Luận văn Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung- Dài hạn tại Chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Hải Dương

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: TÍN DỤNG VÀ HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TRUNG- DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1

1.1. Những vấn đề cơ bản về tín dụng trung- dài hạn 1

1.1.1. Khái niệm về NHTM. 1

1.1.2. Khái niệm tín dụng trung- dài hạn. 1

1.1.3. Các đặc trưng cơ bản của tín dụng trung- dài hạn 2

1.1.4. Phân loại tín dụng trung- dài hạn. 3

1.1.5. Vai trò của tín dụng trung- dài hạn. 4

1.2. Chất lượng tín dụng trung- dài hạn của NHTM. 7

1.2.1. Khái niệm chất lượng tín dụng trung- dài hạn. 7

1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng trung- dài hạn của NHTM. 7

1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá tín dụng trung- dài hạn. 9

1.2.3.1. Nhóm chỉ tiêu định lượng: 9

1.2.3.2. Nhóm chỉ tiêu định tính 11

1.2.4. ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng tín dụng trung- dài hạn 12

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG- DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẢI DƯƠNG 14

2.1. Khái quát về chi nhánh ngân hàng ĐT& PT Hải Dương 14

2.1.1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh. 14

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của Ngân hàng . 15

2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Ngân hàng ĐT&PT Hải Dương. 15

2.1.4. Nhiệm vụ của các phòng ban: 17

2.2. Tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Hải Dương. 18

2.2.1. Tình hình huy động vốn. 18

2.2.2. Hoạt động cho vay. 19

2.2.3. Các hoạt động khác. 20

2.2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh. 20

2.3. Thực trạng chất lượng tín dụng trung- dài hạn tại Chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Hải Dương. 22

2.3.1. Thực trạng chất lượng tín dụng trung- dài hạn. 22

2.3.1.1. Hoạt động cho vay - thu nợ - dư nợ tại Chi nhánh NHĐT&PT Hải Dương 22

2.3.1.2. Thực trạng chất lượng tín dụng trung- dài hạn. 23

2.3.2. Phân tích chất lượng tín dụng trung – dài hạn tại NHĐT&PT 26

2.3.2.1. Nhóm chỉ tiêu định lượng. 26

2.3.2.2. Nhóm chỉ tiêu định tính. 28

2.3.3. Đánh giá hoạt động tín dụng trung- dài hạn tại Chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Hải Dương. 28

2.3.3.1. Những kết quả đạt được 28

2.3.3.2. Những tồn tại 29

2.3.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại. 29

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG- DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG ĐT&PT HẢI DƯƠNG 31

3.1. Định hướng phát triển của chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT hải dương. 31

3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung- dài hạn tại chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Hải Dương. 32

3.2.1. Tiêu chuẩn hoá đội ngũ cán bộ tín dụng trong hoạt động tín dụng trung- dài hạn. 32

3.2.2. Đổi mới cơ cấu tổ chức và hoàn thiện quy trình tín dụng trung- dài hạn. 33

3.2.3. Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng trung- dài hạn. 33

3.2.4. Đẩy mạnh công tác tự huy động vốn. 33

3.2.5. Tăng cường công tác giám sát sử dụng tiền vay trung- dài hạn. 34

3.2.6. Đa dạng hình thức tín dụng trung – dài hạn. 34

3.2.7. Tăng cường hoạt động marketing Ngân hàng và áp dụng chính sách khách hàng hợp lý. 34

3.3. Một số kiến nghị với cấp trên. 35

3.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam. 35

3.3.2. Kiến nghị với Chính phủ và NHN² Việt Nam. 36

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY