Việt Nam.732. Định hướng xuất khẩu nông sản của Công ty.74III - Những cơ hội và thách thức đối với việc thúc đẩy xuất khẩu .76hàng nông sản của công ty HAPROSIMEX SAIGON1 .Cơ hội đối với công ty.762. Những khó khăn thách thức của công ty.77IV- Một số giải pháp và kiến nghị nhằm thúc đẩy xuất khẩu .78hàng nông sản của công ty HAPROSIMEX SAIGON1. Giải pháp đối với Công ty.781.1.Hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường và dự báo thị trường.781.2.Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại.791.3.Đa dạng hoá mặt hàng, mở rộng thị trường xuất khẩu.801.4.Nâng cao hiệu quả hoạt động thu mua nông sản xuất khẩu .811.5.Tăng cường đầu tư cho các cơ sở sản xuất&chế biến .821.6.Nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ công nhân viên.832. Kiến nghị với Nhà nước.842.1Hỗ trợ có hiệu quả cho các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản.842.2. Nhà nước hỗ trợ cho cơ sở sản xuất&chế biến.882.3.Đẩy mạnh cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi .90cho xuất khẩu nông sản Kết luận.94Danh mục tài liệu tham khảoNhận xét của cơ quan thực tập Nhận xét của giáo viên hướng dẫnNhận xét của giáo viên phản biện

Mục Lục

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Lời nói đầu.1

Chương I- Những vấn đề lí luận cơ bản về Xuất khẩu và sự cần thiết phải thúc đẩy xuất khẩu nông sản của việt Nam.3

I- Cơ sở lý luận của xuất khẩu.3

1.Các lý thuyết thương mại quốc tế .3

2.Khái niệm xuất khẩu .5

3.Các hình thức xuất khẩu.6

4.Nội dung chính của hoạt động xuất khẩu hàng hoá.9

II-Thúc đẩy xuất khẩu.18

1.Khái niệm thúc đẩy xuất khẩu .18

2.Nội dung thúc dẩy xuất khẩu.18

3. Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động thúc đẩy xuất khẩu của doanh nghiệp.22

4.Các nhân tố ảnh hưởng đến thúc đẩy xuất khẩu của doanh nghiệp.24

III. Sự cần thiết phải thúc đẩy xuất khẩu nông sản của việt Nam.28

1.Thúc đẩy xuất khẩu là điều kiện để mở rộng quy môxuất khẩu.28

2.Toàn cầu hoá và hội nhập đòi hỏi các quốc gia .29

phải tăng cường xuất khẩu ra thị trường quốc tế

3.Việt Nam có nhiều tiềm năng trong sản xuất & xuất khẩu nông sản.29

4. Thực trạng xuất khẩu nông sản của Việt Nam.31

5. Nhu cầu về nông sản trên thị trường quốc tế có xu hướng tăng.35

Kết luận chương I.36

Chương II - Thực trạng xuất khẩu và thúc đẩy xuất khẩu nông sản của công ty HAPROSIMEX SAIGON.37

I-Khái quát về công ty HAPROSIMEX SAIGON.37

1. Qúa trình hình thành &phát triển của công ty HAPROSIMEX SAIGON.37

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoạt động của công ty.42

3. Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của công ty.43

4. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.45

II-Đặc điểm kinh tế và kỹ thuật chủ yếu của công ty có ảnh hưởng .48

đến việc thúc đẩy xuất khẩu nông sản

1. Đặc điểm cơ sở vật chất của Công ty.48

2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty.49

2.1.Đặc điểm về mặt hàng kinh doanh xuất khẩu.49

2.2.Đặc điểm về thị trường xuất khẩu.51

3. Đặc điểm về lao động của công ty.53

III- Thực trạng hoạt động xuất khẩu và thúc dẩy xuất khẩu .54

hàng nông sản của công ty HAPROSIMEX SAIGON

1. Thực trạng xuất khẩu nông sản của công ty.54

2. Các biện pháp mà công ty đã áp dụng để thúc đẩy .61

xuất khẩu nông sản trong các năm gần dầy

2.1.Hoạt động nghiên cứu thị trường và dự báo thị trường xuất khẩu.61

2.2.Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại .62

2.3.Thu mua tạo nguồn hàng xuất khẩu ổn định.63

2.4.Chính sách giá cả hấp dẫn.64

2.5.Tăng cường huy động các nguồn vốn để thúc đẩy xuất khẩu.64

IV- Đánh giá về hoạt động thúc dẩy xuất khẩu .66

nông sản của công ty HAPROSIMEX SAIGON

1. Những ưu điểm của công ty trong thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản.66

2. Những tồn tại trong thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản .67

3. Nguyên nhân của các tồn tại.67

Kết luận chương II.70

Chương III. Một số giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản của công ty HAPROSIMEX SAIGON.71

I. Thị trường nông sản thế giới.71

II. Định hướng xuất khẩu nông sản của Việt Nam và công ty.73

1. Định hướng xuất khẩu nông sản của Việt Nam.73

2. Định hướng xuất khẩu nông sản của Công ty.74

III - Những cơ hội và thách thức đối với việc thúc đẩy xuất khẩu .76

hàng nông sản của công ty HAPROSIMEX SAIGON

1 .Cơ hội đối với công ty.76

2. Những khó khăn thách thức của công ty.77

IV- Một số giải pháp và kiến nghị nhằm thúc đẩy xuất khẩu .78

hàng nông sản của công ty HAPROSIMEX SAIGON

1. Giải pháp đối với Công ty.78

1.1.Hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường và dự báo thị trường.78

1.2.Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại.79

1.3.Đa dạng hoá mặt hàng, mở rộng thị trường xuất khẩu.80

1.4.Nâng cao hiệu quả hoạt động thu mua nông sản xuất khẩu .81

1.5.Tăng cường đầu tư cho các cơ sở sản xuất&chế biến .82

1.6.Nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ công nhân viên.83

2. Kiến nghị với Nhà nước.84

2.1Hỗ trợ có hiệu quả cho các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản.84

2.2. Nhà nước hỗ trợ cho cơ sở sản xuất&chế biến.88

2.3.Đẩy mạnh cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi .90

cho xuất khẩu nông sản

Kết luận.94

Danh mục tài liệu tham khảo

Nhận xét của cơ quan thực tập

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn

Nhận xét của giáo viên phản biện

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY