Luận văn Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã, phường ở thành phố Nam định - Tỉnh Nam định trong giai đoạn hiện nay

LỜI CAM ĐOAN . i

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ.v

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . vii

PHẦN MỞ ĐẦU.1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ

CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP XÃ, PHƯỜNG.6

1.1. Chất lượng của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã, phường.6

1.1.1 Cấp xã, phường và cán bộ chủ chốt cấp xã, phường.6

1.1.1.1 Cấp xã, phường .6

1.1.1.2 Cán bộ chủ chốt cấp xã, phường:.8

1.1.2 Khái niệm chất lượng đội ngũ CBCCCX,P: .16

1.1.3 . Tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã,

phường ở TP Nam Định .18

1.2. Nâng cao chất lượng của cán bộ chủ chốt cấp xã, phường.32

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

CHỦ CHỐT CẤP XÃ, PHƯỜNG Ở THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH - TỈNH

NAM ĐỊNH .33

2.1. Tổng quan về thành phố Nam Định.33

2.2. Cơ cấu chức danh cán bộ chủ chốt cấp xã, phường của Th­nh phố Nam Định. 34

2.3. Đánh giá tổng quan các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội các xã, phường

của Thành phố Nam Định.34

2.4 Tổng quan đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã, phường Thành phố Nam

Định.37

2.5. Phân tích đánh giá thực trạng chất lượng của cán bộ chủ chốt cấp xã, phường

ở thành phố Nam Đinh giai đoạn hiện nay .39

2.5.1. Thực trạng chất lượng của CBCCCX,P thành phố Nam Định, tỉnh Nam

Định theo chức danh .40

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY