Luận văn Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại huyện Thanh trì, Hà Nội

PHẦN MỞ ĐẦU.6

1. Tính cấp thiết của đề tài .6

2. Mục đích nghiên cứu.6

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.7

4. Phương pháp nghiên cứu .7

5. Kết cấu của luận văn .7

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

ĐẦU TƯ .8

1.1 Tổng quan về dự án đầu tư.8

1.1.1 Khái niệm đầu tư.8

1.1.2. Dự án đầu tư .9

1.1.2.1. Khái niệm .9

1.1.2.2. Vai trò của dự án đầu tư .9

1.1.2.3. Đặc điểm của dự án đầu tư.10

1.1.2.4. Phân loại dự án đầu tư .11

1.1.2.5. Vòng đời của dự án đầu tư.11

1.2. Quản lý dự án đầu tư.13

1.2.1. Khái niệm và đặc trưng của quản lý dự án.13

1.2.2. Mục đích của quản lý dự án.14

1.2.3. Quá trình quản lý dự án.14

1.2.3.1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư .18

1.2.3.2. Giai đoạn thực hiện dự án đầu tư.18

1.2.3.3.Giai đoạn kết thúc đầu tư.19

1.3. Các hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư .20

1.3.1. Chủ đầu tư trực tiếp quản lý, điều hành dự án.20

1.3.2. Chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý, điều hành dự án.21

1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu qủa đầu tư từ nguồn vốn nhân sách .22

1.3.3.1. Chỉ tiêu kết quả sử dụng vốn .22

1.3.3.2. Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn .24

1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả và hiệu quả QLDA .27

1.3.5. Phương pháp và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án.29

1.4. Kinh nghiệm quản lý dự án một số địa phương khác .31

TÓM TẮT CHƯƠNG 1.33

CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU

TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH TRÌ .34

2.1. Tổng quan về tình hình kinh tế - xã hội .34

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY