Luận văn Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính của công ty cổ phần công nghiệp điện Tân Kỳ

MỤC LỤC.2

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.5

DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ DANH MỤC BẢNG BIỂU.6

LỜI MỞ ĐẦU.8

1. Sự cần thiết của đề tài .8

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài .8

3. Đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu .9

4. Kết cấu của đề tài .9

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.11

1.1 Tổng quan về tài chính doanh nghiệp .11

1.1.1 Khái niệm, vai trò của tài chính doanh nghiệp .11

1.1.2 Vai trò của tài chính doanh nghiệp.12

1.1.3 Phân tích tài chính trong doanh nghiệp .13

1.1.4 Nguồn dữ liệu phân tích tài chính trong doanh nghiệp .15

1.1.5 Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp.18

1.1.5.1 Phương pháp so sánh. 18

1.1.5.2 Phương pháp tỷ số. 19

1.1.5.3 Phương pháp thay thế liên hoàn . 20

1.1.5.4 Phương pháp Dupont. 20

1.2 Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp .20

1.2.1 Phân tích khái quát các báo cáo tài chính.21

1.2.1.1 Phân tích Bảng cân đối kế toán . 21

1.2.1.2 Phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh. 24

1.2.1.3 Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 25

1.2.2 Phân tích các chỉ số tài chính.26

1.2.2.1 Phân tích hiệu quả tài chính . 27

1.2.2.2 Phân tích rủi ro tài chính. 30

1.2.2.3 Phân tích tổng hợp tài chính doanh nghiệp bằng phương pháp Dupont. 33

1.3 Một số nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến tình hình tài chính doanh nghiệp .35

1.3.1 Các nhân tố vi mô.35

1.3.2 Các nhân tố vĩ mô.36

1.3.3 Nhân tố nội lực .37

1.4 Các giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính của doanh nghiệp.38

1.5 Tóm tắt chương 1 .39

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY