Luận văn Một số giải pháp nâng cao hiệu quả vốn lưu động tại Tổng công ty chè Việt Nam

MỤC LỤCLời nói đầu 3 CHƯƠNG 1VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 4I. Những vấn đề chung về vốn lưu động . 41. Khái niệm, đặc điểm vốn lưu động . 41.1. Khái niệm. 41.2. Đặc điểm vốn lưu động. 41.3. Vai trò của vốn lưu động trong kinh doanh 62. Cơ cấu vốn lưu động . 72.1. Căn cứ vào quá trình tuần hoàn và luân chuyển vốn lưu động . 72.2. Căn cứ vào nguồn tài trợ. 82.3. Căn cứ vào hình thái biểu hiện. 102.4. Căn cứ vào phương pháp xác định 12II. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động . 121. Quan niệm về hiệu quả sử dụng vốn lưu động 132. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động . 13III. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở doanh nghiệp 181. Nhóm nhân tố chủ quan ở doanh nghiệp 181.1. Quản trị vốn tiền mặt ở doanh nghiệp 181.2. Quản trị các khoản phải thu ở doanh nghiệp . 201.3. Quản trị vốn tồn kho dự trữ ở doanh nghiệp . 222. Nhóm các nhân tố khách quan ở doanh nghiệp . 273. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở doanh nghiệp. . 29 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM.31I. Tổng quan về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh củaTổng công ty chè Việt Nam. 311. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty . 312. Vai trò của Tổng công ty chè Việt Nam trong sự nghiệp phát triển ngành chè . 323. Cơ cấu tổ chức và nội dung hoạt động của Tổng công ty chè Việt Nam.34 4. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của Tổng công ty ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn lưu động .395. Tình hình hoạt động kinh doanh của Tổng công ty trong 3 năm gần đây 44II. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Tổng công ty chè Việt Nam 511. Tình hình huy động và sử dụng vốn lưu động tại Tổng công ty . 512. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Tổng công ty chè ViệtNam 54 III. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Tổng công ty chè Việt Nam .59 CHƯƠNG 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM 62I. Định hướng phát triển của Tổng công ty 62II. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả vốn lưu động . 641. Đẩy nhanh vòn quay vốn lưu động . 642. Tăng cường quản lý các khoản của vốn lưu động . 663. Quản lý chặt chẽ doanh thu, chi phí. 70III. Kiến nghị. 711. Kiến nghị với Nhà Nước. 722. Kiến nghị với cơ quan chủ quản 743. Kiến nghị với các ngành có liên quan 75 KẾT LUẬN 77TÀI LIỆU THAM KHẢO 78

MỤC LỤC

Lời nói đầu 3

CHƯƠNG 1

VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 4

I. Những vấn đề chung về vốn lưu động . 4

1. Khái niệm, đặc điểm vốn lưu động . 4

1.1. Khái niệm. 4

1.2. Đặc điểm vốn lưu động. 4

1.3. Vai trò của vốn lưu động trong kinh doanh 6

2. Cơ cấu vốn lưu động . 7

2.1. Căn cứ vào quá trình tuần hoàn và luân chuyển vốn lưu động . 7

2.2. Căn cứ vào nguồn tài trợ. 8

2.3. Căn cứ vào hình thái biểu hiện. 10

2.4. Căn cứ vào phương pháp xác định 12

II. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động . 12

1. Quan niệm về hiệu quả sử dụng vốn lưu động 13

2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động . 13

III. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở doanh

nghiệp 18

1. Nhóm nhân tố chủ quan ở doanh nghiệp 18

1.1. Quản trị vốn tiền mặt ở doanh nghiệp 18

1.2. Quản trị các khoản phải thu ở doanh nghiệp . 20

1.3. Quản trị vốn tồn kho dự trữ ở doanh nghiệp . 22

2. Nhóm các nhân tố khách quan ở doanh nghiệp . 27

3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở doanh

nghiệp. . 29

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM.31

I. Tổng quan về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của

Tổng công ty chè Việt Nam. 31

1. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty . 31

2. Vai trò của Tổng công ty chè Việt Nam trong sự nghiệp phát triển

ngành chè . 32

3. Cơ cấu tổ chức và nội dung hoạt động của Tổng công ty chè

Việt Nam.34

4. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của Tổng công ty ảnh hưởng tới hiệu quả

sử dụng vốn lưu động .39

5. Tình hình hoạt động kinh doanh của Tổng công ty trong 3 năm gần

đây 44

II. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Tổng công ty chè

Việt Nam 51

1. Tình hình huy động và sử dụng vốn lưu động tại Tổng công ty . 51

2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Tổng công ty chè

ViệtNam 54

III. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Tổng công ty chè Việt Nam .59

CHƯƠNG 3

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM 62

I. Định hướng phát triển của Tổng công ty 62

II. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả vốn lưu động . 64

1. Đẩy nhanh vòn quay vốn lưu động . 64

2. Tăng cường quản lý các khoản của vốn lưu động . 66

3. Quản lý chặt chẽ doanh thu, chi phí. 70

III. Kiến nghị. 71

1. Kiến nghị với Nhà Nước. 72

2. Kiến nghị với cơ quan chủ quản 74

3. Kiến nghị với các ngành có liên quan 75

KẾT LUẬN 77

TÀI LIỆU THAM KHẢO 78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY