Luận văn Một số giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại công ty tnhh một thành viên thiết kế và tư vấn xây dựng công trình hàng không

MỤC LỤC .1

DANH MỤC BẢNG BIỂU .4

LỜI CAM ĐOAN .5

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN.10

CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP .10

1.1. Sự cần thiết của công tác phân tích tài chính doanh nghiệp .10

1.1.1. Khái quát về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp .10

1.1.2. Sự cần thiết của công tác phân tích tài chính nhằm tăng cường quản lý tài chính của

doanh nghiệp.11

1.2. Nội dung công tác phân tích tài chính doanh nghiệp.12

1.2.1. Phương tiện và nhân sự phục vụ phân tích .12

1.2.2. Thu thập thông tin.13

1.2.3. Hệ thống báo cáo tài chính .13

1.2.3.1. Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01 - DN) .15

1.2.3.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02 - DN).16

1.2.3.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03 – DN).16

1.2.3.4. Thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B09 - DN) .17

1.2.3.5. Các thông tin khác .18

1.3. Phương pháp phân tích tài chính nhằm tăng cường quản lý tài chính tại các doanh

nghiệp.19

1.3.1. Phương pháp so sánh .19

1.3.2. Phương pháp loại trừ .21

1.3.3. Phương pháp liên hệ cân đối.22

1.3.4. Phương pháp Dupont .23

1.3.5. Phương pháp đồ thị.24

1.4. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp. .24

1.4.1. Phân tích, đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp.24

1.4.2. Phân tích cơ cấu tài sản.25

1.4.3. Phân tích cơ cấu nguồn vốn.26

1.4.4. Phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn .27

1.4.5. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán của doanh nghiệp.28

1.4.5.1. Phân tích khái quát khả năng thanh toán của doanh nghiệp .28

1.4.5.2. Phân tích tình hình các khoản nợ phải thu, nợ phải trả của doanh nghiệp .29

1.4.5.3. Phân tích khả năng thanh toán nợ ngắn hạn .31

1.4.5.4. Phân tích khả năng thanh toán nợ dài hạn. .33

1.4.6. Phân tích hiệu quả kinh doanh.34

1.4.6.1. Đánh giá khái quát hiệu quả kinh doanh.34

1.4.6.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản.35

1.4.6.3. Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn và vốn vay .37

1.4.6.4. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí .39

1.4.6.5. Phân tích hiệu quả kinh doanh dành cho nhà đầu tư .40

1.4.7. Phân tích rủi ro tài chính và dự báo tài chính .41

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY