Luận văn Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng công thương Phú Thọ

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÍN DỤNG 2I/ Tín dụng ngân hàng 21/ Khái niệm về tín dụng 22/ Phân loại tín dụng 22.1.Căn cứ thời hạn tín dụng : 22.2. Căn cứ đối tượng tín dụng : 32.3.Căn cứ mục đích sử dụng vốn tín dụng: 32.4. Căn cứ chủ thể tín dụng: 32.5. Căn cứ tính chất bảo đảm tiền vay : 32.6. Căn cứ lãnh thổ hoạt động tín dụng 43/ Các chức năng của tín dụng : 43.1. Tập trung và phân phối lại vốn nhàn rỗi trên nguyên tắc hoàn trả: 43.2. Kiểm soát các hoạt động kinh tế bằng tiền : 44/Vai trò của tín dụng 54.1.Tín dụng góp phần thúc đẩy sản xuất và lưu thông hàng hoá phát triển: 54.2.Tín dụng là công cụ thực hiện chính sách kinh tế vĩ mô của nhà nước: 54.3. Tín dụng góp phần quan trọng vào việc giảm thấp chi phí sản xuất và lưu thông: 64.4. Tín dụng góp phần thực hiện chính sách xã hội và nâng cao đời sống dân cư 6II/ Chất lượng tín dụng 71/ Khái niệm về chất lượng tín dụng : 72/ Một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng 82.1. Chỉ tiêu tổng dư nợ và kết cấu dư nợ 82.2 Chỉ tiêu tỷ lệ nợ quá hạn 92.3 Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng 9CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHCT PHÚ THỌ 11I/ Khái quát về chi nhánh NHCT Phú Thọ 111/ Quá trình hình thành và phát triển 112/ Chức năng và nhiệm vụ. 122.1. Huy động vốn. 122.2. Cho vay và đầu tư. 123/ Bộ máy quản lý, tổ chức của chi nhánh NHCT tỉnh Phú Thọ. 123.1. Phòng Tổ chức Hành chính: 133.2. Phòng Kiểm tra Kiểm soát nội bộ 133.3. Phòng Thông tin Điện toán. 133.4. Phòng Khách hàng doanh nghiệp. 133.5. Phòng Khách hàng cá nhân. 143.6. Phòng Kế toán giao dịch. 143.7. Phòng Quản lí rủi ro và nợ có vấn đề. 143.8. Phòng Thanh toán xuất nhập khẩu. 143.9. Phòng Tiền tệ kho quỹ 15II/Tình hình hoạt động của chi nhánh NHCT Phú Thọ. 151/ Về tình hình huy động vốn 152/ Về công tác sử dụng vốn 172.1. Chỉ tiêu dư nợ 182.2. Chỉ tiêu nợ quá hạn 192.3. Vòng quay vốn tín dụng. 203- Nhận xét về hoạt động của chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Phú Thọ: 213.1. Những kết quả đạt được 213.2. Những tồn tại 22CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHCT PHÚ THỌ 23I/ Định hướng hoạt động thời gian tới của chi nhánh NHCT Phú Thọ 23II/ Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHCT Phú Thọ 24 1/Mở rộng hình thức huy động vốn trên địa bàn toàn tỉnh 242/ Xây dựng chính sách tín dụng có hiệu quả 263/ Áp dụng các biện pháp bù đắp rủi ro: 274/ Thực hiện đầy đủ quy trình cho vay 285/ Nâng cao chất lượng thẩm định 286/ Thực hiện chiến lược khách hàng lâu dài: 29 7/ Công tác đào tạo và sử dụng cán bộ 298/ Một số giải pháp khác. 30KẾT LUẬN 31

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÍN DỤNG 2

I/ Tín dụng ngân hàng 2

1/ Khái niệm về tín dụng 2

2/ Phân loại tín dụng 2

2.1.Căn cứ thời hạn tín dụng : 2

2.2. Căn cứ đối tượng tín dụng : 3

2.3.Căn cứ mục đích sử dụng vốn tín dụng: 3

2.4. Căn cứ chủ thể tín dụng: 3

2.5. Căn cứ tính chất bảo đảm tiền vay : 3

2.6. Căn cứ lãnh thổ hoạt động tín dụng 4

3/ Các chức năng của tín dụng : 4

3.1. Tập trung và phân phối lại vốn nhàn rỗi trên nguyên tắc hoàn trả: 4

3.2. Kiểm soát các hoạt động kinh tế bằng tiền : 4

4/Vai trò của tín dụng 5

4.1.Tín dụng góp phần thúc đẩy sản xuất và lưu thông hàng hoá phát triển: 5

4.2.Tín dụng là công cụ thực hiện chính sách kinh tế vĩ mô của nhà nước: 5

4.3. Tín dụng góp phần quan trọng vào việc giảm thấp chi phí sản xuất và lưu thông: 6

4.4. Tín dụng góp phần thực hiện chính sách xã hội và nâng cao đời sống dân cư 6

II/ Chất lượng tín dụng 7

1/ Khái niệm về chất lượng tín dụng : 7

2/ Một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng 8

2.1. Chỉ tiêu tổng dư nợ và kết cấu dư nợ 8

2.2 Chỉ tiêu tỷ lệ nợ quá hạn 9

2.3 Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng 9

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHCT PHÚ THỌ 11

I/ Khái quát về chi nhánh NHCT Phú Thọ 11

1/ Quá trình hình thành và phát triển 11

2/ Chức năng và nhiệm vụ. 12

2.1. Huy động vốn. 12

2.2. Cho vay và đầu tư. 12

3/ Bộ máy quản lý, tổ chức của chi nhánh NHCT tỉnh Phú Thọ. 12

3.1. Phòng Tổ chức Hành chính: 13

3.2. Phòng Kiểm tra Kiểm soát nội bộ 13

3.3. Phòng Thông tin Điện toán. 13

3.4. Phòng Khách hàng doanh nghiệp. 13

3.5. Phòng Khách hàng cá nhân. 14

3.6. Phòng Kế toán giao dịch. 14

3.7. Phòng Quản lí rủi ro và nợ có vấn đề. 14

3.8. Phòng Thanh toán xuất nhập khẩu. 14

3.9. Phòng Tiền tệ kho quỹ 15

II/Tình hình hoạt động của chi nhánh NHCT Phú Thọ. 15

1/ Về tình hình huy động vốn 15

2/ Về công tác sử dụng vốn 17

2.1. Chỉ tiêu dư nợ 18

2.2. Chỉ tiêu nợ quá hạn 19

2.3. Vòng quay vốn tín dụng. 20

3- Nhận xét về hoạt động của chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Phú Thọ: 21

3.1. Những kết quả đạt được 21

3.2. Những tồn tại 22

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHCT PHÚ THỌ 23

I/ Định hướng hoạt động thời gian tới của chi nhánh NHCT Phú Thọ 23

II/ Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHCT Phú Thọ 24

1/Mở rộng hình thức huy động vốn trên địa bàn toàn tỉnh 24

2/ Xây dựng chính sách tín dụng có hiệu quả 26

3/ Áp dụng các biện pháp bù đắp rủi ro: 27

4/ Thực hiện đầy đủ quy trình cho vay 28

5/ Nâng cao chất lượng thẩm định 28

6/ Thực hiện chiến lược khách hàng lâu dài: 29

7/ Công tác đào tạo và sử dụng cán bộ 29

8/ Một số giải pháp khác. 30

KẾT LUẬN 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY