Luận văn Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty truyền tải điện 4

MỤC LỤC Trang TRANG PHỤBÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮVIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒTHỊMỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀQUẢN TRỊNGUỒN NHÂN LỰC . 41.1.Khái niệm quản trịnguồn nhân lực . 4 1.2.Quá trình phát triển của quản trịnguồn nhân lực . 8 1.2.1.Trên thếgiới . 8 1.2.1.1.Phong trào quản trịtrên cơsởkhoa học . 8 1.2.1.2.Phong trào các mối quan hệcon người . 9 1.2.1.3.Quản trịnguồn nhân lực . 10 1.2.2. ỞViệt Nam . 11 1.3.Nội dung, chức năng chủyếu của quản trịnguồn nhân lực. 12 1.4.Kinh nghiệm quản trịnguồn nhân lực của một sốnước trên thếgiới . 14 1.4.1.Kinh nghiệm của Nhật Bản . 14 1.4.2.Kinh nghiệm của Singapore . 15 Kết luận Chương 1 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊNGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 4 . 17 2.1. Giới thiệu vềCông ty Truyền tải Điện 4 . 17 2.1.1. Lịch sửhình thành và phát triển . 17 2.1.2. Cơcấu tổchức quản lý . 20 2.1.3. Nhiệm vụchức năng của Công ty . 22 2.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty . 23 2.3. Phân tích thực trạng quản trịnguồn nhân lực tại Công ty Truyền tải Điện 4 . 24 2.3.1. Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực tại Công ty Truyền tải Điện 4 . 24 2.3.1.1. Phân tích cơcấu lao động theo nghiệp vụ. 24 2.3.1.2. Phân tích cơcấu lao động theo trình độ đào tạo . 25 2.3.1.3. Phân tích cơcấu lao động theo giới tính . 27 2.3.1.4. Phân tích cơcấu lao động theo độtuổi . 27 2.3.2. Thực trạng quản trịnguồn nhân lực tại Công ty Truyền tải Điện 4 . 28 2.3.2.1. Phân tích thực trạng việc thực hiện chức năng thu hút, bốtrí nhân lực tại Công ty . 28 2.3.2.2. Phân tích thực trạng việc thực hiện chức năng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại Công ty . 34 2.3.2.3. Phân tích thực trạng việc thực hiện chức năng duy trì nguồn nhân lực tại Công ty . 38 2.3.2.4. Những thành tựu và tồn tại trong công tác quản trịnguồn nhân lực tại Công ty Truyền tải Điện 4 . 49 Kết luận Chương 2 CHƯƠNG 3: MỘT SỐGIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊNGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 4 . 51 3.1. Quan điểm và mục tiêu . 51 3.1.1. Quan điểm, mục tiêu và xu hướng phát triển ngành điện . 51 3.1.2. Quan điểm và mục tiêu phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Truyền tải Điện 4 . 51 3.1.2.1. Quan điểm . 51 3.1.2.2. Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực . 52 3.2. Một sốgiải pháp hoàn thiện quản trịnguồn nhân lực tại Công ty Truyền tải Điện 4 . 52 3.2.1. Giải pháp hoàn thiện chức năng thu hút, bốtrí nguồn nhân lực . 52 3.2.1.1. Hoàn thiện chính sách tuyển chọn và bốtrí sửdụng nhân viên . 52 3.2.1.2. Hoàn thiện chế độ đềbạt, điều động nhân viên . 56 3.2.2. Giải pháp hoàn thiện chức năng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực583.2.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo . 58 3.2.2.2. Áp dụng phương pháp đào tạo theo khe hởnăng lực cho từng vịtrí công việc . 58 3.2.2.3. Cần tổchức đánh giá sau đào tạo . 68 3.2.2.4. Thực hiện đúng quy trình đào tạo lại, bồi dưỡng . 68 3.2.3. Giải pháp hoàn thiện chức năng duy trì nguồn nhân lực . 69 3.2.3.1. Áp dụng phương pháp phân tích định lượng đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên . 69 3.2.3.2. Cần tổchức tốt việc cung cấp thông tin phản hồi cho nhân viên71 3.2.3.3. Hoàn thiện chế độtiền lương . 72 3.2.3.4. Hoàn thiện việc đánh giá thi đua cho các phòng ban, đơn vị. 74 3.2.4. Các biện pháp hỗtrợ đểhoàn thiện quản trịnguồn nhân lực . 74 3.2.4.1. Thiết lập hệthống thông tin . 74 3.2.4.2. Phát triển văn hóa tổchức phù hợp với môi trường kinh doanh 74 3.2.4.3. Nâng cao nhận thức của xã hội vềlĩnh vực truyền tải điện năng nhằm giảm bớt áp lực cho nhân viên trong vấn đềsựcốlưới điện . 75 3.2.4.4. Áp dụng các thành tựu của công nghệthông tin . 75 3.2.4.5. Phối hợp với tổchức Công đoàn động viên người lao động phát huy mọi năng lực, thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần đối với người lao động . 76 3.2.5. Một sốkiến nghị. 783.2.5.1. Kiến nghịvới cơquan Nhà nước . 78 3.2.5.2. Kiến nghịvới Tập đoàn Điện lực Việt Nam . 78 3.2.5.3. Kiến nghị đối với các Trường, Trung tâm đào tạo . 79 Kết luận Chương 3 KẾT LUẬN CHUNG TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤLỤC

MỤC LỤC

Trang

TRANG PHỤBÌA

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮVIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒTHỊ

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀQUẢN TRỊNGUỒN NHÂN LỰC . 4

1.1.Khái niệm quản trịnguồn nhân lực . 4

1.2.Quá trình phát triển của quản trịnguồn nhân lực . 8

1.2.1.Trên thếgiới . 8

1.2.1.1.Phong trào quản trịtrên cơsởkhoa học . 8

1.2.1.2.Phong trào các mối quan hệcon người . 9

1.2.1.3.Quản trịnguồn nhân lực . 10

1.2.2. ỞViệt Nam . 11

1.3.Nội dung, chức năng chủyếu của quản trịnguồn nhân lực. 12

1.4.Kinh nghiệm quản trịnguồn nhân lực của một sốnước trên thếgiới . 14

1.4.1.Kinh nghiệm của Nhật Bản . 14

1.4.2.Kinh nghiệm của Singapore . 15

Kết luận Chương 1

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊNGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG

TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 4 . 17

2.1. Giới thiệu vềCông ty Truyền tải Điện 4 . 17

2.1.1. Lịch sửhình thành và phát triển . 17

2.1.2. Cơcấu tổchức quản lý . 20

2.1.3. Nhiệm vụchức năng của Công ty . 22

2.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty . 23

2.3. Phân tích thực trạng quản trịnguồn nhân lực tại Công ty Truyền tải Điện 4 . 24

2.3.1. Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực tại Công ty Truyền tải Điện 4 . 24

2.3.1.1. Phân tích cơcấu lao động theo nghiệp vụ. 24

2.3.1.2. Phân tích cơcấu lao động theo trình độ đào tạo . 25

2.3.1.3. Phân tích cơcấu lao động theo giới tính . 27

2.3.1.4. Phân tích cơcấu lao động theo độtuổi . 27

2.3.2. Thực trạng quản trịnguồn nhân lực tại Công ty Truyền tải Điện 4 . 28

2.3.2.1. Phân tích thực trạng việc thực hiện chức năng thu hút, bốtrí

nhân lực tại Công ty . 28

2.3.2.2. Phân tích thực trạng việc thực hiện chức năng đào tạo, phát triển

nguồn nhân lực tại Công ty . 34

2.3.2.3. Phân tích thực trạng việc thực hiện chức năng duy trì nguồn nhân

lực tại Công ty . 38

2.3.2.4. Những thành tựu và tồn tại trong công tác quản trịnguồn nhân

lực tại Công ty Truyền tải Điện 4 . 49

Kết luận Chương 2

CHƯƠNG 3: MỘT SỐGIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊNGUỒN

NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 4 . 51

3.1. Quan điểm và mục tiêu . 51

3.1.1. Quan điểm, mục tiêu và xu hướng phát triển ngành điện . 51

3.1.2. Quan điểm và mục tiêu phát triển nguồn nhân lực tại Công ty

Truyền tải Điện 4 . 51

3.1.2.1. Quan điểm . 51

3.1.2.2. Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực . 52

3.2. Một sốgiải pháp hoàn thiện quản trịnguồn nhân lực tại Công ty Truyền

tải Điện 4 . 52

3.2.1. Giải pháp hoàn thiện chức năng thu hút, bốtrí nguồn nhân lực . 52

3.2.1.1. Hoàn thiện chính sách tuyển chọn và bốtrí sửdụng nhân viên . 52

3.2.1.2. Hoàn thiện chế độ đềbạt, điều động nhân viên . 56

3.2.2. Giải pháp hoàn thiện chức năng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực58

3.2.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo . 58

3.2.2.2. Áp dụng phương pháp đào tạo theo khe hởnăng lực cho từng vịtrí công việc . 58

3.2.2.3. Cần tổchức đánh giá sau đào tạo . 68

3.2.2.4. Thực hiện đúng quy trình đào tạo lại, bồi dưỡng . 68

3.2.3. Giải pháp hoàn thiện chức năng duy trì nguồn nhân lực . 69

3.2.3.1. Áp dụng phương pháp phân tích định lượng đánh giá năng lực

thực hiện công việc của nhân viên . 69

3.2.3.2. Cần tổchức tốt việc cung cấp thông tin phản hồi cho nhân viên71

3.2.3.3. Hoàn thiện chế độtiền lương . 72

3.2.3.4. Hoàn thiện việc đánh giá thi đua cho các phòng ban, đơn vị. 74

3.2.4. Các biện pháp hỗtrợ đểhoàn thiện quản trịnguồn nhân lực . 74

3.2.4.1. Thiết lập hệthống thông tin . 74

3.2.4.2. Phát triển văn hóa tổchức phù hợp với môi trường kinh doanh 74

3.2.4.3. Nâng cao nhận thức của xã hội vềlĩnh vực truyền tải điện năng

nhằm giảm bớt áp lực cho nhân viên trong vấn đềsựcốlưới điện . 75

3.2.4.4. Áp dụng các thành tựu của công nghệthông tin . 75

3.2.4.5. Phối hợp với tổchức Công đoàn động viên người lao động phát

huy mọi năng lực, thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe, đời sống vật

chất và tinh thần đối với người lao động . 76

3.2.5. Một sốkiến nghị. 78

3.2.5.1. Kiến nghịvới cơquan Nhà nước . 78

3.2.5.2. Kiến nghịvới Tập đoàn Điện lực Việt Nam . 78

3.2.5.3. Kiến nghị đối với các Trường, Trung tâm đào tạo . 79

Kết luận Chương 3

KẾT LUẬN CHUNG

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤLỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY