Luận văn Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty cổ phần Nam Thái

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CHIẾN LƯỢC MARKETING TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 31.1. Khái niệm phân loại và quá trình phát triển của Marketing 31.1.1.Khái niệm về marketing 31.1.2. Mục tiêu của Marketing: 41.2. Chiến lược và quản trị chiến lược Marketing trong cơ chế thị trường: 61.2.1. Chiến lược Marketing: 61.2.2. Quản trị chiến lược: 71.3. Nội dung của chiến lược Marketing theo vị thế cạch tranh: 91.3.1. Chiến lược cho doanh nghiệp dẫn đầu thị trường: 91.3.2. Chiến lược cho các doanh nghiệp thách thức trên thị trường: 101.3.3. Chiến lược cho các doanh nghiệp theo sau 111.3.4. Chiến lược cho các doanh nghiệp nếp góc thị trường: 121.4. Chiến lược Marketing - Mix 121.4.1.Sản phẩm ( Product). 131.4.2. Giá cả (price): 171.4.3. Phân phối (place): 181.4.4. Xúc tiến hỗn hợp (Promotion): 20CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING Ở CÔNG TY CỔ PHẦN NAM THÁI 242.1. Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phân Nam Thái: 242.1.1. Giới thiệu tổng quan về công ty cổ phần Nam Thái 242.1.2. Sơ đồ công nghệ tổ chức sản xuất, sản phẩm của công ty 25Sơ đồ công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty 262.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý, chức năng nhiệm vụ từng phòng ban 272.1.4. Tình hình quản lý các yếu tố của công ty: 292.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Nam Thái trong những năm gần đây: 302.2.1. Thực trạng hoạt động Marketing ở công ty cổ phần Nam Thái 352.3. Đánh giá chung hoạt động Marketing của công ty cổ phần Nam Thái: 432.3.1. Những thuận lợi và khó khăn của công ty cổ phần Nam Thái: 43CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG MARKETING Ở CÔNG TY CỔ PHẦN NAM THÁI 483.1. Tầm quan trọng phải nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty cổ phần Nam Thái: 483.1.1. Tính tất yếu phải nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp hiện nay: 483.1.2. Sự cần thiết phải nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty cổ phần Nam Thái: 503.1.3. Dự báo nhu câu thiêu thụ sản phẩm: 513.1.4. Phương hướng, mục tiêu của công ty cổ phần Nam Thái đến năm 2010: 523.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường hoạt động Marketing ở công ty cổ phần Nam Thái. 533.2.1. Một số giải pháp áp dụng trong chiến lược marketing: 533.2.2. Về thị trường trọng điểm: 553.2.3.Chiến lược sản phẩm: 573.2.4. Chiến lược giá: 603.2.5. Các biện pháp về phân phối và kênh phân phối 623.2.6. Các biện pháp về xúc tiến hỗn hợp: 643.2.7. Một số biện pháp đồng thời: 663.3. Một số kiến nghị 683.3.1. Đối với Công ty: 683.3.2. Đối với Nhà nước: 68KẾT LUẬN 70TÀI LIỆU THAM KHẢO 71

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CHIẾN LƯỢC MARKETING TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 3

1.1. Khái niệm phân loại và quá trình phát triển của Marketing 3

1.1.1.Khái niệm về marketing 3

1.1.2. Mục tiêu của Marketing: 4

1.2. Chiến lược và quản trị chiến lược Marketing trong cơ chế thị trường: 6

1.2.1. Chiến lược Marketing: 6

1.2.2. Quản trị chiến lược: 7

1.3. Nội dung của chiến lược Marketing theo vị thế cạch tranh: 9

1.3.1. Chiến lược cho doanh nghiệp dẫn đầu thị trường: 9

1.3.2. Chiến lược cho các doanh nghiệp thách thức trên thị trường: 10

1.3.3. Chiến lược cho các doanh nghiệp theo sau 11

1.3.4. Chiến lược cho các doanh nghiệp nếp góc thị trường: 12

1.4. Chiến lược Marketing - Mix 12

1.4.1.Sản phẩm ( Product). 13

1.4.2. Giá cả (price): 17

1.4.3. Phân phối (place): 18

1.4.4. Xúc tiến hỗn hợp (Promotion): 20

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING Ở CÔNG TY CỔ PHẦN NAM THÁI 24

2.1. Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phân Nam Thái: 24

2.1.1. Giới thiệu tổng quan về công ty cổ phần Nam Thái 24

2.1.2. Sơ đồ công nghệ tổ chức sản xuất, sản phẩm của công ty 25

Sơ đồ công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty 26

2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý, chức năng nhiệm vụ từng phòng ban 27

2.1.4. Tình hình quản lý các yếu tố của công ty: 29

2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Nam Thái trong những năm gần đây: 30

2.2.1. Thực trạng hoạt động Marketing ở công ty cổ phần Nam Thái 35

2.3. Đánh giá chung hoạt động Marketing của công ty cổ phần Nam Thái: 43

2.3.1. Những thuận lợi và khó khăn của công ty cổ phần Nam Thái: 43

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG MARKETING Ở CÔNG TY CỔ PHẦN NAM THÁI 48

3.1. Tầm quan trọng phải nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty cổ phần Nam Thái: 48

3.1.1. Tính tất yếu phải nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp hiện nay: 48

3.1.2. Sự cần thiết phải nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty cổ phần Nam Thái: 50

3.1.3. Dự báo nhu câu thiêu thụ sản phẩm: 51

3.1.4. Phương hướng, mục tiêu của công ty cổ phần Nam Thái đến năm 2010: 52

3.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường hoạt động Marketing ở công ty cổ phần Nam Thái. 53

3.2.1. Một số giải pháp áp dụng trong chiến lược marketing: 53

3.2.2. Về thị trường trọng điểm: 55

3.2.3.Chiến lược sản phẩm: 57

3.2.4. Chiến lược giá: 60

3.2.5. Các biện pháp về phân phối và kênh phân phối 62

3.2.6. Các biện pháp về xúc tiến hỗn hợp: 64

3.2.7. Một số biện pháp đồng thời: 66

3.3. Một số kiến nghị 68

3.3.1. Đối với Công ty: 68

3.3.2. Đối với Nhà nước: 68

KẾT LUẬN 70

TÀI LIỆU THAM KHẢO 71

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY