Luận văn Một số giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty In và Sản xuất bao bì Hà Nội

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY IN VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ HÀ NỘI 2

I. Khái quát về công ty In và Sản xuất bao bì Hà Nội 2

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty In và Sản xuất bao bì Hà Nội. 2

2. Chức năng nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh: 7

3. Một số đặc điểm kinh tế - kỹ thuật chủ yếu ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 11

II. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty In và sản xuất bao bì Hà Nội 12

1. Nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 12

2. Đặc điểm chung về nguồn nhân lực của công ty 13

3. Hoạch định nguồn nhân lực: 16

4.Tuyển dụng nguồn nhân lực: 16

5.Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: 18

6. Các ưu điểm và nguyên nhân. 23

7. Các hạn chế và nguyên nhân 24

CHƯƠNG II: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY IN VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ HÀ NỘI. 26

I. Phương hướng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty: 26

1.Mục tiêu và chiến lược sản xuất kinh doanh: 26

2. Hoàn thiện việc xác định cầu và cơ cấu tổ chức: 27

II. Một số biện pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty In và Sản xuất bao bì Hà Nội. 27

1. Chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 28

2. Phương hướng nâng cao hiệu quả đào tạo phát triển 29

3. Thực hiện tốt công tác hoạch định nhân sự 30

4. Xác định đối tượng đào tạo 30

5. Lập kế hoạch đào tạo và phát triển nguôn nhân lực 31

6. Thay đổi chương trình đào tạo 32

7. Đào tạo và chuyển giao công nghệ 33

8. Liên hệ với các trường đại học 34

9. Thuê chuyên gia về đào tạo 34

KẾT LUẬN 36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY