Luận văn Một số đặc điểm của phật giáo Việt Nam trong thời kỳ bắc thuộc

MỞ ĐẦU . 1

1. Lý do chọn đề tài. . 1

2. Tình hình nghiên cứu. 2

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. 7

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 7

5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu . 8

6. Đóng góp của luận văn. 8

7. Kết cấu của luận văn. 9

NỘI DUNG. 10

CHưƠNG 1. CƠ SỞ CHO SỰ RA ĐỜI CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA PHẬT

GIÁO VIỆT NAM THỜI KỲ TỪ ĐẦU CÔNG NGUYÊN ĐẾN THẾ KỶ

VI. 10

1.1. Khái quát những điều kiện cho sự du nhập và phát triển của Phật

giáo Việt Nam (từ đầu Công nguyên đến thế kỷ VI) . 10

1.1.1.Điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội. . 10

1.1.2 Điều kiện Văn hóa, tín ngưỡng. 18

2.1. Quá trình du nhập và phát triển của Phật giáo từ đầu Công nguyên

đến thế kỷ thứ VI. 27

2.1.1. Thời gian và địa điểm du nhập của Phật giáo vào Việt Nam. . 27

2.1.2 Diện mạo của Phật giáo Việt Nam từ đầu Công nguyên đến thế kỷ

thứ VI. . 33

Tiểu kết chương 1. 42

CHưƠNG 2. NỘI DUNG SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO VIỆT

NAM THỜI KỲ ĐẦU BẮC THUỘC VÀ ẢNH HưỞNG CỦA CHÚNG

ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LỊCH SỬ PHẬT GIÁO VIỆT NAM . 45

2.1. Ba đặc điểm của Phật giáo Việt Nam thời kỳ đầu Bắc thuộc. . 45

2.1.1.Đăc điểm hội nhập của Phật giáo với truyền thống yêu nước của

người Việt từ đầu Công nguyên đến thế kỷ thứ VI. . 45

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY