Luận văn Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần công nghiệp tàu thủy Ngô Quyền

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU .4CHưƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN NGUỒN NHÂN LỰC VÀ QUẢN TRỊNGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY .51.1. Khái niệm nguồn nhân lực .51.2. Quản trị nhân lực .61.2.1. Khái niệm về quản trị nhân lực .61.2.2. Các chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực. .61.2.3. Mục tiêu của quản lý nguồn nhân lực .81.2.4. Vai trò của quản lý nguồn nhân lực .91.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. .91.2.5.1 Nhân tố bên trong .91.2.5.2. Nhân tố bên ngoài . 101.3. Nội dung cơ bản của quản trị nguồn nhân lực . 121.3.1. Hoạch định nguồn tài nguyên nhân sự . 121.3.2. Phân tích công việc . 121.3.3. Định mức lao động . 121.3.4. Tuyển dụng nguồn nhân lực . 141.3.5. Phân công lao động . 161.3.6. Đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên . 171.3.7. Trả công lao động . 171.3.8. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 211.4. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. 221.4.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng lao động . 221.4.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực . 24 CHưƠNG 2. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY NGÔ QUYỀN. . 262.1. Khái quát về Công ty Cổ phần công nghiệp tàu thủy Ngô Quyền . 262.1.1. Giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển Công ty . 262.1.2. Chức năng, nhiệm vụ (ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh) của Công ty Cổ phần công nghiệp tàu thủy Ngô Quyền . 272.1.2.1. Các lĩnh vực kinh doanh của Công ty . 272.1.2.2. Nhiệm vụ của Công ty Cổ phần công nghiệp tàu thủy Ngô Quyền. 282.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần công nghiệp tàu thủy Ngô Quyền. . 282.1.4. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần công nghiệp tàu thủy Ngô Quyền. . 332.1.5. Thuận lợi và khó khăn của Công ty . 332.1.5.1. Những thuận lợi . 332.1.5.2. Những khó khăn . 342.2. Thực trạng sử dụng nguồn nhân lực trong Công ty Cổ phần công nghiệp tàu thủy Ngô Quyền. . 352.2.1. Đặc điểm lao động của công ty . 352.2.2. Phân loại tình hình lao động trong công ty . 372.2.3. Phân tích thực trạng sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần công nghiệp tàu thủy Ngô Quyền. . 422.2.3.1. Hiệu quả sử dụng lao động . 422.3. Công tác hoạch định nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần công nghiệp tàu thủy Ngô Quyền. . 442.3.1. Hoạch định nguồn nhân lực . 442.3.2. Công tác phân tích và thiết kế công việc . 452.3.3. Tuyển dụng lao động . 462.3.4. Điều kiện lao động . 492.3.5. Đánh giá mức độ hoàn thành công việc . 50 2.3.6. Đào tạo và phát triển . 512.3.7. Chính sách đãi ngộ . 532.4. ưu, nhược điểm về tình hình sử dụng nguồn nhân lực tai Công ty Cổphần công nghiệp tàu thủy Ngô Quyền. . 582.4.1. ưu điểm . 582.4.2. Nhược điểm . 58CHưƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY NGÔ QUYỀN. . 603.1. Mục tiêu, phương hướng phát triển của Công ty Cổ phần công nghiệp tàu thủy Ngô Quyền trong những năm tới. . 603.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần công nghiệp tàu thủy Ngô Quyền. . 613.2.1. Bi ện pháp 1: Nâng cao hiệu quả công tác tuy ển dụng nguồn nhân lực . 613.2.2. Biện pháp 2: Tiến hành đào tạo nâng cao trình độ người lao động . 643.2.3. Biện pháp 3: Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc .68KẾT LUẬN . 76DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 78

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU .4

CHưƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN NGUỒN NHÂN LỰC VÀ QUẢN TRỊ

NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY .5

1.1. Khái niệm nguồn nhân lực .5

1.2. Quản trị nhân lực .6

1.2.1. Khái niệm về quản trị nhân lực .6

1.2.2. Các chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực. .6

1.2.3. Mục tiêu của quản lý nguồn nhân lực .8

1.2.4. Vai trò của quản lý nguồn nhân lực .9

1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. .9

1.2.5.1 Nhân tố bên trong .9

1.2.5.2. Nhân tố bên ngoài . 10

1.3. Nội dung cơ bản của quản trị nguồn nhân lực . 12

1.3.1. Hoạch định nguồn tài nguyên nhân sự . 12

1.3.2. Phân tích công việc . 12

1.3.3. Định mức lao động . 12

1.3.4. Tuyển dụng nguồn nhân lực . 14

1.3.5. Phân công lao động . 16

1.3.6. Đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên . 17

1.3.7. Trả công lao động . 17

1.3.8. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 21

1.4. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. 22

1.4.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng lao động . 22

1.4.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực . 24

CHưƠNG 2. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY NGÔ QUYỀN. . 26

2.1. Khái quát về Công ty Cổ phần công nghiệp tàu thủy Ngô Quyền . 26

2.1.1. Giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển Công ty . 26

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ (ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh) của Công ty

Cổ phần công nghiệp tàu thủy Ngô Quyền . 27

2.1.2.1. Các lĩnh vực kinh doanh của Công ty . 27

2.1.2.2. Nhiệm vụ của Công ty Cổ phần công nghiệp tàu thủy Ngô Quyền. 28

2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần công nghiệp tàu thủy Ngô Quyền. . 28

2.1.4. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần công nghiệp tàu thủy Ngô Quyền. . 33

2.1.5. Thuận lợi và khó khăn của Công ty . 33

2.1.5.1. Những thuận lợi . 33

2.1.5.2. Những khó khăn . 34

2.2. Thực trạng sử dụng nguồn nhân lực trong Công ty Cổ phần công nghiệp

tàu thủy Ngô Quyền. . 35

2.2.1. Đặc điểm lao động của công ty . 35

2.2.2. Phân loại tình hình lao động trong công ty . 37

2.2.3. Phân tích thực trạng sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần

công nghiệp tàu thủy Ngô Quyền. . 42

2.2.3.1. Hiệu quả sử dụng lao động . 42

2.3. Công tác hoạch định nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần công nghiệp

tàu thủy Ngô Quyền. . 44

2.3.1. Hoạch định nguồn nhân lực . 44

2.3.2. Công tác phân tích và thiết kế công việc . 45

2.3.3. Tuyển dụng lao động . 46

2.3.4. Điều kiện lao động . 49

2.3.5. Đánh giá mức độ hoàn thành công việc . 50

2.3.6. Đào tạo và phát triển . 51

2.3.7. Chính sách đãi ngộ . 53

2.4. ưu, nhược điểm về tình hình sử dụng nguồn nhân lực tai Công ty Cổ

phần công nghiệp tàu thủy Ngô Quyền. . 58

2.4.1. ưu điểm . 58

2.4.2. Nhược điểm . 58

CHưƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG

NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY

NGÔ QUYỀN. . 60

3.1. Mục tiêu, phương hướng phát triển của Công ty Cổ phần công nghiệp

tàu thủy Ngô Quyền trong những năm tới. . 60

3.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại

Công ty Cổ phần công nghiệp tàu thủy Ngô Quyền. . 61

3.2.1. Bi ện pháp 1: Nâng cao hiệu quả công tác tuy ển dụng nguồn nhân lực . 61

3.2.2. Biện pháp 2: Tiến hành đào tạo nâng cao trình độ người lao động . 64

3.2.3. Biện pháp 3: Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc .68

KẾT LUẬN . 76

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY