Luận văn Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu theo hình thức FOB của công ty may Chiến Thắng

MỤC LỤCLời nói đầu . 01 Chương I: Một số nét khái quát về công ty may Chiến Thắng 03 I. Quá trình hình thành và phát triển . 03 II. Đặc điểm kinh tế-kỹ thuật công ty may Chiến Thắng 05 1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý . 05 2. Tình hình lao động. . 06 3.Thiết bị và công nghệ. . 10 4. Vốn kinh doanh và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây. . 13 Chương II: Thực trạng xuất khẩu hàng may mặc tại công ty may Chiến Thắng . 15 I. Thực trạng xuất khẩu hàng may mặc của Công ty 15 1. Hình thức xuất khẩu hàng may mặc ở công ty may Chiến Thắng 15 2. Tình hình xuất khẩu của Công ty . 16 II. Thực trạng tình hình xuất khẩu trực tiếp hàng may mặc (FOB) của công ty may Chiến Thắng hiện nay. . 23 1.Thực trạng xuất khẩu hàng FOB tại công ty may Chiến Thắng 1.1 Các mặt hàng xuất khẩu theo hình thức FOB. 24 1.2 Kim ngạch xuất khẩu hàng FOB 26 1.3 Phương thức thanh toán áp dụng trong xuất khẩu hàng FOB . 30 1.4 Thị trường xuất khẩu. . 30 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu theo hình thức FOB 38 2.1 Khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường quốc tê 2.2 Nguồn nguyên vật liệu phục vụ cho may xuất khẩu . 44 2.3 Tình hình chính trị thương mại 47 III Một số đánh giá về khả năng đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu theo hình thức FOB của công ty may Chiến Thắng. . 49 1. Điểm mạnh. . . 49 2. Điểm yếu. . 50 3. Cơ hội và thách thức 52 IV. Sự cần thiết phải chuyển đổi hình thức gia công xuất khẩu hàng may mặc sang xuất khẩu theo hình thức FOB. . 56 1. Sự cần thiết của chuyển đổi từ gia công xuất khẩu hàng may mặc sang xuất khẩu hàng FOB. . 56 2 Kinh nghiệm của một số nước về chuyển đổi từ hình thức gia công xuất khẩu sang xuất khẩu trực tiếp hàng may mặc 57 2.1 Hồng Kông: . 57 2.2 Trung Quốc-ASEAN và kinh nghiệm chiếm lĩnh thị trường: 58 Chương III: Phương hướng và giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu theo hình thức FOB của công ty may Chiến Thắng . . 61 I.Mục tiêu phát triển của công ty may Chiến Thắng từ nay đến năm 2010 61 II. Một số giải pháp chủ yếu đẩy mạnh xuất khẩu theo hình thức FOB của công ty may Chiến Thắng. . 64 1. Các giải pháp thuộc về phía Công ty. . 1.1 Tổ chức tốt công tác nghiên cứu tiếp cận thị trường. 64 1.2 Mở rộng phát triển thị trường nguyên vật liệu phục vụ may xuất khẩu. 66 1.3 Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn vốn. 69 1.4 Nâng cao chất lượng của sản phẩm 70 1.5 Đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm may mặc tại chỗ cho khách du lịch nước ngoài và kiều bào về thăm tổ quốc. 77 2. Giải pháp thuộc về phía nhà nước. . 79 2.1 Chính sách hỗ trợ về mặt thị trường. 2.2 Áp dụng một chính sách tín dụng phù hợp với ngành dệt may xuất khẩu 81 2.3 Chính sách thuế . . 81 2.4 Chính sách đầu tư cho ngành dệt và phụ liệu may 82 2.5 Các kiến nghị khác Kết luận . 84 Danh mục tài liệu tham khảo . . 85

MỤC LỤC

Lời nói đầu . 01

Chương I: Một số nét khái quát về công ty may Chiến Thắng 03

I. Quá trình hình thành và phát triển . 03

II. Đặc điểm kinh tế-kỹ thuật công ty may Chiến Thắng 05

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý . 05

2. Tình hình lao động. . 06

3.Thiết bị và công nghệ. . 10

4. Vốn kinh doanh và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây. . 13

Chương II: Thực trạng xuất khẩu hàng may mặc tại công ty may Chiến Thắng . 15

I. Thực trạng xuất khẩu hàng may mặc của Công ty 15

1. Hình thức xuất khẩu hàng may mặc ở công ty may Chiến Thắng 15

2. Tình hình xuất khẩu của Công ty . 16

II. Thực trạng tình hình xuất khẩu trực tiếp hàng may mặc (FOB) của công ty may Chiến Thắng hiện nay. . 23

1.Thực trạng xuất khẩu hàng FOB tại công ty may Chiến Thắng

1.1 Các mặt hàng xuất khẩu theo hình thức FOB. 24

1.2 Kim ngạch xuất khẩu hàng FOB 26

1.3 Phương thức thanh toán áp dụng trong xuất khẩu hàng FOB . 30

1.4 Thị trường xuất khẩu. . 30

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu theo hình thức FOB 38

2.1 Khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường quốc tê

2.2 Nguồn nguyên vật liệu phục vụ cho may xuất khẩu . 44

2.3 Tình hình chính trị thương mại 47

III Một số đánh giá về khả năng đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu theo hình thức FOB của công ty may Chiến Thắng. . 49

1. Điểm mạnh. . . 49

2. Điểm yếu. . 50

3. Cơ hội và thách thức 52

IV. Sự cần thiết phải chuyển đổi hình thức gia công xuất khẩu hàng may mặc sang xuất khẩu theo hình thức FOB. . 56

1. Sự cần thiết của chuyển đổi từ gia công xuất khẩu hàng may mặc sang xuất khẩu hàng FOB. . 56

2 Kinh nghiệm của một số nước về chuyển đổi từ hình thức gia công xuất khẩu sang xuất khẩu trực tiếp hàng may mặc 57

2.1 Hồng Kông: . 57

2.2 Trung Quốc-ASEAN và kinh nghiệm chiếm lĩnh thị trường: 58

Chương III: Phương hướng và giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu theo hình thức FOB của công ty may Chiến Thắng . . 61

I.Mục tiêu phát triển của công ty may Chiến Thắng từ nay đến năm 2010 61

II. Một số giải pháp chủ yếu đẩy mạnh xuất khẩu theo hình thức FOB của công ty may Chiến Thắng. . 64

1. Các giải pháp thuộc về phía Công ty. .

1.1 Tổ chức tốt công tác nghiên cứu tiếp cận thị trường. 64

1.2 Mở rộng phát triển thị trường nguyên vật liệu phục vụ may xuất khẩu. 66

1.3 Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn vốn. 69

1.4 Nâng cao chất lượng của sản phẩm 70

1.5 Đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm may mặc tại chỗ cho khách du lịch nước ngoài và kiều bào về thăm tổ quốc. 77

2. Giải pháp thuộc về phía nhà nước. . 79

2.1 Chính sách hỗ trợ về mặt thị trường.

2.2 Áp dụng một chính sách tín dụng phù hợp với ngành dệt may xuất khẩu 81

2.3 Chính sách thuế . . 81

2.4 Chính sách đầu tư cho ngành dệt và phụ liệu may 82

2.5 Các kiến nghị khác

Kết luận . 84

Danh mục tài liệu tham khảo . . 85

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY