Luận văn Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động marketing mix ở Chi nhánh Công ty dịch vụ du lịch Bến Thành tại Hà Nội

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TY LỮ HÀNH VÀ HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TRONG CÔNG TY LỮ HÀNH 11.1. Một số lý luận cơ bản về công ty lữ hành: 11.1.1. Khái niệm kinh doanh lữ hành và công ty lữ hành: 11.1.1.1. Ngành kinh doanh lữ hành: 11.1.1.2. Công ty lữ hành: 21.1.2. Phân loại công ty lữ hành: 21.1.3. Hệ thống sản phẩm của doanh nghiệp lữ hành: 51.1.3.1. Các dịch vụ trung gian: 51.1.3.2. Các chương trình du lịch trọn gói: 61.1.3.3. Các hoạt động kinh doanh lữ hành tổng hợp: 81.2. Hoạt động marketing mix trong công ty lữ hành: 81.2.1. Khái niệm marketing và marketing trong kinh doanh lữ hành: 81.2.1.1. Marketing: 81.2.1.2. Marketing trong kinh doanh lữ hành: 101.2.2. Nội dung của hoạt động marketing mix trong kinh doanh lữ hành: 121.2.2.1. Chính sách sản phẩm: 121.2.2.2. Chính sách giá cả: 161.2.2.3. Chính sách phân phối. 211.2.2.4. Chính sách xúc tiến- khuyếch trương 231.3.Vai trò cuả hoạt động marketing mix đối với các doanh nghiệp lữ hành 26CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETINH MIX Ở CHI NHÁNH CÔNG TY DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH TẠI HÀ NỘI 282.1. Giới thiệu khái quát về Chi nhánh Công ty dịch vụ du lịch Bến Thành tại Hà Nội 282.1.1. Sơ lược về Công ty dịch vụ du lịch Bến Thành 282.1.2. Khái quát về Chi nhánh du lịch Bến Thành tại Hà Nội. 322.2. Thực trạng về điều kiện kinh doanh của Chi nhánh Công ty dịch vụ du lịch Bến Thành tại Hà Nội 342.2.1. Cơ cấu tổ chức và quản lí trong Chi nhánh. 342.2.2. Cơ sở vật chất kĩ thuật của Chi nhánh. 372.2.3. Cơ cấu thị trường khách của Chi nhánh 392.2.4. Thực trạng hoạt động kinh doanh lữ hành của Chi nhánh Công ty du lịch Bến Thành tại Hà Nội. 412.3. Thực trạng hoạt động marketing mix tại Chi nhánh Hà Nội của Công ty du lịch Bến Thành. 482.3.1. Bộ phận marketing của Chi nhánh 482.3.2. Chính sách sản phẩm. 49 2.3.2.1.Hệ thống sản phẩm dịch vụ tại Chi nhánh .49 2.3.2.2.Phát triển các chương trình du lịch mới .52 2.3.2.3.Quản lý chất lượng các chương trình du lịch .532.3.3. Chính sách giá cả. 542.3.4. Chính sách phân phối. 582.3.5. Chính sách xúc tiến- khuyếch trương. 602.4. Đánh giá hiệu quả hoạt động marketing mix của Chi nhánh. 62CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TẠI CHI NHÁNH HÀ NỘI CỦA CÔNG TY DU LỊCH BẾN THÀNH 653.1. Xu hướng phát triển của thị trường du lịch ở Việt Nam trong thời gian tới 653.1.1. Thị trường du lịch quốc tế 653.1.2. Thị trường khách nội địa và khách du lịch ra nước ngoài 663.2. Mục tiêu và phương hướng hoạt động của Chi nhánh trong thời gian tới. 673.3. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động marketing mix tại Chi nhánh Hà Nội của Công ty du lịch Bến Thành. 683.3.1. Các giải pháp đồng bộ. 683.3.1.1. Cơ cấu lại tổ chức và hoạt động của bộ phận marketing 683.3.1.2. Đào tạo đội ngũ nhân viên một cách có chiều sâu 713.3.1.3. Xây dựng kinh phí cho hoạt động marketing một cách có kế hoạch. 71 3.3.1.1.Thiết kế về mặt chiến lược 72 3.3.2. Các giải pháp trong hoạt động marketing mix .73 3.3.2.1.Hoàn thiện chính sách sản phẩm: 733.3.2.2. Hoàn thiện chính sách giá: 763.3.2.3. Hoàn thiện chính sách phân phối: 783.3.2.4. Hoàn thiện chính sách xúc tiến- khuyếch trương 79

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TY LỮ HÀNH VÀ HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TRONG CÔNG TY LỮ HÀNH 1

1.1. Một số lý luận cơ bản về công ty lữ hành: 1

1.1.1. Khái niệm kinh doanh lữ hành và công ty lữ hành: 1

1.1.1.1. Ngành kinh doanh lữ hành: 1

1.1.1.2. Công ty lữ hành: 2

1.1.2. Phân loại công ty lữ hành: 2

1.1.3. Hệ thống sản phẩm của doanh nghiệp lữ hành: 5

1.1.3.1. Các dịch vụ trung gian: 5

1.1.3.2. Các chương trình du lịch trọn gói: 6

1.1.3.3. Các hoạt động kinh doanh lữ hành tổng hợp: 8

1.2. Hoạt động marketing mix trong công ty lữ hành: 8

1.2.1. Khái niệm marketing và marketing trong kinh doanh lữ hành: 8

1.2.1.1. Marketing: 8

1.2.1.2. Marketing trong kinh doanh lữ hành: 10

1.2.2. Nội dung của hoạt động marketing mix trong kinh doanh lữ hành: 12

1.2.2.1. Chính sách sản phẩm: 12

1.2.2.2. Chính sách giá cả: 16

1.2.2.3. Chính sách phân phối. 21

1.2.2.4. Chính sách xúc tiến- khuyếch trương 23

1.3.Vai trò cuả hoạt động marketing mix đối với các doanh nghiệp lữ hành 26

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETINH MIX Ở CHI NHÁNH CÔNG TY DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH TẠI HÀ NỘI 28

2.1. Giới thiệu khái quát về Chi nhánh Công ty dịch vụ du lịch Bến Thành tại Hà Nội 28

2.1.1. Sơ lược về Công ty dịch vụ du lịch Bến Thành 28

2.1.2. Khái quát về Chi nhánh du lịch Bến Thành tại Hà Nội. 32

2.2. Thực trạng về điều kiện kinh doanh của Chi nhánh Công ty dịch vụ du lịch Bến Thành tại Hà Nội 34

2.2.1. Cơ cấu tổ chức và quản lí trong Chi nhánh. 34

2.2.2. Cơ sở vật chất kĩ thuật của Chi nhánh. 37

2.2.3. Cơ cấu thị trường khách của Chi nhánh 39

2.2.4. Thực trạng hoạt động kinh doanh lữ hành của Chi nhánh Công ty du lịch Bến Thành tại Hà Nội. 41

2.3. Thực trạng hoạt động marketing mix tại Chi nhánh Hà Nội của Công ty du lịch Bến Thành. 48

2.3.1. Bộ phận marketing của Chi nhánh 48

2.3.2. Chính sách sản phẩm. 49

2.3.2.1.Hệ thống sản phẩm dịch vụ tại Chi nhánh .49

2.3.2.2.Phát triển các chương trình du lịch mới .52

2.3.2.3.Quản lý chất lượng các chương trình du lịch .53

2.3.3. Chính sách giá cả. 54

2.3.4. Chính sách phân phối. 58

2.3.5. Chính sách xúc tiến- khuyếch trương. 60

2.4. Đánh giá hiệu quả hoạt động marketing mix của Chi nhánh. 62

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TẠI CHI NHÁNH HÀ NỘI CỦA CÔNG TY DU LỊCH BẾN THÀNH 65

3.1. Xu hướng phát triển của thị trường du lịch ở Việt Nam trong thời

gian tới 65

3.1.1. Thị trường du lịch quốc tế 65

3.1.2. Thị trường khách nội địa và khách du lịch ra nước ngoài 66

3.2. Mục tiêu và phương hướng hoạt động của Chi nhánh trong thời gian tới. 67

3.3. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động marketing mix tại Chi nhánh Hà Nội của Công ty du lịch Bến Thành. 68

3.3.1. Các giải pháp đồng bộ. 68

3.3.1.1. Cơ cấu lại tổ chức và hoạt động của bộ phận marketing 68

3.3.1.2. Đào tạo đội ngũ nhân viên một cách có chiều sâu 71

3.3.1.3. Xây dựng kinh phí cho hoạt động marketing một cách có kế hoạch. 71

3.3.1.1.Thiết kế về mặt chiến lược 72 3.3.2. Các giải pháp trong hoạt động marketing mix .73

3.3.2.1.Hoàn thiện chính sách sản phẩm: 73

3.3.2.2. Hoàn thiện chính sách giá: 76

3.3.2.3. Hoàn thiện chính sách phân phối: 78

3.3.2.4. Hoàn thiện chính sách xúc tiến- khuyếch trương 79

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY