Luận văn Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài2. Các nghiên cứu liên quan đến đề tài3. Mục tiêu nghiên cứu . 24. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 35. Phương pháp nghiên cứu . 36. Nguồn số liệu nghiên cứu7. Kết cấu của Luận vănChương I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP . .41.1 Khái niệm, bản chất, vai trò của hiệu quả sản xuất kinh doanh. . .41.1.1 Khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh . .41.1.2 Bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh . .41.1.3 Vai trò của hiệu quả sản xuất kinh doanh đối với với doanh nghiệp .61.1.4 Phân loại hiệu quả sản xuất kinh doanh . .71.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD của doanh nghiệp . 81.2.1.Các nhân tố khách quan . .81.2.2 Các nhân tố bên trong doanh nghiệp . 121.3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả SXKD của các doanh nghiệp . 181.4. Hệ thống chỉ tiêu hiệu quả SXKD chủ yếu của doanh nghiệp công nghiệp. 191.4.1. Điều kiện để tiến hành phân tích . 191.4.2. Hệ thống các chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh của DN . 191.5 . Phương pháp sử dụng trong quá trình phân tích. . 221.5.1. Phương pháp so sánh. . 221.5.2. Phương pháp thay thế liên hoàn . 22Chương II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI – ĐẠO TÚ . 242.1. Một số nét khái quát về Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú . 242.1.1. Một số thông tin cơ bản về Công ty . 24 Khoá luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải PhòngSinh viên: Nguyễn Thị Phương – Lớp QT1002N 792.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty . 242.1.3. Chức năng nhiệm vụ của Doanh nghiệp . 272.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. . 272.1.5. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty . 322.2. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty CP Xuân Mai – Đạo Tú giai đoạn 2007-2009 . 392.2.1. Xét hiệu quả sử dụng lao động của Công ty. . 392.2.2. Xét hiệu quả sử dụng vốn của Công ty . 432.2.3. Xét chỉ tiêu hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty. . 472.2.4. Xét chỉ tiêu hiệu quả sử dụng chi phí của Công ty. . 562.3. Đánh giá tổng hợp về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú. . 592.3.1. Tổng hợp các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả SXKD của Công ty. . 592.3.2. Đánh giá chung hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú. . 61Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI -ĐẠO TÚ. 633.1. Mục tiêu và phương hướng nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty. . 633.1.1 Mục tiêu và kế hoạch của Công ty trong thời gian tới. . 633.1.2 Phương hướng phát triển của Công ty . 653.2. Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty. 663.2.1. Biện pháp nâng cao hiệu quả Marketing. . 663.2.2. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động . 703.2.3. Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động và thu hồi vốn . 743.3. Một số kiến nghị với nhà nước. . 75KẾT LUẬN . 77

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

2. Các nghiên cứu liên quan đến đề tài

3. Mục tiêu nghiên cứu . 2

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 3

5. Phương pháp nghiên cứu . 3

6. Nguồn số liệu nghiên cứu

7. Kết cấu của Luận văn

Chương I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HIỆU

QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP . .4

1.1 Khái niệm, bản chất, vai trò của hiệu quả sản xuất kinh doanh. . .4

1.1.1 Khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh . .4

1.1.2 Bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh . .4

1.1.3 Vai trò của hiệu quả sản xuất kinh doanh đối với với doanh nghiệp .6

1.1.4 Phân loại hiệu quả sản xuất kinh doanh . .7

1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD của doanh nghiệp . 8

1.2.1.Các nhân tố khách quan . .8

1.2.2 Các nhân tố bên trong doanh nghiệp . 12

1.3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả SXKD của các doanh nghiệp . 18

1.4. Hệ thống chỉ tiêu hiệu quả SXKD chủ yếu của doanh nghiệp công nghiệp

. 19

1.4.1. Điều kiện để tiến hành phân tích . 19

1.4.2. Hệ thống các chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh của DN . 19

1.5 . Phương pháp sử dụng trong quá trình phân tích. . 22

1.5.1. Phương pháp so sánh. . 22

1.5.2. Phương pháp thay thế liên hoàn . 22

Chương II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI – ĐẠO TÚ . 24

2.1. Một số nét khái quát về Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú . 24

2.1.1. Một số thông tin cơ bản về Công ty . 24

Khoá luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng

Sinh viên: Nguyễn Thị Phương – Lớp QT1002N 79

2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty . 24

2.1.3. Chức năng nhiệm vụ của Doanh nghiệp . 27

2.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. . 27

2.1.5. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty . 32

2.2. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty CP Xuân Mai – Đạo

Tú giai đoạn 2007-2009 . 39

2.2.1. Xét hiệu quả sử dụng lao động của Công ty. . 39

2.2.2. Xét hiệu quả sử dụng vốn của Công ty . 43

2.2.3. Xét chỉ tiêu hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty. . 47

2.2.4. Xét chỉ tiêu hiệu quả sử dụng chi phí của Công ty. . 56

2.3. Đánh giá tổng hợp về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty CP

Xuân Mai - Đạo Tú. . 59

2.3.1. Tổng hợp các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả SXKD của Công ty. . 59

2.3.2. Đánh giá chung hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty cổ phần

Xuân Mai – Đạo Tú. . 61

Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU

QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI -ĐẠO TÚ. 63

3.1. Mục tiêu và phương hướng nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty. . 63

3.1.1 Mục tiêu và kế hoạch của Công ty trong thời gian tới. . 63

3.1.2 Phương hướng phát triển của Công ty . 65

3.2. Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty. 66

3.2.1. Biện pháp nâng cao hiệu quả Marketing. . 66

3.2.2. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động . 70

3.2.3. Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động và thu hồi vốn . 74

3.3. Một số kiến nghị với nhà nước. . 75

KẾT LUẬN . 77

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY